Tiếng anh

Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

Bài 2

Task 2. Listen to the recording and answer the questions.

(Nghe bài nghe và trả lời các câu hỏi.)

1. Why does Phuc do volunteer work?

(Tại sao Phúc làm công việc tình nguyện?)

2. Why does Phuc feel more self-confident?

(Tại sao Phúc cảm thấy tự tin hơn?)

3. Why does the reporter think Phuc is confident?

(Tại sao phóng viên nghĩ Phúc tự tin?)

4. Why does Mai think volunteering is special?

(Tại sao Mai nghĩ công việc tình nguyện là điều đặc biệt?)

Phương pháp giải:

Audio script:

Reporter: So Phuc, why do you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well… And you Mai?

Mai: Volunteering is special to me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

Tạm dịch bài nghe:

Phóng viên: Vậy, Phúc, tại sao bạn tình nguyện?

Phúc: Tôi tình nguyện bởi vì tôi muốn tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng. Chúng ta có thể khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường và cộng đồng của chúng ta sẽ là một nơi tốt hơn.

Phóng viên: Bạn có nghĩ rằng hoạt động tình nguyện cũng tốt cho bản thân bạn?

Phúc: Ồ vâng, tôi đã có nhiều bạn mới và tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Phóng viên: Tôi đồng ý. Bạn đã trả lời phỏng vấn rất tốt … Còn bạn thì sao Mai?

Mai: Tình nguyện là đặc biệt đối với tôi bởi vì tôi có thể giúp đỡ người khác. Điều này đặc biệt vì tôi có thể thấy trẻ em hạnh phúc như thế nào khi chúng học.

Lời giải chi tiết:

1. Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

(Phúc làm công việc tình nguyện vì cậu ấy nghĩ nó tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng.)

2. Phuc feels more self-confident because he has made many new friends.

(Phúc cảm thấy tự tin hơn vì cậu ấy đã có nhiều bạn mới.)

3. The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

(Phóng viên nghĩ Phúc tự tin vì Phúc đã trả lời phỏng vấn rất tốt.)

4. Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the children are when they learn.

(Mai nghĩ công việc tình nguyện là điều đặc biệt vì cô ấy có thể giúp đỡ người khác, và vì cô ấy có thể thấy bọn trẻ vui đến mức nào khi chúng được học tập.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button