Tiếng anh

Communication and Culture trang 39 Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Communication 1

A field trip to a heritage site

(Chuyến thực địa đến điểm di sản)

1. Work in groups. Your group needs to decide on a heritage site to visit on your next field trip.

(Làm việc theo nhóm. Nhóm em cần quyết định chọn một khu di sản để đi thăm trong chuyến thực địa sắp tới.)

You may choose one from the five World Heritage Sites in Viet Nam included in this unit or from the other three sites: Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, or Citadel of the Ho Dynasty.

(Bạn có thể chọn một trong 5 di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam hoặc từ ba địa điểm khác: Khu phố cổ Hội An, Khu Bảo tồn Mỹ Sơn, hoặc Thành nhà Hồ.)

Hoi An Ancient Town (Phố cổ Hội An)

• a well-preserved example of a Southeast Asian trading port dating from the 15th to the 19 century

(ví dụ điển hình về một cảng thương mại ở Đông Nam Á từ năm 15 đến thế kỷ 19)

• tourist attractions: temples, pagodas, ancient homes, relics of the Sa Huynh and Cham cultures, Hoi An River, Cua Dai Beach, and Cham Island

(các điểm tham quan du lịch: đền, chùa, nhà cổ, di tích của Sa Huỳnh và văn hoá Chàm, sông Hội An, bãi biển Cửa Đại và đảo Chàm)

My Son Sanctuary (Khu bảo tồn Mỹ Sơn)

• a large complex of religious relics comprising more than 70 architectural works such as towers, temples, and tombs

(một tập hợp các di tích tôn giáo lớn bao gồm hơn 70 công trình kiến trúc như tháp, đền thờ và ngôi mộ)

Citadel of the Ho Dynasty (Thành nhà Hồ)

• the only stone citadel in Southeast Asia

(Thành đá duy nhất ở Đông Nam Á)

• major stone sections remain intact thanks to the unique construction techniques

(các đoạn đá lớn vẫn còn nguyên vẹn nhờ các kỹ thuật xây dựng độc đáo)

• located in a landscape of great scenic beauty

(nằm trong khung cảnh phong cảnh đẹp tuyệt vời)

Example: (Ví dụ)

Student A: So where should we go on our next heritage site field trip?

(Vậy chúng ta nên đi đâu cho chuyến đi thăm di sản thế giới sắp tới?)

Student B: I’d like to suggest visiting Trang An Scenic Landscape Complex. It includes both natural and cultural sites.

(Mình muốn gợi ý thăm khu danh thắng Tràng An. Nó có cả di sản thiên nhiên và di sản văn hóa.)

Student C: I’m more interested in nature, and it’d be fun to explore the grottos and caves in Phong Nha – Ke Bang National Park. Why don’t we go there?

(Mình thích thiên nhiên hơn, và sẽ thật vui nếu được khám phá các hang và động ở công viên Phong Nha – Kẻ Bàng. Sao chúng ta không đến đó?)

Student A: Sounds like an interesting idea. But we have limited time. We can’t go there and return in one day. Trang An Scenic Landscape Complex would be a better option this time because it’s only 80 km from here. We can set off early in the morning and come back late in the afternoon.

(Có vẻ là ý tưởng hay đó. Nhưng chúng ta có thời gian bị giới hạn thôi. Chúng ta không thể đến đó và quay về trong ngày. Thắng cảnh Tràng An là lựa chọn tốt hơn vì nó cách chúng ta 80 km. Chúng ta có thể khởi hành sớm vào buổi sáng và quay lại vào buổi chiều muộn.)

Student C: Oh, I haven’t thought about that, but your suggestion sounds great to me. We may visit Phong Nha – Ke Bang National Park another time.

(Ồ, mình không nghĩ về điều đó, nhưng gợi ý của bạn cũng tuyệt đấy chứ. Chúng ta có thể thăm Phong Nha Kẻ Bàng vào khi khác.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button