Tiếng anh

Unit 3: Ways of socialising

A. Reading (Trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

1. What are the people in the pictures doing? (Những người trong tranh đang làm gì?)

=> In the first picture, the two men are shaking hands and saying the greetings to each other.

=> In the second picture, people are waving and saying “Goodbye” to one another.

2. What will you do and/or say if (Bạn sẽ làm và/hoặc nói gì nếu)

– you want to get your teacher’s attention in class? (bạn muốn thu hút sự chú ý của giáo viên trong lớp?)

=> In class to get my teacher’s attention, I usually raise my hand.

– you need to ask someone a question, but they are busy talking to someone else? (bạn muốn hỏi ai đó một câu hỏi, nhưng họ đang bận nói chuyện với người khác?)

=> I will say to him/her “I’m sorry. I’d like to talk to you.” or “I’m sorry. I have something to talk to you”, and at the same time I say to their partner “I’m sorry.”

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

To attract someone’s attention so that we might speak to that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication. Let us look at non-verbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone’s attention is by waving. For example, if we are at a noisy party and see a friend come in the door about 20 metres away, we might raise our hand and wave to her as a signal that we see her.

But how hard can we wave in a situation like this? Suppose you are at the airport, and you see your brother get off the plane and begin walking toward you. If you are excited, you might jump up and down and wave as hard as you can to attract his attention. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.

There are, however, some social situations where smaller non-verbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if we want to attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye, and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We do not whistle or clap our hands to get the person’s attention. That is considered impolite and even rude.

In most social situations where some informality is allowed, a brief raise of the hand and a small wave is fine. For instance, if you are walking across the schoolyard and see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate.

Once you’ve got your friend’s attention, you shouldn’t point at the person or thing you want her to look at. A slight nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants to get someone’s attention in class. The teacher often points to the student and says, “David, would you read the next sentence, please?” Pointing here is not impolite; it’s simply a way to get someone’s attention.

Hướng dẫn dịch:

Nhằm thu hút sự chú ý của một người để có thể nói chuyện với người đó, ta có thể sử dụng cách giao tiếp bằng lời hay giao tiếp không lời (bằng cử chỉ, điệu bộ). Chúng ta hãy nói về cách giao tiếp không lời trong tiếng Anh. Có lẽ cách phổ biến nhất để lôi cuốn sự chú ý của một người là vẫy tay. Chẳng hạn như chúng ta đang dự một bữa tiệc ồn ào và chợt trông thấy một người bạn đang đứng gần cửa ra vào cách ta khoảng 20 mét, chúng ta có thể đưa tay vẫy để ra hiệu rằng chúng ta nhìn thấy cô ấy.

Nhưng trong tình huống sau đây chúng ta phải vẫy tay như thế nào? Chẳng hạn bạn đang ở sân bay và bạn thấy anh mình bước ra khỏi máy bay và bắt đầu đi về phía bạn. Nếu quá vui mừng bạn có thể nhảy cẫng lên và vẫy tay rối rít để thu hút sự chú ý của anh ấy. Trong trường hợp này, cách giao tiếp không lời nồng nhiệt và gây sự chú ý được xem là thích hợp.

Tuy nhiên trong một số tình huống giao tiếp, cách giao tiếp không lời nhẹ nhàng được xem là thích hợp hơn. Trong nhà hàng chẳng hạn, nếu muốn thu hút sự chú ý của người phục vụ, chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể đợi đến khi anh ta đến gần, nhìn anh ấy rồi khẽ gật đầu để anh ta biết rằng chúng ta muốn anh ta đến bàn mình. Hoặc chúng ta khẽ giơ tay ra hiệu rằng chúng ta cần được trợ giúp. Chúng ta không huýt sáo hay vỗ tay để thu hút sự chú ý của anh ta. Hành vi ấy bị coi là bất lịch sự hoặc thậm chí là thô lỗ.

Trong hầu hết các tình huống giao tiếp thân mật, có thể khẽ vẫy tay. Thí dụ, nếu bạn đi ngang qua sân trường và thấy giáo viên đang tiến về phía bạn, bạn có thể khẽ vẫy tay để thu hút sự chú ý của thầy cô.

Một khi thu hút được sự chú ý của một người bạn, bạn không nên chỉ trỏ người hoặc vật mà bạn muốn cô ấy nhìn. Một cái gật đầu nhẹ là đủ. Chỉ trỏ người khác thường bị xem là thô lỗ. Nhưng dĩ nhiên là có nhiều khi hoàn toàn có thể chấp nhận được việc chỉ trỏ, chẳng hạn như khi một giáo viên muốn thu hút sự chú ý của một ai đó trong lớp học. Giáo viên ấy thường chỉ vào một học sinh và nói: “David, em đọc câu tiếp theo đi”. Việc chỉ trỏ ở đây không bị xem là bất lịch sự; đơn giản đó chỉ là cách để thu hút sự chú ý của ai đó.

Task 1. Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho từ tiếng Việt tương đương của những từ và cụm từ sau.)

verbal: bằng lời nóirude: thô lỗ non-verbal: không bằng lời nóiinformality: thân mật, không trang trọng attract some’s attention: thu hút sự chú ý của aiapproach: đến gần impolite: bất lịch sựa slight nod will do: cái gật đầu nhẹ là đủ

Task 2. Decide which of the three options below is the best title for the passage. (Hãy xác định xem lựa chọn nào trong ba lựa chọn sau là tựa đề thích hợp nhất cho đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

A. Thu hút sự chú ý: sự ra hiệu

B. Thu hút sự chú ý bằng cách vẫy tay.

C. Các cách thu hút sự chú ý thích hợp nhất

Đáp án: A

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What can we do when we want to attract someone’s attention? (Chúng ta có thể làm gì khi chúng ta muốn thu hút sự chú ý của một ai đó?)

=> When we want to attract someone’s attention, we can use either verbal or non-verbal communication.

2. What are considered to be big, obvious non-verbal signals? (Những cách giao tiếp không lời nào được xem là nồng nhiệt và gây chú ý?)

=> Because they are strong actions that can easily be seen.

3. What can we do if we want to attract the waiter’s attention? (Chúng ta có thể làm gì nếu chúng ta muốn thu hút sự chú ý của phục vụ bàn?)

=> If we want to attract the waiter’s attention, we can wait until he passes near us, catch his eye, and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance.

4. If you are walking across the schoolyard and see your teacher approaching you, what can you do to attract his or her attention? (Nếu bạn đang băng qua sân trường và nhìn thấy giáo viên đang tiến về phía bạn, bạn có thể làm gì để thu hút sự chú ý của thầy cô?)

=> If you are walking across the school-yard and see your teacher approaching, you can use a small friendly wave to attract his or her attention.

5. Why shouldn’t you point at the person or thins you want your friend to look at once you’ve got his or her attention? (Tại sao bạn không nên chỉ trỏ vào người hoặc vật mà bạn muốn một bạn khác nhìn khi bạn thu hút được sự chú ý của người ấy?)

=> Because pointing at someone’s is usually considered rude.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the meanings of whistling and hand-clapping in Vietnamese culture. (Làm việc theo cặp. Thảo luận ý nghĩa của huýt sáo và vỗ tay trong văn hóa Việt.)

A: Do you think whistling and hand-clapping convey different meanings?

B: Sure. These two actions have quite different meanings. I think whistling is a sicnal to show we feel happy or satisfied with something.

A: But teenagers, at present, whistle to express their disapproval or protest.

B: OK. But only for teenagers. To adults or learned or educated people, they never whistle to show their disapproval or dissatisfaction.

A: That’s right. Whistling in crowds is considered impolite or even rude.

B: What about hand-clapping?

A: In my opinion, hand-clapping is a action used to show one’s approval, aurcement or enjoyment.

B: But I’ve heard there is a different meaning between common hand-clapping and slow hand-clapping.

A: Sorry, I’m not much sure, but as I know slow hand-clapping shows the applause or cheer.

B: However slow hand-clapping with shouts can be used to express strong disapproval or protest.

A: Thus, we should be careful when we clap our hands.

B: Well, I think so.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 khác:

 • Unit 3: Ways of Socialising
 • A. Reading (trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. 1. What are the people in the pictures doing? 2. What will you do …

 • B. Speaking (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Practise reading these dialosues, paying attention to how people give and respond to …

 • C. Listening (trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work with a partner. Study the pictures and answer the following questions. …

 • D. Writing (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Use the words to make sentences. Change the form of the verb. (No addition or omission is required.) …

 • E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Last week you meet Thuan, a friend you hadn’t seen for a long time. Look at the …

 • Test Yourself A (trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about the changes in families in Western countries …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button