Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Getting started trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Getting started

1 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật hoang dã mới. Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Mr Willis: Lisa, Simon, I’ve just heard some good news.

Simon: What’s it about, Dad?

Mr Willis: It was announced on TV that a new wildlife park wilt open to the public next week. Would you like to visit it?

Lisa: Sure. Will there be any dinosaurs there, Dad?

Simon: They’re extinct species. Lisa. The last dinosaurs died out millions of years ago.

Mr Willis: That’s right. You can’t find extinct animals there.

Lisa: So what can we see in the wildlife park then?

Mr Willis: Animals in danger of extinction like tigers and rhinoceros.

Simon: Will there be any endangered trees and plants? I have a biology assignment about endangered plant species.

Mr Willis: I’m afraid not. But a friend of mine. Tracy, might be able to help you.

Simon: Tracy? Yes, I remember her. She’s a biologist. Where’s she working?

Mr Willis: At the Botanical Gardens. You can find lots of interesting facts there.

Simon: Sounds good. Thanks, Dad. So let’s visit the wildlife park next Saturday morning, and then go to the Botanical Gardens in the afternoon on the way back home. Hopefully, I’ll have gathered enough information by Sunday, so | can start working on my assignment next week.

Lisa: It’ll be so tiring! We’ll have walked for hours by the time we get to the Botanical Gardens.

Mr Willis: Don’t worry. We’ll drive through the park.

Lisa: Oh really? That’ll be fun. Are we allowed to have a picnic or build a campfire there, Dad?

Mr Willis: No, I’m afraid not. That may scare the animals and pollute the air. The more noise and smoke you make, the less safe the environment becomes for the animals.

Lisa: I see … Can I ask some friends to join us?

Mr Willis: Sure. The more the merrier.

Hướng dẫn dịch:

Ông Willis: Lisa, Simon, Tôi vừa nghe một vài tin vui.

Simon: Có chuyện gì vậy, ba?

Ông Willis: Đã được thông báo trên truyền hình rằng một công viên động vật hoang dã mới sẽ mở cửa cho công chúng vào tuần tới. Bạn có muốn ghé thăm nó?

Lisa: Chắc chắn. Liệu có những con khủng long ở đó, bố à?

Simon: Họ đã tuyệt chủng, Lisa. Những con khủng long cuối cùng đã chết cách đây hàng triệu năm.

Ông Willis: Đúng rồi. Bạn không thể tìm thấy động vật đã tuyệt chủng ở đó.

Lisa: Vì vậy, những gì chúng ta có thể nhìn thấy trong công viên động vật hoang dã sau đó?

Ông Willis: Động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như hổ và tê giác.

Simon: Liệu có những cây cối và cây cối nguy hiểm? Tôi có bài tập sinh học về các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Ông Willis: Tôi không sợ. Nhưng một người bạn của tôi, Tracy, có thể giúp bạn.

Simon: Tracy? Vâng, tôi nhớ cô ấy. Cô ấy là một nhà sinh vật học. Cô ấy đang làm việc ở đâu?

Ông Willis: Tại Vườn Bách Thảo. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự kiện thú vị ở đó.

Simon: Nghe hay. Cảm ơn bố. Vì vậy, hãy ghé thăm công viên động vật hoang dã vào sáng thứ bảy, và sau đó đi đến Vườn Bách Thảo vào buổi chiều trên đường về nhà. Hy vọng rằng, tôi sẽ thu thập được đủ thông tin vào Chủ nhật, vì vậy tôi có thể bắt đầu làm việc trong tuần tới.

Lisa: Nó sẽ rất mệt mỏi! Chúng tôi sẽ đi bộ hàng giờ đồng hồ khi chúng tôi đến Vườn Bách Thảo.

Ông Willis: Đừng lo. Chúng tôi sẽ lái xe qua công viên.

Lisa: Oh thật chứ? Đó sẽ là niềm vui. Chúng ta có được đi dã ngoại hay xây một cái trại ở đó, bố à?

Ông Willis: Không, tôi sợ không. Điều đó có thể làm sợ động vật và gây ô nhiễm không khí. Bạn càng ồn ào và khói thuốc, môi trường sẽ trở nên ít an toàn hơn đối với động vật.

Lisa: Tôi thấy … Tôi có thể yêu cầu một số người bạn tham gia với chúng tôi không?

Ông Willis: Chắc chắn. Càng nhiều càng tốt.

2 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

T

F

NG

1. Visitors will be able to see endangered animals in the new wildlife park next week.

2. Models of extinct animals will also be on display in the park.

3. Lisa wants to see dinosaurs, but Simon doesn’t.

4. Simon is interested in endangered trees and plants.

5. Simon suggests visiting both the wildlife park and the Botanical Gardens at the weekend.

6. Visitors can go camping in the wildlife park.

Đáp án:

1. T2. F3. NG4. T5. T6. F

3 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Find a word in the conversation that goes with each of the following phrases or expressions. (Tìm một từ trong cuộc trò chuyện mà đi với mỗi cụm từ hoặc các biểu thức sau đây.)

1. _________ species

2. animals in danger of _________

3. _________ trees and plants

4. _________ a campfire

Đáp án:

1. extinct2. extinction3. endangered4. build

Hướng dẫn dịch:

1. extinct species: loài tuyệt chủng

2. animals in danger of extinction: động vật có nguy cơ tuyệt chủng

3. endangered trees and plants: cây cối và thực vật có nguy cơ gặp nguy hiểm

4. build a campfire: dựng lửa trại

4 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Read the conversation again and write the correct form of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết đúng mẫu của động từ trong ngoặc đơn.)

1. I (gather) ________ enough information by Sunday, so I can start working on my assignment next week.

2. We (walk) ________ for hours by the time we get to the Botanical Gardens.

Đáp án:

1. (I)’ll/will have gathered.

2. (We)’ll/will have walked.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sẽ thu thập đủ thông tin vào chủ nhật, vì vậy tôi có thể bắt tay vào làm bài tập của mình trong tuần sau.

2. Chúng tôi sẽ đi bộ nhiều giờ trước khi chúng tôi đến Vườn Bách Thảo.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

 • Unit 6 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Mr Willlis is talking … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Complete the following … 2. Comple the following sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Discuss with a partner 2. Below are three people’s …

 • Speaking (trang 12 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Put the following ways … 2. Work with a partner …

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Below is the conversation … 2. Listen to the first …

 • Writing (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the pictures … 2. Read the facts …

 • Communication and Culture (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to two exchanges … 2. Are you for or against …

 • Looking Back (trang 16 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the following exchanges … 2. Listen and check your answer …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Introduce your poster …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button