Tiếng anh

Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 2

Task 2. Read the text and choose the correct answer.

(Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

THE ‘NET GENERATION’

Quang is watering his garden and can’t wait to pick the ripe fruit. He spends most of his spare time looking after the garden. Sounds great, doesn’t it? But his garden is a virtual one!

In today’s world, teenagers rely on technology more than in the past. This can be a problem because using computers too much may have harmful effects on both their minds and bodies. They prefer watching TV and playing computer games to reading books, perhaps because they don’t have to think and imagine as much. They don’t join clubs or have hobbies and they don’t play sports. They sit in front of the computer all the time. They don’t get out of the house, even for a walk. They are in a world that doesn’t exist.

While Quang now knows the names of many plants, and his English seems to be improving as he chats with his gaming friends’ from all over the world, his parents are getting worried. They want him to get out more. They are even thinking of banning him from using the computer.

1. The text is about .

A. teenagers’ leisure time in the past

B. teenagers’ leisure time in the present

C. adults’ leisure time in the present

2. The text discusses .

A. the positive side of using technology in your free time

B. the negative side of using technology in your free time

C. both A and B

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Lời giải chi tiết:

1. B

The text is about teenagers’ leisure time in the present

(Đoạn văn nói về thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong hiện tại.)

2. C

The text discusses the positive side of using technology in your free time and the negative side of using technology in your free time.

(Đoạn văn thảo luận về mặt tích cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn và mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button