Tiếng anh

Tiếng Anh 10 Bright Unit 7 7c. Listening

Bài 2

2. Now listen to the interview. For questions (1-3), choose the best answer (A, B or C).

(Bây giờ nghe bài phỏng vấn. Đối với các câu hỏi (1-3), hãy chọn câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C).)

Phương pháp giải:

Transcript:

Chris: So, Beth you’re responsible for online courses at a British university, right?

Beth: That’s correct. We even teach parts of some of our programmes over the Internet these days.

Chris: It’s a popular way to learn, then! It’s not just universities that have online teaching programmes, though. In fact, anyone can create an online course these days.

Beth: University learning definitely has its place in the modern world. However, there are many people who are experts at something, and now they’re sharing their expertise online.

Chris: Aren’t you worried about the quality of the courses, though?

Beth: I think the key is to do your research. People who create courses usually tell you what qualifications or experience they have.

Chris: I see. Do you think the variety is the reason online education is so popular?

Beth: Maybe, but mostly I think it’s because online education is flexible. With a mobile device and Wi-Fi, online courses can be accessed anytime, anywhere.

Chris: Well, thank you for your time, Beth.

Beth: Thanks for inviting me.

Tạm dịch:

Chris: Vậy Beth, bạn là người chịu trách nhiệm cho các khóa học trực tuyến tại một trường đại học của Anh, phải không?

Beth: Đúng vậy. Chúng tôi thậm chí dạy các phần của một số chương trình của chúng tôi qua Internet ngày nay.

Chris: Đó là một cách học phổ biến! Tuy nhiên, không chỉ các trường đại học có các chương trình giảng dạy trực tuyến. Trên thực tế, bất kỳ ai cũng có thể tạo một khóa học trực tuyến ngày nay.

Beth: Học đại học chắc chắn có vị trí trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, có nhiều người là chuyên gia về lĩnh vực nào đó và hiện họ đang chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình trực tuyến.

Chris: Dù vậy, bạn có lo lắng về chất lượng của các khóa học không?

Beth: Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu. Những người tạo khóa học thường cho bạn biết họ có bằng cấp hoặc kinh nghiệm gì.

Chris: Tôi hiểu rồi. Bạn có nghĩ rằng sự đa dạng là lý do khiến giáo dục trực tuyến trở nên phổ biến?

Beth: Có thể, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là do giáo dục trực tuyến rất linh hoạt. Với thiết bị di động và Wi-Fi, các khóa học trực tuyến có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Chris: Vâng, cảm ơn bạn đã dành thời gian, Beth.

Beth: Cảm ơn vì đã mời tôi.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. B

1. C

What does Beth do for a living?

(Beth làm gì để kiếm sống?)

A She creates online courses.

(Cô ấy tạo ra các khóa học trực tuyến.)

B She teaches at a university.

(Cô ấy dạy ở một trường đại học.)

C She organises online courses.

(Cô ấy tổ chức các khóa học trực tuyến.)

Thông tin:

Chris: So, Beth you’re responsible for online courses at a British university, right?

(Vậy Beth, bạn là người chịu trách nhiệm cho các khóa học trực tuyến tại một trường đại học của Anh, phải không?)

Beth: That’s correct. We even teach parts of some of our programmes over the Internet these days.

(Đúng vậy. Chúng tôi thậm chí dạy các phần của một số chương trình của chúng tôi qua Internet ngày nay.)

2. B

Beth says the university ________ .

(Beth nói rằng trường đại học)

A has different online courses

(có các khóa học trực tuyến khác nhau)

B teaches parts of its programmes online

(dạy các phần của chương trình trực tuyến)

C doesn’t use online education for degree programmes

(không sử dụng giáo dục trực tuyến cho các chương trình cấp bằng)

Thông tin: We even teach parts of some of our programmes over the Internet these days.

(Chúng tôi thậm chí dạy các phần của một số chương trình của chúng tôi qua Internet ngày nay.)

3. B

Beth believes the main reason people like online education is _______ .

(Beth tin rằng lý do chính mà mọi người thích giáo dục trực tuyến là)

A there are lots of different courses to choose from

(có rất nhiều khóa học khác nhau để bạn lựa chọn)

B students can study when and where they like

(học sinh có thể học lúc nào và nơi họ thích)

C people prefer learning on their smartphones these days

(ngày nay, mọi người thích học trên điện thoại thông minh của họ hơn)

Thông tin: … but mostly I think it’s because online education is flexible. With a mobile device and Wi-Fi, online courses can be accessed anytime, anywhere.

(… nhưng tôi nghĩ chủ yếu là do giáo dục trực tuyến rất linh hoạt. Với thiết bị di động và Wi-Fi, các khóa học trực tuyến có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button