Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Communication and Culture trang 93 trong Unit 8: New Ways To Learn Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Communication and Culture (trang 93) – Tiếng Anh 10 Global Success

EVERYDAY ENGLISH

1 (trang 93 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete the conversation with the words in the box. Then practise it in pairs. (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các từ trong hộp. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

Bài nghe:

A. go

B. wait

C. click

D. type

Tom: Mai, can you show me how to install the app I-Speak on my smartphone? I want to practise my English speaking skills.

Mai: Of course. First, (1) to the App store on your phone. Second, (2) ‘I-Speak’ in the search box at the top of the screen, then (3) the ‘Search’ button.

Tom: Let me try. OK, I see the search results. What do I do next?

Mai: Now, click ‘Get’ next to the ‘I-Speak’ icon and (4) until the download is complete.

Lời giải:

1. A 2. D 3. C 4. B

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Mai, bạn có thể chỉ cho tôi cách cài đặt ứng dụng I-Speak trên điện thoại thông minh của tôi được không? Tôi muốn rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

Mai: Tất nhiên. Đầu tiên, hãy truy cập App store trên điện thoại của bạn. Thứ hai, nhập ‘I-Speak’ vào hộp tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào nút ‘Tìm kiếm’.

Tâm: Để tôi thử. OK, tôi thấy kết quả tìm kiếm. Tôi làm gì tiếp theo?

Mai: Bây giờ, hãy nhấp vào ‘Nhận’ bên cạnh biểu tượng ‘I-Speak’ và đợi cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất.

2 (trang 93 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Make similar conversations about how to install another study app on a smartphone (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về cách cài đặt một ứng dụng nghiên cứu khác trên điện thoại thông minh)

Lời giải:

A: Can you show me how to install the Zalo app on my smartphone? I want to text or make video calls with my friends.

B: Of course. First, go to the Apple store or Google play. Second, type ‘Zalo’ in the search box at the top of the screen, then click the ‘Search’ button.

A: Let me try. I can seen the app Zalo. What do I do next?

B: Now, click ‘Get next to the ‘Zalo’ icon and wait until the download is complete.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có thể chỉ cho tôi cách cài đặt ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh được không? Tôi muốn nhắn tin hoặc gọi điện video với bạn bè của mình.

B: Tất nhiên. Đầu tiên, hãy truy cập Apple Store hoặc Google Play. Thứ hai, gõ ‘Zalo’ vào ô tìm kiếm trên đầu màn hình, sau đó nhấp vào nút ‘Tìm kiếm’.

A: Hãy để tôi thử. Tôi có thể thấy ứng dụng Zalo. Tôi làm gì tiếp theo?

B: Bây giờ, bạn bấm vào ‘Nhận’ bên cạnh biểu tượng ‘Zalo’ và đợi cho đến khi tải xong.

CULTURE

1 (trang 93 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text about modern schools and answer the questions. (Đọc văn bản về trường học hiện đại và trả lời các câu hỏi.)

MODERN SCHOOLS

Modern schools are designed to help each student to be successful. Teachers play the role of a guide for them and prepare them for lifelong learning. They encourage and challenge them to become responsible and confident individuals.

Class discussion is a main feature of modern schools. Students are expected to take part in discussions and express personal opinions. It is also important to ask questions in class if students do not understand any point or instruction. Group learning is another common feature. Students may work in small groups on a project task.

In class, teachers and students use computers to access digital learning resources. Teachers use technology and audio-visual materials to support their lessons. Outside the classroom, students have a chance to participate in field trips to famous landmarks such as museums, hospitals, and industry locations. These trips give them real-world experiences. Students also attend school camps to make friends with other students and to develop life skills in unfamiliar environments.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC HIỆN ĐẠI

Trường học hiện đại được thiết kế để giúp mỗi học sinh thành công. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn các em và chuẩn bị cho các em học tập suốt đời. Họ khuyến khích và thử thách họ trở thành những cá nhân có trách nhiệm và tự tin.

Thảo luận trong lớp là một đặc điểm chính của các trường học hiện đại. Học sinh phải tham gia thảo luận và bày tỏ ý kiến cá nhân. Điều quan trọng là đặt câu hỏi trong lớp nếu học sinh không hiểu bất kỳ điểm hoặc hướng dẫn nào. Học nhóm là một tính năng phổ biến khác. Học sinh có thể làm việc theo nhóm nhỏ trong một nhiệm vụ của dự án.

Trong lớp học, giáo viên và học sinh sử dụng máy tính để truy cập các nguồn học tập kỹ thuật số. Giáo viên sử dụng công nghệ và tài liệu nghe nhìn để hỗ trợ bài học của họ. Ngoài lớp học, học sinh có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tế đến các địa danh nổi tiếng như bảo tàng, bệnh viện và các địa điểm trong ngành. Những chuyến đi này mang đến cho họ những trải nghiệm thực tế. Học sinh cũng tham gia các buổi cắm trại của trường để kết bạn với các học sinh khác và phát triển các kỹ năng sống trong môi trường xa lạ.

1. What is the role of teachers in modern schools?

2. What are two common features of modern schools?

3. How do students use computers in the learning process?

4. How do students learn about the real world?

Lời giải:

1. Teachers play the role of a guide for students.

2. Two common features of modern schools are class discussion and group learning.

3. They use them to access digital learning resources.

4. They participate in field trips and school camps.

Giải thích:

1. Thông tin: Teachers play the role of a guide for them and prepare them for lifelong learning.

2. Thông tin: Class discussion is a main feature of modern schools … Group learning is another common feature.

3. Thông tin: In class, teachers and students use computers to access digital learning resources.

4. Thông tin: Outside the classroom, students have a chance to participate in field trips to famous landmarks such as museums, hospitals, and industry locations. These trips give them real-world experiences. Students also attend school camps to make friends with other students and to develop life skills in unfamiliar environments.

Hướng dẫn dịch:

1. Vai trò của giáo viên trong trường học hiện đại là gì?

– Giáo viên đóng vai trò người dẫn dắt cho học sinh.

2. Hai đặc điểm chung của trường phái hiện đại là gì?

– Hai đặc điểm chung của trường học hiện đại là thảo luận trong lớp và học theo nhóm.

3. Học sinh sử dụng máy tính như thế nào trong quá trình học tập?

– Họ sử dụng chúng để truy cập các tài nguyên học tập kỹ thuật số.

4. Làm thế nào để học sinh tìm hiểu về thế giới thực?

– Họ tham gia các chuyến đi thực tế và cắm trại ở trường.

2 (trang 93 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss whether your school has similar features and learning activities (Làm việc nhóm. Thảo luận xem trường của bạn có các tính năng và hoạt động học tập tương tự không)

Lời giải:

In my opinion, our school is a modern school. Why? It also has some similar features and activities of modern schools as in the text. We discuss a lot in the classroom to solve learning tasks. Sometimes, our teacher organizes group learning if we have a big task or project. Besides, each classroom has a computer and a projector to facilitate our learning, which means we do have a chance to access digital learning resources. However, we have never participated in any field trips to learn about the real world. I hope that we will be given a chance to be given real-world experiences in the future.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, trường học của chúng ta là một trường học hiện đại. Tại sao? Nó cũng có một số đặc điểm và hoạt động tương tự như các trường học hiện đại ở trong văn bản. Chúng ta thảo luận rất nhiều trong lớp học để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đôi khi, giáo viên của chúng ta tổ chức học nhóm nếu chúng ta có một nhiệm vụ hoặc dự án lớn. Bên cạnh đó, mỗi lớp học đều có một máy tính và một máy chiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của chúng ta, có nghĩa là chúng ta có cơ hội tiếp cận các nguồn học tập kỹ thuật số. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng được tham gia bất kỳ chuyến đi thực tế nào để tìm hiểu về thế giới thực. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội để được trải nghiệm thực tế.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Getting Started (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 10)

 • Language (trang 87, 88)

 • Reading (trang 89, 90)

 • Speaking (trang 90)

 • Listening (trang 91)

 • Writing (trang 92)

 • Looking Back (trang 94)

 • Project (trang 94)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button