Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 11 Getting Started trang 28, 29 trong Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 3.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) – Tiếng Anh 11 Global Success

An exhibition of future cities

1 (trang 28-29 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Ms Smith: Good morning. Welcome to our exhibition: Future Cities. Here you can see models of our cities of the future. Please take a look around and feel free to ask me any questions.

Nam: This model looks very interesting. Can you tell me more about it, Ms Smith?

Ms Smith: Yes. This is a ‘green city’ designed to reduce its negative impact on the environment. As you can see, more than fifty per cent of it is made up of green areas.

Nam: I don’t see any private vehicles on the roads.

Ms Smith: Most people will use public transport such as trams and electric buses. There will be fewer traffic jams and less pollution.

Nam: So city dwellers will stop using their cars in urban areas.

Ms Smith: That’s the idea.

Nam: I like it. It seems a good solution to many environmental problems.

(…)

Mai: Let’s look at the city over there. I can see robots and lots of cameras in the streets. What’s special about this city?

Ms Smith: It’s called a ‘smart city’. Al technologies, such as cameras and smart sensors, will be installed to help the city operate more efficiently.

Mai: The modern infrastructure of the city looks beautiful. I’m really impressed with the high-rise buildings.

Ms Smith: Tall buildings can actually limit the carbon footprint of the built environment and help solve housing problems in big cities.

Mai: Mmm, I’m thinking of living in a smart city in the future.

Hướng dẫn dịch:

Cô Smith: Chào buổi sáng. Chào mừng đến với triển lãm của chúng tôi: Các thành phố tương lai. Ở đây bạn có thể thấy các mô hình thành phố của chúng ta trong tương lai. Xin vui lòng nhìn xung quanh và hãy thoải mái hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.

Nam: Mô hình này trông rất thú vị. Cô có thể cho tôi biết thêm về nó không, cô Smith?

Cô Smith: Vâng. Đây là một “thành phố xanh” được thiết kế để giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Như bạn có thể thấy, hơn năm mươi phần trăm trong số đó được tạo thành từ các mảng xanh.

Nam: Tôi không thấy bất kỳ phương tiện cá nhân nào trên đường.

Bà Smith: Hầu hết mọi người sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe điện và xe buýt điện. Sẽ ít kẹt xe hơn và ít ô nhiễm hơn.

Nam: Vì vậy, cư dân thành phố sẽ ngừng sử dụng ô tô của họ trong khu vực đô thị.

Cô Smith: Đó là ý tưởng.

Nam: Tôi thích nó. Nó dường như là một giải pháp tốt cho nhiều vấn đề môi trường.

(…)

Mai: Hãy nhìn vào thành phố đằng kia. Tôi có thể thấy người máy và rất nhiều máy ảnh trên đường phố. Thành phố này có gì đặc biệt?

Bà Smith: Nó được gọi là ‘thành phố thông minh’. Các công nghệ Al, chẳng hạn như camera và cảm biến thông minh, sẽ được lắp đặt để giúp thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Mai: Cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố trông thật đẹp. Tôi thực sự ấn tượng với những tòa nhà cao tầng.

Bà Smith: Các tòa nhà cao tầng thực sự có thể hạn chế lượng khí thải carbon của môi trường xây dựng và giúp giải quyết các vấn đề về nhà ở tại các thành phố lớn.

Mai: Mmm, tôi đang nghĩ đến việc sống trong một thành phố thông minh trong tương lai.

2 (trang 29 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the conversation again and complete the notes. Use no more than TWO words for each blank (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và hoàn thành các ghi chú. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi chỗ trống)

Đáp án:

1. green areas

2. traffic jams

3. technology

4. housing

Giải thích:

1. Thông tin: As you can see, more than fifty per cent of it is made up of green areas.

2. Thông tin: Most people will use public transport such as trams and electric buses. There will be fewer traffic jams and less pollution.

3. Thông tin: Al technologies, such as cameras and smart sensors, will be installed to help the city operate more efficiently.

4. Thông tin: Tall buildings can actually limit the carbon footprint of the built environment and help solve housing problems in big cities.

Hướng dẫn dịch:

Thành phố tương lai

Thành phố xanh

Thành phố thông minh

– Hơn 50% trong số đó được tạo thành từ các mảng xanh.

– Sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm.

– Công nghệ AI sẽ giúp thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

– Nhà cao tầng sẽ góp phần giải bài toán nhà ở.

3 (trang 29 Tiếng Anh 11 Global Success): Match the words to make phrases mentioned in 1. (Nối các từ để tạo thành các cụm từ được đề cập trong phần 1)

Đáp án:

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. public transport (giao thông công cộng)

2. private vehicles (phương tiện cá nhân)

3. modern infrastructure (cơ sở hạ tầng hiện đại)

4. high-rise building (nhà cao tầng)

5. smart city (thành phố thông minh)

4 (trang 29 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences with phrases from 1 (Hoàn thành các câu với các cụm từ từ 1)

1. It _________ to many environmental problems.

2. The modern infrastructure of the city __________.

3. I _________ living in a smart city in the future.

Đáp án:

1. seems a good solution

2. looks beautiful

3. ‘m thinking of

Hướng dẫn dịch:

1. Nó dường như là một giải pháp tốt cho nhiều vấn đề môi trường.

2. Cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố trông thật đẹp.

3. Cháu đang nghĩ đến việc sống trong một thành phố thông minh trong tương lai.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button