Tiếng anh

Với giải SBT Tiếng Anh 8 trang 83, 84, 85 Unit 10 Reading trong Unit 10: Communication in the future sách Tiếng Anh 8 Global success hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 8 làm bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh 8 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 8 trang 83, 84, 85 Unit 10 Reading – Global success

1 (trang 83 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct option A, B, C, or D to fill in each blank in the following passage (Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau)

A Survey on Future Communication

In a recent survey, TechNews asked young people to (1) how they will talk to each other in 30 years’ time. The results are not (2). Only 10% of the respondents think people will still send letters and postcards to each other (3) 2050. About 30% think holography and telepathy technologies will allow them to communicate in (4) time with their friends. Most people say that they will connect through super smart devices (5) of in person. Meanwhile, more than half of the respondents express their (6) about future communication. They say that if children spend most of their time (7) on the Internet, they may also not be able to communicate face to face very well (8) 30 years.

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. C

5. B

6. A

7. A

8. C

Hướng dẫn dịch:

Khảo sát về truyền thông trong tương lai

Trong một cuộc khảo sát gần đây, TechNews đã hỏi những người trẻ tuổi mong đợi họ sẽ nói chuyện với nhau như thế nào sau 30 năm nữa. Kết quả không đáng ngạc nhiên. Chỉ 10% số người được hỏi nghĩ rằng mọi người sẽ vẫn gửi thư và bưu thiếp cho nhau vào năm 2050. Khoảng 30% nghĩ rằng công nghệ ảnh ba chiều và thần giao cách cảm sẽ cho phép họ giao tiếp trong thời gian thực với bạn bè. Hầu hết mọi người nói rằng họ sẽ kết nối thông qua các thiết bị siêu thông minh thay vì gặp trực tiếp. Trong khi đó, hơn một nửa số người được hỏi bày tỏ lo ngại về khả năng giao tiếp trong tương lai. Họ nói rằng nếu trẻ em dành phần lớn thời gian để tương tác trên Internet, chúng cũng có thể không giao tiếp trực tiếp tốt trong 30 năm nữa.

2 (trang 83-84 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Read the passages and tick (V) the way of communication for each sentence. Sometimes you can tick both. (Đọc đoạn văn và đánh dấu (V) vào cách giao tiếp của mỗi câu. Đôi khi bạn có thể đánh dấu cả hai.)

Future Ways of Communication

Video conferences

With the development of webcams, video conferences are becoming more and more popular. Thanks to this technology, people from different corners of the world can meet online for discussion and learning. It saves them a lot of time and money while travelling. However, there are some drawbacks to video conferences. First, participants need high-speed Internet connections to clearly experience the meeting’s sound and images. Second, it is easy to set up a video meeting, so companies may require their employees to meet outside of office hours.

Translation machines

Advances in artificial intelligence has increased the accuracy of machine translation. Translation devices can translate in real time, so they help people from different countries communicate more quickly and easily. As a result, many people think that language barriers will disappear soon. However, this situation might lead to interpreters losing their jobs. Besides, people may not feel the need to learn a new language. This may also make them less likely to learn more about other cultures.

Hướng dẫn dịch:

Những cách thức giao tiếp trong tương lai

Hội nghị qua video

Với sự phát triển của webcam, hội nghị truyền hình ngày càng trở nên phổ biến. Nhờ công nghệ này, mọi người từ các nơi khác nhau trên thế giới có thể gặp nhau trực tuyến để thảo luận và học hỏi. Nó giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc khi đi du lịch. Tuy nhiên, có một số nhược điểm đối với hội nghị truyền hình. Đầu tiên, người tham gia cần có đường truyền Internet tốc độ cao để cảm nhận rõ ràng âm thanh và hình ảnh của cuộc họp. Thứ hai, việc thiết lập một cuộc họp video rất dễ dàng, vì vậy các công ty có thể yêu cầu nhân viên của họ họp ngoài giờ hành chính.

Máy dịch

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo đã làm tăng độ chính xác của bản dịch máy. Các thiết bị dịch có thể dịch theo thời gian thực, vì vậy chúng giúp mọi người từ các quốc gia khác nhau giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng hơn. Do đó, nhiều người nghĩ rằng rào cản ngôn ngữ sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, tình huống này có thể dẫn đến việc phiên dịch viên mất việc làm. Bên cạnh đó, mọi người có thể không cảm thấy cần phải học một ngôn ngữ mới. Điều này cũng có thể khiến họ ít có khả năng tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác.

A video conference

A translation machine

1. It makes distant communication easier.

2. It makes use of a webcam.

3. It may affect the job market.

4. It may lead to employees working overtime.

5. It saves time.

6. It may decrease people’s motivation to learn a new language.

Đáp án:

1. A video conference

2. A video conference

3. A translation machine

4. A video conference

5. both

6. A translation machine

Hướng dẫn dịch:

1. Nó làm cho giao tiếp từ xa dễ dàng hơn.

2. Nó sử dụng webcam.

3. Nó có thể ảnh hưởng đến thị trường việc làm.

4. Có thể dẫn đến việc nhân viên phải làm thêm giờ.

5. Nó tiết kiệm thời gian.

6. Nó có thể làm giảm động lực học một ngôn ngữ mới của mọi người.

3 (trang 84-85 SBT Tiếng Anh 8 Global Success): Read the passage and do the exercises on page 85. (Đọc đoạn văn và làm bài tập trang 85.)

When Smartphones Become Even Smarter

Mobile phone technologies have developed rapidly over the last decades, and experts are making interesting predictions about smartphones of the future. They say that by 2035, smartphones will be able to change their shapes to meet the users’ needs. For example, you can fold your phone like a sheet of paper and put it in your wallet. Similarly, you can bend it and wear it as a watch. Moreover, new generations of smartphones can send and receive holographic pictures. By using holography, you will be able to participate in meetings without having to be at the meeting venue in person. You will also be able to interact in computer games as if you were a character in it. Besides, smartphones will have super strong sensors to read your mind and complete some tasks, such as making to-do lists and shopping online. They will be able to sense your mood, give advice and play suitable music. In the near future, many people may consider their smartphones their best friend, and they may interact with them even more than they do with their human friends.

Hướng dẫn dịch:

Khi điện thoại thông minh trở nên thông minh hơn

Công nghệ điện thoại di động đã phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ qua và các chuyên gia đang đưa ra những dự đoán thú vị về điện thoại thông minh trong tương lai. Họ nói rằng đến năm 2035, điện thoại thông minh sẽ có thể thay đổi hình dạng để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ví dụ, bạn có thể gấp điện thoại của mình như một tờ giấy và cho vào ví. Tương tự, bạn có thể uốn cong nó và đeo nó như một chiếc đồng hồ. Hơn nữa, các thế hệ điện thoại thông minh mới có thể gửi và nhận ảnh ba chiều. Bằng cách sử dụng ảnh ba chiều, bạn sẽ có thể tham gia các cuộc họp mà không cần phải trực tiếp có mặt tại địa điểm họp. Bạn cũng sẽ có thể tương tác trong các trò chơi trên máy vi tính như thể bạn là một nhân vật trong đó. Bên cạnh đó, điện thoại thông minh sẽ có các cảm biến siêu mạnh để đọc suy nghĩ của bạn và hoàn thành một số tác vụ, chẳng hạn như lập danh sách việc cần làm và mua sắm trực tuyến. Họ sẽ có thể cảm nhận được tâm trạng của bạn, đưa ra lời khuyên và chơi những bản nhạc phù hợp. Trong tương lai gần, nhiều người có thể coi điện thoại thông minh là người bạn tốt nhất của họ và họ có thể tương tác với chúng thậm chí nhiều hơn so với những người bạn là con người của họ.

a. Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. The passage describes predictions about future smartphones offered by ______.

A. companies

B. experts

C. users

2. According to the passage, what can a user do to his / her smartphone by 2035?

A. Change its shape.

B. Wear it as a necklace.

C. Make it into a wallet.

3. According to the passage, future smartphones may use ______ to help their users interact in computer games.

A. sensors

B. generators

C. holography

4. Which of the following tasks can a super smartphone NOT do for its users?

A. Check to-do lists.

B. Shop online.

C. Give advice.

5. According to the passage, people may treat their super smartphones as ______ in the near future.

A. their servants

B. their colleagues

C. their best friends

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. C

Giải thích:

1. Thông tin: Mobile phone technologies have developed rapidly over the last decades, and experts are making interesting predictions about smartphones of the future.

2. Thông tin: They say that by 2035, smartphones will be able to change their shapes to meet the users’ needs.

3. Thông tin: By using holography, you will be able to participate in meetings without having to be at the meeting venue in person.

4. Thông tin: Besides, smartphones will have super strong sensors to read your mind and complete some tasks, such as making to-do lists and shopping online.

5. Thông tin: In the near future, many people may consider their smartphones their best friend, and they may interact with them even more than they do with their human friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Đoạn văn mô tả những dự đoán về điện thoại thông minh trong tương lai do các chuyên gia đưa ra.

2. Theo đoạn văn, người dùng có thể làm gì với điện thoại thông minh của mình vào năm 2035?

– Thay đổi hình dạng của nó.

3. Theo đoạn văn, điện thoại thông minh trong tương lai có thể sử dụng hình ba chiều để giúp người dùng tương tác trong các trò chơi trên máy tính.

4. Nhiệm vụ nào sau đây mà một siêu điện thoại thông minh KHÔNG thể làm cho người dùng?

– Đưa ra lời khuyên.

5. Theo đoạn văn, mọi người có thể coi siêu điện thoại thông minh của họ như những người bạn thân nhất của họ trong tương lai gần.

b. Complete each gap in the note below with no more than THREE words. (Hoàn thành mỗi khoảng trống trong ghi chú dưới đây với không quá BA từ.)

• Smartphones of the future can …

+ (1) according to their users’ demand.

+ exchange (2) pictures.

+ (3) their user’s mind.

+ sense their users’ (4) and play appropriate music.

• In the near future, people may interact with their phones more than they do with their (5).

Đáp án:

1. change their shapes

2. holographic

3. read

4. mood

5. human friends

Hướng dẫn dịch:

• Điện thoại thông minh của tương lai có thể…

+ thay đổi hình dạng theo nhu cầu của người dùng.

+ trao đổi hình ảnh ba chiều.

+ đọc suy nghĩ của người dùng của họ.

+ cảm nhận tâm trạng của người dùng và phát nhạc phù hợp.

• Trong tương lai gần, mọi người có thể tương tác với điện thoại của họ nhiều hơn so với bạn bè của họ.

Lời giải SBT Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hay khác:

 • Unit 10 trang 79 Pronunciation SBT Tiếng Anh 8

 • Unit 10 trang 79, 80, 81 Vocabulary & Grammar SBT Tiếng Anh 8

 • Unit 10 trang 81, 82, 83 Speaking SBT Tiếng Anh 8

 • Unit 10 trang 85, 86 Writing SBT Tiếng Anh 8

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Global Success hay, chi tiết khác:

 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 3
 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • SBT Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • SBT Tiếng Anh 8 Test yourself 4

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button