Giáo dục

Bố cục, ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

1. Bố cục Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh:

Văn kiện chính luận được chia làm 4 phần chính:

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn của Mĩ và Pháp về quyền con người đã được nhân dân cũng như chính quyền các nước trên thế giới công nhận về nền độc lập, về nhân quyền của hai đất nước ấy.

Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu những dẫn chứng, dẫn cứ, luận điểm tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp đã gây nên biết bao khó khăn, đau thương dành cho nhân dân Việt Nam.

Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mạnh mẽ khi tuyên bố nền độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng vẫn nêu cao mạnh mẽ tinh thần sống và chiến đấu, quyết tâm bảo vệ hòa bình dân tộc.

Phần 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa tuyên bố quyền độc lập, tự do, hòa bình.

2. Dàn ý ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ngắn gọn nhất:

Giải thích từ ngữ:

Tuyên ngôn có nghĩa là gì: là một lời công bố, phát biểu công khai, minh bạch trước nhiều người, trước cộng đồng rộng lớn

Độc lập có nghĩa là gì: có nghĩa là đứng một mình hoặc không bị ràng buộc hoặc phụ thuộc trong mối quan hệ.

Như vậy Tuyên ngôn độc lập có nghĩa là gì: lời thông báo, tuyên bố trước toàn thế giới về quyền tự chủ, không lệ của thuộc của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Vì sao chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản tuyên ngôn độc lập:

Bối cảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay cho nhân dân Việt Nam đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tuyên bố trước toàn thế giới về việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ là áng văn vĩ đại lập nên Nhà nước mà còn là một văn kiện lịch sử có giá trị chính trị, pháp lý, ngoại giao, tư tưởng và văn hóa to lớn, góp phần tích cực tạo nền tảng cho một trật tự pháp luật hiện đại vào thế kỷ 20.

3. Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh:

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên bố thể hiện ý chí và nguyện vọng quật cường của dân tộc Việt Nam, sau 76 năm, vẫn có tính thời sự sâu sắc cả trong và ngoài nước. Tuyên ngôn là tác phẩm phản ánh đầy đủ, sâu sắc nhất những quan điểm triết học, chính trị, nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chứa đựng những giá trị của văn minh nhân loại. Bản Tuyên ngôn không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam mà còn là bản tuyên ngôn về quyền con người, quyền lợi của các nước thuộc địa. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc là đóng góp của Người vào kho tàng tư tưởng về quyền con người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc, giành lại độc lập, tự do và quyền con người. Nhân quyền ở Việt Nam không phải là giá trị do ai ban tặng mà là kết quả đấu tranh lâu dài của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập là cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam với toàn thế giới; đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền với mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc; soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên ngôn độc lập thấm nhuần các giá trị nhân đạo của thời đại mới, bởi nó đề cao các giá trị dân chủ, tự do, công bằng và bình đẳng xã hội. Đó cũng là lời tuyên ngôn về tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đối với các thế hệ mai sau.

4. Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh hay nhất:

Trước hết “Tuyên ngôn” có nghĩa là một lời công bố, phát biểu công khai, minh bạch trước nhiều người, trước cộng đồng rộng lớn. Từ này cũng mang ý nghĩa trang trọng, được sử dụng trong những hoàn cảnh uy nghiêm để thông báo tuyên bố về những nội dung quan trọng, những sự kiến có sự thay đổi lớn biến chuyển tình hình. Trong khi đó, Độc lập là điều kiện của một quốc gia, quốc gia hoặc tiểu bang, trong đó cư dân và dân số, hoặc một phần của họ, thực hiện quyền tự trị và thường là chủ quyền đối với lãnh thổ của mình. Đối lập với độc lập là tình trạng của một lãnh thổ phụ thuộc. Độc lập có nghĩa là đứng một mình hoặc không bị ràng buộc hoặc phụ thuộc trong mối quan hệ. Để làm một cái gì đó trong sức mạnh của chính mình. Các điều kiện cơ bản cho nền độc lập của một quốc gia là: thứ nhất, quốc gia đó có quyền độc lập giải quyết các vấn đề thuộc chủ quyền của mình, và thứ hai, việc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền của quốc gia đó không bị sự can thiệp từ bên ngoài. 1. Độc lập là có quyền được độc lập, Chủ quyền là độc lập ở chỗ không chịu khuất phục bất kỳ một cơ quan quyền lực nào, nhất là chính quyền của nước khác.

Như vậy Tuyên bố độc lập tức là lời thông báo, tuyên bố trước toàn thế giới về quyền tự chủ, không lệ của thuộc của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được Tạo hóa ban cho một số quyền bất khả xâm phạm. Trong số đó có Sự sống, Tự do và mưu cầu Hạnh phúc.” Câu nói bất hủ này được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776. Những lời này vang vọng 170 năm sau là lời khẳng định rõ ràng rằng tất cả các dân tộc trên trái đất đều bình đẳng từ khi sinh ra, đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bắt đầu lan rộng. Ngày nay nhiều nước ở Á, Âu, Mỹ, Phi đã giành được độc lập. Rõ ràng, mục tiêu giành tự do, độc lập nêu trong Tuyên ngôn Độc lập được mọi dân tộc, mọi quốc gia coi trọng.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 khẳng định độc lập, tự do của nước Việt Nam là lợi ích quốc gia tối thượng, thể hiện trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giá trị này hiện đã được duy trì trong ba phần tư thế kỷ.

Vì vậy, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập của nhân dân Việt Nam mà còn là bản tuyên ngôn về quyền con người, quyền của các dân tộc bị khuất phục trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc có thể coi là đóng góp của Người vào tư tưởng nhân quyền cho nhân loại.

Quyền độc lập dân tộc, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là những giá trị cơ bản nhất của quyền con người, mặc dù dưới chế độ thực dân, phong kiến ​​trước đây những quyền đó đã bị tước bỏ và chà đạp.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đứng lên đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc, giành lại độc lập, tự do và nhân quyền. Nhân quyền trong nước không phải do ai ban cho, mà thay vào đó, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài mà người dân Việt Nam phải chịu đựng. Trong diễn văn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã phá bỏ xiềng xích trói buộc gần một thế kỷ qua, giành độc lập cho Tổ quốc. Đồng thời, nhân dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế đã ngự trị hàng chục thế kỷ. Ở vị trí của nó đã được thành lập Cộng hòa Dân chủ hiện nay.”

Kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền là một nước tự do và độc lập – và thực tế đã là như vậy rồi. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả sức lực và tinh thần, hy sinh tính mạng và tài sản để bảo vệ nền độc lập, tự do của mình.”

5. Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ngắn gọn nhất:

Tuyên ngôn đã nêu bật những giá trị của loài người, những “sự thật không thể phủ nhận” về quyền con người, quyền của các quốc gia; đồng thời lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn, chính đáng về quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những lời bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791. Việc nâng quyền con người thành quyền dân tộc là một sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà cả các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới. Đó cũng là đóng góp về mặt lý luận của Chủ tịch nước vào kho tàng tư tưởng về quyền con người của nhân loại.

Với ngôn từ hào hùng, giàu sức thuyết phục, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một áng văn vĩnh cửu, nối tiếp những áng văn quan trọng trước đây của cha ông ta như Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Non sông nước Nam của Nguyễn Trãi. Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô). Tuyên ngôn là văn kiện lịch sử, văn kiện pháp lý vô cùng quan trọng, đặt cơ sở cho việc thành lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam với mục tiêu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, soi đường cho cách mạng Việt Nam đi lên trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button