Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 8 Communication trang 32, 33 trong Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc các cuộc đối thoại dưới đây. Chú ý đến những câu được đánh dấu)

Bài nghe:

1. Student: Can you tell me more about the music club, please?

School club leader: Certainly. It meets on Mondays and Thursdays.

2. Student: Could you show me the way to the college, please?

Teacher: Certainly. Go past this block, then turn left. It’s on your right-hand side there.

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh: Bạn có thể cho tôi biết thêm về câu lạc bộ âm nhạc được không?

Trưởng câu lạc bộ trường: Chắc chắn rồi. Nó họp vào thứ Hai và thứ Năm.

2. Học sinh: Làm ơn chỉ cho em đường đến trường đại học được không ạ?

Thầy giáo: Chắc chắn rồi. Đi qua khối này, sau đó rẽ trái. Nó ở phía bên tay phải của em ở đó.

2 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc hội thoại tương tự, sử dụng các gợi ý bên dưới)

– Ask to borrow a book from your classmate.

– Request some advice on how to do your science project.

Gợi ý:

A: Can I borrow your book, please?

B: Sure. Here you are! But I need it on Thursday afternoon, can you return it for me on Wednesday?

A: Of course. Thank you.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi có thể mượn cuốn sách của bạn được không?

B: Chắc chắn rồi. Của bạn đây! Nhưng tôi cần nó vào chiều thứ năm, bạn có thể trả lại cho tôi vào thứ tư được không?

Đáp: Tất nhiên. Cảm ơn.

3 (trang 32-33 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read some posts on a forum about different social media and match the names of the posters with their activities. (Đọc một số bài đăng trên diễn đàn về các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau và nối tên của các áp phích với các hoạt động của họ)

ANN: I think YouTube is the most popular a social media site. I log on to it daily. I upload videos and watch other people’s videos.

TOM: I use Facebook to connect with friends, post pictures, and share others’ posts. I use it daily. It’s user-friendly.

TRANG: I love Instagram. It’s really fun, and easy to browse. People like my photos, so I feel happy. That’s why I often check my notifications.

NAM: I have a Facebook page. I don’t often update it, but I often use Messenger to discuss schoolwork with my classmates.

Hướng dẫn dịch:

ANN: Tôi nghĩ YouTube là trang mạng xã hội phổ biến nhất. Tôi đăng nhập vào nó hàng ngày. Tôi tải video lên và xem video của người khác.

TOM: Tôi sử dụng Facebook để kết nối với bạn bè, đăng ảnh và chia sẻ bài đăng của người khác. Tôi sử dụng nó hàng ngày. Nó thân thiện với người dùng.

TRANG: Tôi yêu Instagram. Nó thực sự thú vị và dễ duyệt. Mọi người thích ảnh của tôi, vì vậy tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi thường kiểm tra thông báo của mình.

NAM: Tôi có một trang Facebook. Tôi không thường xuyên cập nhật nó, nhưng tôi thường sử dụng Messenger để thảo luận về việc học với các bạn cùng lớp.

Đáp án:

1. Trang

2. Ann

3. Nam

4. Tom

Hướng dẫn dịch:

1. kiểm tra thông báo thường xuyên!

2. xem video trên YouTube

3. sử dụng Facebook Messenger để thảo luận về việc học

4. cho rằng Facebook thân thiện với người dùng

5. kết nối với bạn bè trên Facebook

4 (trang 33 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer questions about what social media the teens in 3 use, why, and how often they use them. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về phương tiện truyền thông xã hội mà thanh thiếu niên trong 3 sử dụng, tại sao và tần suất sử dụng chúng)

Gợi ý:

Tom: What social media does Ann use?

Nam: She uses YouTube.

Tom: What does she use it for?

Nam: She uploads her videos and watches other people’s videos.

Tom: How often does she use it?

Nam: Every day.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Phương tiện truyền thông xã hội nào Ann sử dụng?

Nam: Cô ấy sử dụng YouTube.

Tom: Cô ấy dùng nó để làm gì?

Nam: Cô ấy đăng tải video của mình và xem video của người khác.

Tom: Cô ấy sử dụng nó thường xuyên như thế nào?

Nam: Mỗi ngày.

5 (trang 33 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau)

1. What social media do you use?

2. How often do you use it?

3. What do you use the social media for?

Gợi ý:

1. I’m using Instagram.

2. I use it every day, about 3 – 5 hours per day.

3. I use Instagram to check my notifications and upload stories or photos.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sử dụng mạng xã hội nào?

Tôi đang sử dụng Instagram.

2. Bạn sử dụng nó thường xuyên như thế nào?

Tôi sử dụng nó hàng ngày, khoảng 3 – 5 giờ mỗi ngày.

3. Bạn sử dụng mạng xã hội để làm gì?

Tôi sử dụng Instagram để kiểm tra thông báo của mình và tải lên các câu chuyện hoặc ảnh.

Report your group’s results to the class. (Báo cáo kết quả của nhóm bạn trước lớp.)

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button