Tiếng anh

Write – Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9

Bài a)

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.

(Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

26 Tran Phu Street

Ha Noi

October 9, 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Phương pháp giải:

Tạm dịch bức thư:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty Vận tải L&P

431 đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn đề nghị rằng công ty của ông/ bà nên bảo các tài xế dọn sạch rác trên mặt đất trước khi rời đi.

Tôi viết thư này cho ông/ bà về chuyến tạm dừng chân của những xe tải quanh nhà tôi trên đường đi về hướng bắc.

Tôi mong chờ nghe và thấy phản hồi tốt từ công ty ông/ bà.

Khi xe tải của công ty ông/ bà có chuyến tạm dừng chân trong thời gian ngắn, các tài xế đã để lại nhiều rác trên mặt đất sau bữa ăn nhẹ. Khi xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất đầy rác và vài phút sau đó có mùi và ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

Lời giải chi tiết:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button