Tiếng anh

Tiếng Anh 10 unit 5 Project trang 61 Global success

Tiếng Anh lớp 10 unit 5 Project Inventions Gobal success

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 10 Global Success unit 5 Inventions Project bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 10 Global Success Unit 5 giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Inventions for the classroom Những phát minh dùng trong lớp học

Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention. Làm việc nhóm. Lớp của bạn đang tổ chức Hội chợ công nghệ. Chủ đề là “phát minh cho lớp học”. Mỗi nhóm sẽ trình bày một phát minh hữu ích cho lớp học. Đây có thể là phát minh hiện có hoặc phát minh mới.

Use these questions to help you.Sử dụng những câu hỏi này để giúp bạn.

– What is the invention? (If it’s a new invention, give it an interesting name.) (Phát minh là gì? (Nếu đó là một phát minh mới, hãy đặt một cái tên thú vị.)

– What does it look like? Nó trông như thế nào?

– How can it be used in the classroom? Làm thế nào nó có thể được sử dụng trong lớp học?

– Why do you think it will be a useful invention? Tại sao bạn nghĩ nó sẽ là một phát minh hữu ích?

Gợi ý 1

Good morning teacher and all classmates, today our group will present about one of the most useful inventions in classroom. It is a smartphone. Smartphone is portable so that you can bring it on schoolbag. Smartphones is able to access to tools and apps that can help them answer all difficult questions as well as find more useful information during lesson. I think smartphone is a useful invention that makes our schoolwork become easier if we use it properly in class.

Google dịch

Chào buổi sáng cô giáo và tất cả các bạn trong lớp, hôm nay nhóm chúng ta sẽ trình bày về một trong những phát minh hữu ích nhất trong lớp học. Nó là một chiếc điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh có thể xách tay để bạn có thể mang theo trong cặp sách. Điện thoại thông minh có thể truy cập vào các công cụ và ứng dụng có thể giúp họ trả lời tất cả các câu hỏi khó cũng như tìm thêm thông tin hữu ích trong giờ học. Tôi nghĩ điện thoại thông minh là một phát minh hữu ích giúp việc học của chúng ta trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta sử dụng nó đúng cách trong lớp.

Gợi ý 2

Good morning teacher and all classmates, today our group will present about one of the most useful inventions in classroom. It is a computer. Computer brings us numerous benefits. Firstly, computer can store huge amounts of data and information in a small piece of hardware. We can use computer to finish complex tasks at the office in minutes instead of waiting a week. Moreover, Computer helps students find more information, let them research more about a topic while having class discussions. Computer has changed the way we learn by not only making us more efficient at school but also at our home.

Google dịch

Chào buổi sáng thầy/ cô và các bạn trong lớp, hôm nay nhóm chúng tôi sẽ trình bày về một trong những phát minh hữu ích nhất trong lớp học. Nó là một máy tính. Máy tính mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, máy tính có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu và thông tin trong một phần cứng nhỏ. Chúng ta có thể dùng máy tính để hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp tại văn phòng trong vài phút thay vì phải đợi một tuần. Hơn nữa, Máy tính giúp học sinh tìm thêm thông tin, cho phép họ nghiên cứu thêm về một chủ đề trong khi thảo luận trên lớp. Máy tính đã thay đổi cách chúng ta học bằng cách không chỉ giúp chúng ta học hiệu quả hơn ở trường mà còn ở nhà.

Trên đây là Giải Tiếng Anh 10 Unit 5 Project Inventions trang 61. VnDoc.com hy vọng rằng bài Giải Unit 5 lớp 10: Project trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 kết nối tri thức Unit 5 Inventions năm 2023 – 2024 hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button