Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Listening trang 91 trong Unit 8: New Ways To Learn Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Listening (trang 91) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 91 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Tick (V) what you often do to prepare before a new lesson (Làm việc theo cặp. Đánh dấu (V) những việc bạn thường làm để chuẩn bị trước bài học mới)

Hướng dẫn dịch:

Đọc tài liệu cho bài mới (SGK)

Xem các video liên quan đến bài

Tìm kiếm thông tin liên quan đến bài mới

Ôn bài cũ

2 (trang 91 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions (Nghe phần đầu tiên của cuộc trò chuyện giữa một giáo viên và học sinh của cô ấy, sau đó trả lời các câu hỏi sau)

Bài nghe:

1. What is the teacher talking about?

2. What has she uploaded on Eclass?

Lời giải:

1. The teacher is talking about homework/things students need to do at home / how to prepare for the next lesson.

2. She uploaded materials and videos.

Nội dung bài nghe:

Teacher: Now, listen everybody! I’d like you all to complete this population map at home. Do you have any questions for this week’s homework?

Nam: Do we need to read the materials and watch the videos that you’ve uploaded on Eclass for the next lesson?

Teacher: Yes, Nam …

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Bây giờ, mọi người hãy lắng nghe! Cô muốn tất cả các em hoàn thành bản đồ dân số này ở nhà. Các em có câu hỏi nào cho bài tập tuần này không?

Nam: Chúng em có cần đọc tài liệu và xem video mà cô đã tải lên trên Eclass cho bài học tiếp theo không ạ?

Giáo viên: Ừ, Nam…

3 (trang 91 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words. (Nghe phần thứ hai của cuộc trò chuyện và hoàn thành sơ đồ luồng với không quá HAI từ.)

Bài nghe:

Lời giải:

1. Homework 2. take notes 3. (more) information 4. discuss 5. Email

Nội dung bài nghe:

Teacher: To prepare for next week’s class, you should log in to your account on Eclass and click the Homework folder. I’ve uploaded some reading passages, slides and two videos about population growth. Read the materials, watch the videos and take notes of important points at home.

Mai: Can we use a mindmap to present the main ideas?

Teacher: Yes, you can, Mai. Choose a suitable way for you. Next week we’ll discuss the impact of population growth on the environment so I want you to find more information on this topic.

Mai: Where can we get the information?

Teacher: You can go to the library, read newspaper articles or search the Internet for information. Work in groups of four, discuss and write down what you’ve discovered. Email me if you have any questions.

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Để chuẩn bị cho tiết học tuần sau, các em đăng nhập vào tài khoản của mình trên Eclass và nhấp vào thư mục Bài tập về nhà. Cô đã tải lên một số bài đọc, slide và hai video về sự gia tăng dân số. Đọc tài liệu, xem video và ghi chú những điểm quan trọng ở nhà.

Mai: Chúng em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày những ý chính không ạ?

Cô giáo: Được, em có thể, Mai. Hãy chọn một cách phù hợp cho em. Tuần tới, chúng ta sẽ thảo luận về tác động của gia tăng dân số đối với môi trường, vì vậy cô muốn các em tìm thêm thông tin về chủ đề này.

Mai: Chúng em có thể lấy thông tin ở đâu ạ?

Giáo viên: Các em có thể đến thư viện, đọc các bài báo hoặc tìm kiếm thông tin trên Internet. Làm việc theo nhóm bốn người, thảo luận và viết ra những gì các em đã khám phá ra. Gửi email cho cô nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào.

4 (trang 91 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the questions (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi)

Which is more effective: blended or traditional learning? Why? (Cách nào hiệu quả hơn: học kết hợp hay học truyền thống? Tại sao?)

Lời giải:

From my point of view, blended learning is more effective than traditional learning. The main reason is that students can focus on content like new vocabulary or pronunciations while using their self-paced, online material on their own time. In live sessions, the teacher can work with students to support their unique needs and goals. No class time is wasted covering material students already know or that they can practice on their own. Learning is maximized with more effective and authentic learning time in each environment.

Hướng dẫn dịch:

Theo quan điểm của tôi, học tập kết hợp hiệu quả hơn cách học truyền thống. Lý do chính là học sinh có thể tập trung vào nội dung bài học như từ vựng hoặc cách phát âm mới trong khi sử dụng tài liệu trực tuyến theo nhịp độ học của riêng họ. Trong các buổi học trực tiếp, giáo viên có thể làm việc với học sinh để hỗ trợ các nhu cầu và mục tiêu riêng của họ. Không cần lãng phí thời gian dạy lại các nội dung mà học sinh đã biết hoặc họ có thể tự thực hành. Việc học tập được tối đa hóa với thời gian học tập hiệu quả và đích thực hơn trong từng môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Getting Started (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 10)

 • Language (trang 87, 88)

 • Reading (trang 89, 90)

 • Speaking (trang 90)

 • Writing (trang 92)

 • Communication and Culture (trang 93)

 • Looking Back (trang 94)

 • Project (trang 94)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button