Tiếng anh

Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

(Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ. Nối các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)

1. Speaker 1

(Người nói 1)

2. Speaker 2

(Người nói 2)

3. Speaker 3

(Người nói 3)

4. Speaker 4

(Người nói 4)

A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

(Cô ấy có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Anh.)

B. He decided to learn English properly after a holiday in England.

(Anh ấy quyết định học tiếng Anh đúng cách sau một kỳ nghỉ ở Anh.)

C. A friend advised her to come to England to learn English.

(Một người bạn khuyên cô ấy đến Anh để học tiếng Anh.)

D. She had to learn English because she works for a multinational company.

(Cô ấy phải học tiếng Anh vì cô ấy làm việc cho một công ty đa quốc gia.)

E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

(Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.)

Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK tiếng Anh 9 mới</>

Phương pháp giải:

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was traveling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English center and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

Dịch bài nghe:

Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi đã học những điều cơ bản.

Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và cha tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của tôi. Tôi có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi cơ bản.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã thu thập được đủ từ và cụm từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói nên phát âm của tôi khá tốt, vì vậy khi tôi về nhà tôi đã quyết định học tiếng Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được nhận làm công việc tại một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi đã phải học tiếng Anh. Một người bạn giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đi đến đó sáu tháng. Tôi luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy trong giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi đang làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!

Lời giải chi tiết:

1. E

2. A

3. B

4. D

1. Speaker 1: E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

(Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.)

2. Speaker 2: A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

(Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.)

3. Speaker 3: B. He decided to learn English properly after a holiday in England.

(Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.)

4. Speaker 4: D. She had to learn English because she works for a multinational company.

(Cô ấy phải học tiếng Anh vì cô ấy làm việc cho một công ty đa quốc gia.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button