Tiếng anh

Tiếng Anh 11 Bright Unit 5 5d. Speaking

Bài 2 a

2 a) Match the predictions (A-F) to the phrases (1-6) from Exercise 1.

(Nối các dự đoán (A-F) với các cụm từ (1-6) từ Bài tập 1.)

How education will look like in the future?

(Giáo dục sẽ như thế nào trong tương lai?)

A will support students when they need help in class.

B will replace physical schools and students will learn what they want.

C will give students real-life experiences in a digital world.

D will replace all textbooks in classes but libraries will still exist.

E will appear and present subjects digitally.

F will have recorded classes and students will be able to access information beyond the classroom.

Phương pháp giải:

Nghĩa của các câu A – F

A will support students when they need help in class.

(sẽ hỗ trợ sinh viên khi họ cần giúp đỡ trong lớp.)

B will replace physical schools and students will learn what they want.

(sẽ thay thế các trường hiện tại và học sinh sẽ học những gì họ muốn.)

C will give students real-life experiences in a digital world.

(sẽ mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thực tế trong thế giới kỹ thuật số.)

D will replace all textbooks in classes but libraries will still exist.

(sẽ thay thế tất cả sách giáo khoa trong lớp học nhưng các thư viện sẽ vẫn tồn tại.)

E will appear and present subjects digitally.

(sẽ xuất hiện và trình bày các chủ đề bằng kỹ thuật số.)

F will have recorded classes and students will be able to access information beyond the classroom.

(sẽ có các lớp học được ghi lại và học sinh sẽ có thể truy cập thông tin bên ngoài lớp học.)

Lời giải chi tiết:

1. Virtual reality headsets will give students real-life experiences in a digital world.

(Tai nghe thực tế ảo sẽ mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế trong thế giới số.)

2. Hologram devices will appear and present subjects digitally.

(Các thiết bị ảnh ba chiều sẽ xuất hiện và trình bày các đối tượng bằng kỹ thuật số.)

3. Cyborg guides will support students when they need help in class.

(Người máy hướng dẫn sẽ hỗ trợ học sinh khi các em cần trợ giúp trong lớp.)

4. Digital classrooms will have recorded classes and students will be able to access information beyond the classroom.

(Các lớp học kỹ thuật số sẽ có các lớp học được ghi lại và học sinh sẽ có thể truy cập thông tin bên ngoài lớp học.)

5. Home schooling will replace physical schools and students will learn what they want.

(Học tại nhà sẽ thay thế các trường học hiện tại và học sinh sẽ học những gì họ muốn.)

6. 3D Digi books will replace all textbooks in classes but libraries will still exist.

(Sách 3D Digi sẽ thay thế tất cả sách giáo khoa trong lớp nhưng các thư viện vẫn tồn tại.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button