Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 2 lớp 12: Reading trong Unit 2: Urbanisation Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Unit 2 lớp 12: Reading

1 (trang 23-SGK tiếng anh 12). You are going to read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ đọc một văn bản về đô thị hóa. Dự đoán các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

T

F

1. Urbanisation happened first in more economically developed countries, then in less economically developed countries.

2. Urbanisation has increased in rich countries since 1950s.

3. Lack of resources in rural areas is one of the factors leading to urbanisation in less developed countries.

4. The standard of living in cities and rural areas is more or less the same.

5. By 2050, more than two thirds of the world’s population are expected to live in urban areas.

Đáp án:

1. T2. F3. T4. F5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Đô thị hóa đã xảy ra đầu tiên ở các nước kinh tế phát triển hơn, sau đó ở các nước kém phát triển về kinh tế.

2. Đô thị hóa đã gia tăng ở các nước giàu có từ những năm 1950.

3. Thiếu nguồn lực ở các khu vực nông thôn là một trong những yếu tố dẫn đến đô thị hóa ở các nước kém phát triển hơn.

4.Mức sống ở các thành phố và các khu vực nông thôn ít nhiều giống nhau.

5. Đến năm 2050, hơn hai phần ba dân số thế giới sẽ sống ở các khu vực đô thị.

2 (trang 23-SGK tiếng anh 12) . Read the text and check your predictions in 1. (Đọc văn bản để kiểm tra những dự đoán trong phần 1.)

Urbanisation is the process by which urban areas grow bigger as more and more people leave the countryside to live in towns and cities.

Before the 1950s, urbanisation mainly occurred in more economically developed countries (MEDCs). Rapid urbanisation happened during the period of industrialisation in Europe and North America in the nineteenth and early twentieth centuries. A lot of people left their home villages for urban areas hoping to find jobs in the rapidly expanding industries in big towns and cities. Since 1950s urbanisation has become slower in most MEDCs. Now, some of the biggest cities are losing population because people go back to live in rural areas. This is known as counter-urbanisation.

Since 1950, urbanisation has grown rapidly in LEDCs (Less Economically Developed Countries) in Africa and South America. Between 1950 and 1990 while the urban population in LEDCs doubled, increase was less than half in developed countries.

There are various causes of urbanisation in LEDCs. Here are some major ones. First, people migrate to urban areas on a massive scale due to lack of resources in rural areas. Second, small farmers find it h to make a living not just because of bad we conditions such as drought, floods, or storms, because they can’t compete with large agricultural companies. These are considered ‘push’ factors.People living in rural areas are also ‘pulled’ to cities, which are known to be places of financial centres, services, wealth and opportunities. Believing that standard of living in urban areas will be higher in rural areas, many people come to the city seeking their fortune.Today, about half of the world’s population in urban areas. Urbanisation has provided opportunities, higher incomes and better access to health facilities and education. The urban population will continue to grow and it is expected that proportion will increase to 70% by 2050.

Hướng dẫn dịch:

Đô thị hóa là quá trình trong đó khu vực đô thị phát triển rộng lớn hơn khi ngày càng nhiều người dân rời khỏi vùng nông thôn đến sống ở các thị trấn và thành phố.

Trước những năm 1950, đô thị hóa chủ yếu xảy ra ở nhiều quốc gia phát triển về kinh tế (MEDCs). đô thị hóa nhanh chóng xảy ra trong thời kỳ công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ trong thế kỷ XIX và đầu XX . Rất nhiều người rời quê hương của họ đến với khu vực đô thị hy vọng tìm được việc làm trong các ngành công nghiệp phát triển ở các thị trấn và thành phố lớn. Kể từ năm 1950 đô thị hóa đã trở nên chậm hơn trong hầu hết các MEDCs. Bây giờ, một số thành phố lớn nhất đang mất dân vì trở lại sống ở khu vực nông thôn. Điều này được gọi là phản đô thị hóa.

Kể từ năm 1950, đô thị hóa đã phát triển nhanh chóng trong LEDCs (Quốc gia kém phát triển hơn về kinh tế) ở châu Phi và Nam Mỹ. Giữa năm 1950 và 1990 trong khi dân số đô thị ở LEDCs gấp đôi, trong các nước phát triển lại tăng ít hơn một nửa.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau của đô thị hóa ở LEDCs. Dưới đây là một số nguyên nhân lớn. Đầu tiên, người di chuyển đến các khu vực đô thị trên quy mô lớn do thiếu nguồn lực ở các khu vực nông thôn. Thứ hai, nông dân cảm thấy khó khăn hơn để kiếm sống không chỉ thời tiết xấu như hạn hán, lũ lụt, bão, mà còn bởi vì họ không thể cạnh tranh với các công ty nông nghiệp lớn. Đây được coi là yếu tố “đẩy””.

Người dân sống ở khu vực nông thôn cũng được ‘đẩy’ tới các thành phố, được biết đến là trung tâm dịch vụ tài chính, tài sản và cơ hội. Tin tưởng rằng mức sống ở các khu vực đô thị sẽ cao hơn ở nông thôn, nhiều người đến với thành phố tìm kiếm vận may của họ.

Ngày nay, khoảng một nửa dân số thế giới trong khu vực đô thị. Đô thị hóa đã cung cấp những cơ hội, thu nhập cao hơn và tiếp cận tốt hơn tới cơ sở y tế và giáo dục. Dân số đô thị sẽ tiếp tục phát triển và dự kiến tỷ lệ đó sẽ tăng lên 70% vào năm 2050.

3 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided. (Tìm các từ trong văn bản có ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

1. becoming larger in size or amount

_____________________

2. the movement of people out of cities to the surrounding areas

_____________________

3. became twice as big or twice as many

_____________________

4. a rise in size, amount or degree

_____________________

5. go to live in another area or country

_____________________

Đáp án:

1. expanding2. counter-urbanisation3. doubled4. increase5. migrate

4 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Read the text carefully. Answer the following questions. (Đọc văn bản một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is urbanisation?

2. What do MEDCs and LEDCs stand for?

3. Where did rapid urbanisation take place prior to 1950? Why?

4. What happened after 1950?

5. What are some of the ‘push’ factors of urbanisation?

6. Why are small farmers’ lives difficult?

7. What are some of the ‘pull’ factors of urbanisation?

Đáp án:

1. It’s a process by which urban areas grow bigger as more and more people leave the countryside to live in towns and cities.

2. MEDCs stands for more economically developed countries. LEDCs stands for less economically developed countries.

3. Before the 1950s, rapid urbanisation took place in Europe and North America because it was the period of industrialisation in these areas.

4. After 1950, urbanisation started to grow rapidly in LEDCs.

5. Some of the ‘push’ factors of urbanisation are lack of resources in rural areas, bad weather conditions, and competition from large agricultural companies.

6. Because they have to suffer bad weather conditions and competition from large agricultural companies.

7. Some of the ‘pull’ factors of urbanisation are the centralisation of resources such as money, services, wealth and opportunities as well as the higher living standards of these areas.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một quá trình mà các khu vực đô thị phát triển lớn hơn khi ngày càng có nhiều người rời nông thôn đến các thị trấn và thành phố sống.

2. MEDCs là viết tắt của các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn. LEDC là viết tắt của các nước kém phát triển về kinh tế.

3. Trước những năm 1950, quá trình đô thị hóa nhanh chóng diễn ra ở Châu Âu và Bắc Mỹ vì đây là thời kỳ công nghiệp hóa ở những khu vực này.

4. Sau năm 1950, đô thị hóa bắt đầu phát triển nhanh chóng ở các LEDC.

5. Một số yếu tố ‘thúc đẩy’ của quá trình đô thị hóa là thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn, điều kiện thời tiết xấu và sự cạnh tranh từ các công ty nông nghiệp lớn.

6. Vì họ phải chịu điều kiện thời tiết xấu và sự cạnh tranh của các công ty nông nghiệp lớn.

7. Một số yếu tố của đô thị hóa là sự tập trung của các nguồn lực như tiền, dịch vụ, của cải và cơ hội cũng như mức sống cao hơn của những khu vực này.

5 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

How has your area been affected by urbanisation?

Hướng dẫn làm bài:

– Some problems include inadequate water and sanitation, lack of rubbish disposal, and industrial pollution.

– Urbanisation has provided opportunities, higher incomes and better access to health facilities and education.

Hướng dẫn dịch:

– Một số vấn đề bao gồm không đủ nước và vệ sinh, thiếu xử lý rác và ô nhiễm công nghiệp.

– Đô thị hóa đã mang lại cơ hội, thu nhập cao hơn và khả năng tiếp cận các cơ sở y tế và giáo dục tốt hơn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Lan and Nam … 2. Read the conversation …

 • Language (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the conversation … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. You are going to read … 2. Read the text and check …

 • Speaking (trang 24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read a conversation … 2. Work in pairs …

 • Listening (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the following … 2. Match the words …

 • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the phrases … 2. Rewrite the sentences …

 • Communication and Culture (trang 27 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to a talk … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to the words … 2. Listen and mark the diphthongs …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới) Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button