Tiếng anh

Tiếng Anh 6 Unit 8: Getting Started Soạn Anh 6 trang 16 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Work in pairs. Ask your partners these questions to find out how sporty they are. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau để tìm ra các bạn yêu thể thao như thế nào.)

1. Can you swim?

A. Yes. B. No.

2. Do you play outdoors every day?

A. Yes. B. No.

3. Do you usually do morning exercise?

A. Yes. B. No.

4. What do you usually do at break time at school?

A. Play in the schoolyard. B. Sit in the classroom.

5. What do you think of sports and games?

A. Very good. B. Not useful.

If your answers to the questions are mostly “A”, you are sporty. If they are mostly “B”, do more sport and try to be more active.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có biết bơi không?

A. Có.

B. Không.

2. Bạn có chơi ngoài trời mỗi ngày không?

A. Có.

B. Không.

3. Bạn có thường tập thể dục buổi sáng không?

A. Có.

B. Không.

4. Bạn thường làm gì vào giờ giải lao ở trường?

A. Chơi trong sân trường.

B. Ngồi trong lớp học.

5. Bạn nghĩ gì về thể thao và trò chơi?

A. Rất tốt.

B. Không hữu ích.

Nếu câu trả lời của em hầu hết là A, em rất yêu thể thao. Nếu câu trả lời của em hầu hết là B, em nên chơi thể thao và cố gắng năng động hơn.

Trả lời:

A:Can you swim?

(Bạn có biết bơi không?)

B: Yes, I can.

(Mình có.)

A: Do you play outdoors every day?

(Bạn có chơi ngoài trời mỗi ngày không?)

B: Yes, of course.

(Dĩ nhiên rồi.)

A:Do you usually do morning exercise?

(Bạn có thường tập thể dục buổi sáng không?)

B: Yes. I do morning exercise everyday.

(Có. Mình tập thể dục buổi sáng mỗi ngày.)

A: What do you usually do at break time at school?

(Bạn thường làm gì vào giờ giải lao ở trường?)

B:I play in the schoolyard with my friends.

(Mình chơi ở sân trường với các bạn.)

A:What do you think of sports and games?

(Bạn nghĩ gì về thể thao và trò chơi?)

B: They are very good.

(Chúng rất tốt.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button