Tiếng anh

Tiếng Anh 8 Unit 4 4f. Skills

Bài 2

2 Read the text and decide if the statements (1-5) are (right), W (wrong) or DS (doesn’t say).

(Đọc văn bản và quyết định xem các câu (1-5) là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

1 Dragon Con began in the 1970s.

2 Dragon Con takes place in different cities each year.

3 Fewer people attend Dragon Con now than in the 1980s.

4 You can meet people in costumes at Dragon Con.

5 There are prizes for the best costumes in the cosplay parade.

Phương pháp giải:

Dragon Con

In the 1970s, groups of people in the USA met or a few days each year to celebrate their hobbies. These meetings were especially popular with video gamers, comic book fans and sci-fi fans. In 1987, group of friends noticed it was common to find fans of all three hobbies. So, Dragon Con began —one huge event for everyone!

Dragon Con is one of the largest cultural events in the world. This five-day festival takes place every September in Atlanta, USA. When it began in 1987 just 1,200 fans attended. However, now it attracts more than 80,000 people and its more popular every year. Fans come to meet all their favourite actors, artists, writers and video game designers face-to-face.

Dragon Con isn’t just about meeting people. There are lots of exciting competitions and at exhibitions. The highlight of the festivals is the cosplay parade when fans cress up as their heroes. Some cosplayers spend all year preparing their costumes and the results are out of this world.

+ ‘Cosplay’ comes from the words ‘costume’ and ‘play’

Tạm dịch:

Dragon Con

Vào những năm 1970, các nhóm người ở Hoa Kỳ gặp nhau vài ngày mỗi năm để kỷ niệm sở thích của họ. Những cuộc họp này đặc biệt phổ biến với những người chơi video game, người hâm mộ truyện tranh và người hâm mộ khoa học viễn tưởng. Năm 1987, một nhóm bạn nhận thấy rất bình thường để tìm thấy những người có chung ba sở thích trên. Vì vậy, Dragon Con đã bắt đầu —một sự kiện lớn dành cho tất cả mọi người!

Dragon Con là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất thế giới. Lễ hội kéo dài năm ngày này diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Atlanta, Hoa Kỳ. Khi nó bắt đầu vào năm 1987, chỉ có 1.200 người hâm mộ tham dự. Tuy nhiên, bây giờ nó thu hút hơn 80.000 người và ngày càng phổ biến hơn mỗi năm. Người hâm mộ đến để gặp mặt trực tiếp tất cả các diễn viên, nghệ sĩ, nhà văn và nhà thiết kế trò chơi điện tử yêu thích của họ.

Dragon Con không chỉ là gặp gỡ mọi người. Có rất nhiều cuộc thi thú vị và các cuộc triển lãm khác. Điểm nổi bật của lễ hội là cuộc diễu hành cosplay khi người hâm mộ hóa trang thành anh hùng của họ. Một số cosplayer dành cả năm để chuẩn bị trang phục của họ và kết quả thật tuyệt vời.

Lời giải chi tiết:

1 Giải thích: In 1987, group of friends noticed it was common to find fans of all three hobbies. So, Dragon Con began —one huge event for everyone! -> F

2 Giải thích: This five-day festival takes place every September in Atlanta, USA. -> F

3 Giải thích: When it began in 1987 just 1,200 fans attended. However, now it attracts more than 80,000 people and its more popular every year. -> F

4 Giải thích: The highlight of the festivals is the cosplay parade when fans cress up as their heroes. Some cosplayers spend all year preparing their costumes and the results are out of this world. -> F

5 Giải thích: DS

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button