Tiếng anh

Tiếng Anh 8 Unit 9 Commmunication

Bài 4

4. Choose the correct answer to each question to see how much you know about natural disasters.

(Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi để xem bạn biết bao nhiêu về thiên tai)

QUESTIONNAIRE

Question 1: Which of these may cause landslides?

(Câu hỏi 1: Điều gì gây ra sạt lở đất?)

A. Heavy rain. (Mưa to)

B. Wind. (Gió)

C. Lightning. (Sấm chớp)

Question 2: Which of these activities may cause landslides?

(Câu hỏi 2: Hoạt động nào dưới đây gây ra sạt lở đất?)

A. Littering. (Xả rác)

B. Cutting down trees. (Chặt cây)

C. Polluting the air. (Làm ô nhiễm không khí.)

Question 3: What scale is used for measuring earthquakes?

(Câu hỏi 3: Thang đo dùng để đo động đất?)

A. Fahrenheit scale. (Thang Fahrenheit.)

B. Celsius scale. (Thang Celsius.)

C. Richter scale. (Thang Richter.)

Question 4: What natural disaster can an earthquake cause?

(Câu hỏi 4: Thiên tai nào có thể gây ra động đất?)

A. A flood. (Lũ lụt)

B. A landslide. (Sạt lở đất)

C. A tornado. (Lốc xoáy)

Question 5: What do tornadoes form from?

(Câu hỏi 5: Lốc xoáy đến từ đâu?)

A. An earthquake. (Động đất)

B. A flood. (Lũ lụt)

C. A thunderstorm. (Cơn giông)

Question 6: Where do tornadoes mostly happen?

(Câu hỏi 6: Lốc xoáy thường diễn ra ở đâu?)

A. In the USA. (Ở Mỹ.)

B. In the UK. (Ở Anh.)

C. In Viet Nam. (Ở Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

Question 1: Which of these may cause landslides? – A. Heavy rain.

(Câu hỏi 1: Điều gì gây ra sạt lở đất? – Mưa to.)

Question 2: Which of these activities may cause landslides? – B. Cutting down trees.

(Câu hỏi 2: Hoạt động nào dưới đây gây ra sạt lở đất? – Chặt cây.)

Question 3: What scale is used for measuring earthquakes? – C. Richter scale.

(Câu hỏi 3: Thang đo dùng để đo động đất? – Thang Richter.)

Question 4: What natural disaster can an earthquake cause? – B. A landslide.

(Câu hỏi 4: Thiên tai nào có thể gây ra động đất? – Sạt lở đất.)

Question 5: What do tornadoes form from? – C. A thunderstorm.

(Câu hỏi 5: Lốc xoáy đến từ đâu? – Cơn giông.)

Question 6: Where do tornadoes mostly happen? – A. In the USA.

(Câu hỏi 6: Lốc xoáy thường diễn ra ở đâu? – Ở Mỹ.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button