Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 7 A closer look 1 trang 84 trong Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 A closer look 1 (trang 84) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 84 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the following adjectives with their meanings (Nối các tính từ sau với nghĩa của chúng)

Lời giải:

1. b

2. d

3. a

4. e

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. buồn tẻ = không thú vị hay hào hứng

2. bạo lực = có nhiều cảnh đánh nhau hoặc giết chóc

3. khó hiểu = khó hiểu, không rõ ràng

4. gây sốc = rất đáng ngạc nhiên và khó tin

5. thú vị = mang đến sự hài lòng

2 (trang 84 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the following sentences, using the adjectives in 1 (Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong 1)

1. I found the film A Polluted Planet hard to believe. It’s a very ___________ documentary.

2. The film was so ___________ that we almost fell asleep.

3. I think you will enjoy Our Holiday. It’s quite ___________.

4. There were too many fights in the film. It was too ___________.

5. I didn’t really understand the film. It was very ___________.

Lời giải:

1. shocking

2. dull

3. enjoyable

4. violent

5. confusing

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thấy bộ phim “Một hành tinh bị ô nhiễm” thật khó tin. Đó là một bộ phim tài liệu rất sốc.

2. Bộ phim buồn tẻ đến nỗi chúng tôi gần như ngủ quên.

3. Tôi nghĩ bạn sẽ tận hưởng “Kỳ nghỉ của chúng tôi”. Nó khá thú vị.

4. Có quá nhiều cảnh đánh nhau trong phim. Nó quá bạo lực.

5. Tôi không thực sự hiểu bộ phim. Nó rất khó hiểu.

3 (trang 84 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer questions about a film you saw recently (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một bộ phim bạn đã xem gần đây)

Gợi ý:

A: What film did you see recently?

B: Skyfall.

A: What do you think of it?

B: It’s too violent.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đã xem bộ phim nào gần đây?

B: Skyfall.

A: Bạn nghĩ gì về nó?

B: Nó quá bạo lực.

4 (trang 84 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪə/ and /eə/ (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /ɪə/ và /eə/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

5 (trang 84 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Then practise the sentences (Nghe và lặp lại, chú ý đến những từ được gạch chân. Sau đó luyện tập các câu)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Có rạp chiếu phim gần đây không?

2. Có một cái ghế dưới cầu thang.

3. Đặt tai nghe của bạn gần đây.

4. Tôi không quan tâm đến ý tưởng của bạn.

5. Máy bay của chúng tôi đang ở trên đó, trên không.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 2 (trang 85, 86 Tiếng Anh lớp 7): 1. Combine the two sentences… 2. Complete the sentences, using “although/ though/ however”

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations…. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Skills 2 (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B… 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including … 2. Organise them into an exhibition

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button