Tiếng anh

Unit 2: Clothing

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 2 Clothing – Language focus – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

Language Focus (Trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Read the dialouge. (Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:)

Hướng dẫn dịch:

Nga: Đến xem tập ảnh của mình đi.

Mi: Đẹp quá! Cô gái này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, bạn cũ của mình đấy.

Mi: Bạn quen cô ấy lâu chưa?

Nga: Mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: Gần đây bạn có gặp cô ấy không?

Nga: Không. Mình đã không gặp cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table to make similar dialogues (Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng dưới đây để thực hiện những bài hội thoại tương tự:)

Gợi ý:

b) Quang – brother’s friend

A: Come and see my photo album, B.

B: Lovely! Who’s this boy?

A: Ah! It’s Quang, my brother’s friend.

B: How long have you known him?

A: I’ve known her for seven months.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven’t seen her since January. He went to Vung Tau City to work there.

c) Hoa – new friend

A: Come and see my photo album, B.

B: Lovely! Who’s this girl?

A: Ah! It’s Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I’ve known her for three weeks.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven’t seen her since Monday. She’s gone on holiday with her family to Da Lat for a week.

2. Work with a partner. Imagine you and your partner are visitting Ho Chi Minh City. Ask and answer questions about the things you have done. Use the present prefect tense of the verbs in the box. (Sau đây các bạn hãy thực hành cùng một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn và bạn cùng lớp đang thăm quan thành phố Hồ Chí Minh sau đó hỏi và trả lời câu hỏi về những gì mà bạn đã làm. Dùng thì hiện tại hoàn thành với những động từ trong khung dưới đây:)

Gợi ý:

– Have you seen Giac Lam Pagoda yet?

Yes, I’ve already seen it.

– Have you eaten Vietnamese food yet?

No, I haven’t.

– Have you been to the Reunification Palace yet?

No, I haven’t.

– Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

No, I haven’t, but I’ll try it sometime.

– Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?

Yes, I’ve already seen them.

– Have you eaten Chinese food yet?

Yes, I think it’s very delicious.

– Have you been to the Dam Sen Amusement Park yet?

Yes, I’ve already seen it.

– Have you eaten French food yet?

Yes, it’s very tasty.

3. Work with a partner. Ask and answer questions about each of the items in the box.(Bây giờ các bạn hãy thực hành với bạn cùng học. Hỏi và trả lời về mỗi một chi tiết trong bảng sau:)

Gợi ý:

comic

A: Have you ever read a comic?

B: Yes, I have.

A: When did you last read it?

B: This morning.

A: How was it?

B: It was interesting.

computer

C: Have you ever used a computer?

D: No, I haven’t. I don’t know anything about computer.

C: Do you intend to learn it?

D: Yes, I’m going to learn it next month.

supermarket

E: Have you ever gone to a supermarket?

F: Yes, I have.

E: When did you last go there?

F: Saturday before last.

volleyball

G: Have you ever played volleyball?

H: Yes, I have.

G: When did you last play it?

H: I played it with my friends last weekend.

G: Is it your favorite sport?

H: Yes, it is.

G: I see. Do you often play it?

H: Yes. I usually play it with my friends.

Singapore

I: Have you ever been to Singapore?

J: No, I haven’t.

I: Do you want to go there?

J: Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

movies

K: Have you ever gone to the movies?

L: No, I haven’t, because I don’t like it. I’d rather watch television programmes.

elephant

M: Have you ever ridden an elephant?

N: No, I haven’t.

M: Do you like to ride it?

N: Yes. I hope I’ll have an occasion to ride it.

durian

O: Have you eaten a durian?

H: Yes, I have.

O: When did you last eat it?

H: Last month. When I visited my uncle in my home village.

4. Read the first sentence and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form.(Các bạn hãy dùng từ gợi ý viết lại câu đề bài cho sao cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động).)

Example:

They sell jeans all over the world.

=>Jeans are sold all over the world.

a. Jean cloth was made from cotton in the 18th century.

b. Rice is grown in tropical countries.

c. Five million bottles of champagne ill be produced in France next year.

d. A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e. Two department stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive. (Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động:)

Example:

You must do this exercise carefully.

=> This exercise must be done carefully.

a. The problem can be solved.

b. Experiments on animals should be stopped.

c. Life might be found on another planet.

d. All the schools in the city have to be improved.

e. A new bridge is going to be built in the area.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 2 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 2 khác:

 • 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing…

 • 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

 • 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9) Match the phrases to the pictures

 • 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9) You will hear a public…

 • 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9) Fill in the missing dates and works…

 • 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9) Read the topic and Outline A…

 • Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button