Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 CLIL trang 66 trong Unit 5: Achieve sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 CLIL trang 66 – Friends plus 7

1 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text and answer the questions 1-4 (Đọc văn bản và trả lời câu hỏi 1-4)

In the 200m freestyle, swimmers must swim four lengths of the pool. The pool is 50m long. The table below shows the time that it took four swimmers to complete each length.

Hướng dẫn dịch:

Ở nội dung 200m tự do, các vận động viên bơi lội phải bơi hết bốn chiều dài của bể bơi. Hồ bơi dài 50m. Bảng dưới đây cho thấy thời gian mà bốn vận động viên bơi lội để hoàn thành mỗi chiều dài.

Chiều dài số

1

2

3

4

Tổng số giây

Tên

Fields

40

41

39

41

161

Gomez

40

37

36

39

152

Jones

39

42

40

38

159

O’Hara

38

37

39

37

151

Câu hỏi:

1. Who had the fastest length?

2. Who had the slowest length?

3. Who finished first?

4. Who finished last?

Hướng dẫn giải:

1. Gomez

2. Jones

3. O’Hara

4. Fields

Hướng dẫn dịch:

1. Ai có chiều dài nhanh nhất? – Gomez.

2. Ai có chiều dài chậm nhất? – Jones.

3. Ai hoàn thành trước? – O’Hara.

4. Ai hoàn thành cuối cùng? – Fields.

2 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1-2 (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó đọc phương trình và trả lời câu hỏi 1-2)

Distance (n) khoảng cách

Time (n) thời gian

Average speed (n) tốc độ trung bình

Calculate (v) tính toán

Equation (n) phương trình

Câu hỏi:

1. Look again at the table in exercise 1. Calculate the average speed of Gomez, Jones and O’Hara in m/s.

2. Now calculate the average speed of all the swimmers in km/h.

Hướng dẫn giải:

1. Average speed of:

– Gomez: 1,31 m/s

– Jones: 1,25 m/s

– O’Hara: 1,32 m/s

2. Average speed of:

– Fields: 4,46 km/h

– Gomez: 4,71 km/h

– Jones: 4,5 km/h

– O’Hara: 4,75 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn lại bảng trong bài tập 1. Tính tốc độ trung bình của Gomez, Jones và O’Hara theo m/s.

Tốc độ trung bình của:

– Gomez: 1,31 m / s

– Jones: 1,25 m / s

– O’Hara: 1,32 m / s

2. Bây giờ hãy tính tốc độ trung bình của tất cả các vận động viên bơi lội theo km/h.

Tốc độ trung bình của:

– Fields: 4,46 km / h

– Gomez: 4,71 km / h

– Jones: 4,5 km / h

– O’Hara: 4,75 km / h

3 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the sentences and find each average speed in km/h. (Đọc các câu và tìm tốc độ trung bình của mỗi km / h.)

1. In 2014 Dennis Kimetto completed the Berlin Marathon in 2 hours, 2 minutes and 57 seconds (2.05 hours). The marathon was 42.19 kilometres.

2. In 2014 Dame Sarah Storey completed the 3 kilometre para-cycling track race in 3 hours 32 minutes and 5 seconds (3.54 hours).

3. In 2015, Lewis Hamilton drove one lap (5.3 kilometres) in the Australian Grand Prix in 1 minute, 30 seconds.

4. In 2014 Sarah Sjöström swam the 50m butterfly in 24.43 seconds.

Hướng dẫn giải:

1. 20,58 km/h

2. 0,85 km/h

3. 3,53 km/h

4. 7,37 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Năm 2014, Dennis Kimetto đã hoàn thành cuộc thi Berlin Marathon trong 2 giờ 2 phút và 57 giây (2,05 giờ). Cuộc đua marathon là 42,19 km.

2. Năm 2014, Dame Sarah Storey đã hoàn thành cuộc đua xe đạp đường dài 3 km trong 3 giờ 32 phút và 5 giây (3,54 giờ).

3. Năm 2015, Lewis Hamilton đã lái một vòng (5,3 km) ở Australian Grand Prix trong 1 phút 30 giây.

4. Vào năm 2014, Sarah Sjöström đã bơi 50m bướm trong 24,43 giây.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • Vocabulary (trang 58-59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete lists 1-3 with the words in the box. Put the time and number words in order. Then listen and check … 2. Complete the Amazing Achievements text with words from exercise 1. Then listen and check …

 • Reading (trang 60 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the text quickly. The following words may be new to you. What do you think they mean? Compare your ideas with a partner’s … 2. Read and listen to the text and answer the questions …

 • Language Focus (trang 61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words from the reading text on page 60 … 2. Look again at exercise 1, then complete the rules with “like, different from, as … as” …

 • Vocabulary and Listening (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct bold words in the text. Listen and check … 2. PRONUNCIATION Listen to the jobs. Then listen again and repeat …

 • Language Focus (trang 63 Tiếng Anh lớp 7): 1. Change the words in bold from affirmative to negative, or negative to affirmative, to make sentences … 2. Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What does Kim want to learn? … 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check …

 • Writing (trang 65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books popular? … 2. Match the blue first line of each paragraph (1-3) with the subject of the paragraph (a-c) …

 • Puzzles and games (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Order the letters to find times, numbers and meaurements … 2. Work in two groups. Follow the instructions …

 • Extra listening and speaking 5 (trang 110)1. Match the words in the box with devices A-H in the pictures … 2. Listen to a conversation in a shop. What device is Tim complaining about? …

 • Song: How long? (trang 116) 1. Look at the people in the pictures. What are their professions? … 2. Listen to the song. Put the verses in the correct order (Nghe bài hát. Đặt câu thơ theo đúng thứ tự) …

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button