Tiếng anh

Unit 4: School Education System

B. Speaking (Trang 47 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Nghiên cứu bảng dưới đây sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam.)

Gợi ý:

A: When do small children in Vietnam go to nurseries?

B: Usually at the age of 3.

A: How long is the pre-school stage?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it’s according to the child’s ability?

B: Right.

A: When do children go to the primary school?

B: When they are 6 years old.

A: How long does the primary school education last?

B: 5 years.

Task 2. Work in groups. Talk about the school education system in Vietnam, using the information from Task 1. (Làm việc nhóm. Hãy nói về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sử dụng thông tin từ Bài tập 1.)

Gợi ý:

In Vietnam, the pre-school period is completly optional. Children can either go to nursery, kindergarten or not.

However, going to primary and secondary schools is surely compulsory. They go to primary school at the age of 6 and it takes them 5 years. Later, they go to lower secondary school when they are 11. They attend lower secondary for 4 years. At the age of 15, they go to upper secondary school and it lasts 3 years. After finishing secondary education, they take the National examination for GCSE.

Task 3. Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England. (Làm việc nhóm. Nói về sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam và ở Anh.)

A: I’m not sure, but I think there are certain similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England.

B: I think so, too. But what differences do you know?

C: As I know, first both systems have the same three levels of education, and the starting age of schooling.

D: But in England, as I know, there isn’t such a strict and unreasonable rule of starling age of schooling.

A: What do you mean?

D: OK. As I’m told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B: About the differences I see there are a lot.

C: For example?

B: The academic year. In Vietnam there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A: I see. In England an academic year is divided into three by season.

D: And one more difference: in England students needn’t take any exam to enter the upper secondary schools.

C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

B: Oh, really?

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 khác:

 • Unit 4: School Education System
 • A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Read the facts below and decide whether the statements about schools in Vietnam are …

 • B. Speaking (trang 47 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education …

 • C. Listening (trang 48 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer these questions. What school subjects are you good at? …

 • D. Writing (trang 49 SGK Tiếng Anh 12) In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given …

 • E. Language Focus (trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Fill each blank with the simple present passive form of the verb in brackets. Exercise 2. Rewrite …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button