Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Speaking trang 50 trong Unit 4: In the picture sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Speaking trang 50 – Friends plus 7

1 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie’s photo? Where was Julie when she took the photo? (Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Điều gì đã xảy ra trong bức ảnh của Julie? Julie ở đâu khi cô ấy chụp bức ảnh?)

Bài nghe:

Amelia: Hey, these are good photos, Julie. Did you take them?

Julie: Yes. My new phone takes really good photos. What (1) of this one?

Amelia: I like it. That one’s really good.

Julie: Yeah, I’m pleased with it. I was very lucky.

Amelia: But the poor guy wasn’t lucky! Where (2) when you took it?

Julie: I (3) on a wall by the road. He (4) while he (5) past me.

Amelia: Well, it’s an amazing photo, Was it near here?

Julie: No, it was a cycling race near Bristol. I went with my brother.

Amelia: Really? Did he take part in the race?

Julie: You’re kidding! He doesn’t even ride a bike.

Amelia: Well, it’s an amazing photo. I’m impressed!

Julie: That’s really kind of you. Thanks.

Hướng dẫn giải:

1. do you think

2. were you

3. was sititng

4. fell off

5. was cycling

Hướng dẫn dịch:

Amelia: Này, đây là những bức ảnh đẹp, Julie. Bạn đã chụp chúng à?

Julie: Ừ. Điện thoại mới của tôi chụp ảnh rất đẹp. Bạn nghĩ gì về cái này?

Amelia: Tôi thích nó. Nó thực sự tốt.

Julie: Vâng, tôi hài lòng với nó. Tôi thật may mắn.

Amelia: Nhưng anh chàng tội nghiệp không may mắn! Bạn đã ở đâu khi bạn chụp nó?

Julie: Tôi đang ngồi trên một bức tường bên đường. Anh ấy bị ngã khi đang đạp xe ngang qua tôi.

Amelia: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Nó có gần đây không?

Julie: Không, đó là một cuộc đua xe đạp gần Bristol. Tôi đã đi với anh trai của tôi.

Amelia: Thật không? Anh ấy có tham gia cuộc đua không?

Julie: Đùa đấy! Anh ấy thậm chí không đi xe đạp.

Amelia: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng!

Julie: Bạn thật tốt bụng. Cảm ơn.

2 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check (Nhìn vào các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và cố gắng nhớ xem ai là người nói các cụm từ, Amelia hay Julie. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Amelia

Julie

That one’s brilliant.

It’s an amazing photo.

I’m impressed!

Really?

You’re kidding!

That’s really kind of you.

3 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại)

4 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Imagine that you took this photo. Think about your answers to these questions. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đã chụp bức ảnh này. Suy nghĩ về câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này.)

1. Where were you?

2. Why were you there?

3. What were the people doing?

Hướng dẫn giải:

1. I was at school.

2. Because there was an extracurricular activity.

3. They are dancing.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã ở đâu? – Tôi đã ở trường.

2. Tại sao bạn ở đó? – Vì đã có một hoạt động ngoại khóa.

3. Mọi người đang làm gì? – Họ đang múa.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • Vocabulary (trang 44-45 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match pictures 1-10 with the verbs in the box. Then listen and check … 2. Read the description of four photos in the observation test and match descriptions 1-4 with four photos from A-F. Then choose the correct verbs in blue …

 • Reading (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2 … 2. Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check …

 • Language Focus (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the text on page 46 … 2. Look at the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules…

 • Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text and choose the correct words. Listen and check … 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1 …

 • Language Focus (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d. Then complete the rule …2. Write questions and answers using the past continuous …

 • Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing? … 2. Complete the key phrases from the text in your notebook. Then read the text and check your answers …

 • CLIL (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures… 2. Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4 …

 • Puzzles and games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. ONE-MINUTE RACE Work in pairs. Follow the instructions … 2. WHO DID IT? Someone took a famous painting from the National Gallery in London yesterday. Work in pairs and read the notes. Which person is not in the pictures? This is the person who took the painting …

 • Extra listening and speaking 4 (trang 109) 1. Look at the picture of Malaya and Anya’s bedroom. Match objects A-I in the picture with the words in the box. Listen and check … 2. Listen to eight false statements about the picture. Correct the sentences …

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button