Tiếng anh

Communication Unit 12 trang 77 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 2

2. Read the posts again. In groups, discuss and decide whose reasons for choosing/not choosing the job you agree with and whose you disagree with. Say why. You can start with the phases below:

(Đọc các bài đăng lần nữa. Theo nhóm, thảo luận và quyết định lý do của ai cho việc lựa chọn/ không lựa chọn công việc mà bạn đồng tình và của ai bạn không đồng tình. Nói lý do. Bạn có thể bắt đầu với những cụm từ bên dưới.)

Communication Unit 12 trang 77 SGK tiếng Anh 9 mới</>

Lời giải chi tiết:

Post from Tu: (Bài đăng từ Tú)

– I agree that if Tu can sing, he should enroll in a school for performing arts.

(Tôi đồng ý rằng nếu Tú có thể hát, anh ấy nên ghi danh vào một trường nghệ thuật biểu diễn.)

– Tu is right. A singer can make a bundle.

(Tú đúng. Một ca sĩ có thể kiếm được nhiều tiền.)

– I can’t agree with Tu’s reason. Not every singer becomes famous.

(Tôi không thể đồng ý với lý do của Tú. Không phải mọi ca sĩ trở nên nổi tiếng.)

– I don’t think every singer can travel all over the world.

(Tôi không nghĩ rằng mọi ca sĩ đều có thể đi khắp thế giới.)

Post from Anh: (Bài đăng từ Ánh)

– I totally agree with Anh that it is a meaningful job, because architects can help improve people’s lives.

(Tôi hoàn toàn đồng ý với Ánh rằng đó là một công việc có ý nghĩa, bởi vì các kiến trúc sư có thể giúp cải thiện cuộc sống của người dân.)

– I can’t agree with Anh that architects work flexitime. My dad is also an architect and he has to be at work at 8 a.m. every day.

(Tôi không thể đồng ý với Ánh rằng các kiến trúc sư làm việc theo xu hướng. Cha tôi cũng là kiến trúc sư và ông phải làm việc lúc 8 giờ mỗi ngày.)

Post from Duong: (Bài đăng từ Dương)

– Duong is absolutely right. If he is curious about the natural world, that job can satisfy him in many ways.

(Dương hoàn toàn đúng. Nếu anh ta tò mò về thế giới tự nhiên, công việc đó có thể thỏa mãn anh ta bằng nhiều cách.)

– I’m sorry, I can’t agree with Duong. He wants to become a physicist because he is curious about the world, but can he be sure that he is able to do the job? Is he good at physics?

(Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý với Dương. Anh ta muốn trở thành một nhà vật lý vì anh ta tò mò về thế giới, nhưng anh ta có chắc chắn rằng anh ta có thể làm việc này không? Anh ta giỏi vật lý?)

Post from Dzung: (Bài đăng từ Dzung)

– Exactly. What Dzung says is true. Student doctors do have to burn the midnight oil. They have to learn about everything related to their patients because their advice affects the patients’ lives.

(Chính xác. Điều Dzung nói là đúng. Các bác sỹ phải làm việc cật lực. Họ phải tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến bệnh nhân vì lời khuyên của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân.)

– I totally agree with Dzung because it is very hard to work in hospitals. All around you are patients waiting for your help.

(Tôi hoàn toàn đồng ý với Dzung vì rất khó làm việc trong bệnh viện. Tất cả xung quanh bạn là bệnh nhân đang chờ bạn giúp đỡ.)

– Hold on… If everyone only thinks about the hardships, who will become doctors? Who will treat the patients, then?

(Chờ đã … Nếu mọi người chỉ nghĩ về những khó khăn, ai sẽ trở thành bác sĩ? Ai sẽ điều trị bệnh nhân, vậy thì sao?)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button