Giáo dục

140 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÁC-LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

140 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÁC-LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

Câu1.Triết học ra đời từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn, nó có các nguồn gốc:

a) Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.

b) Nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc giai cấp.

c) Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tư duy.

Câu 3: Triết học đóng vai trò là:

a) Toàn bộ thế giới quan

b) Toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận

c) Hạt nhân lý luận của thế giới quan

Câu 4: Vấn đề cơ bản của triết học là:

a)Quan hệ giữa tư duy với tồn tại và khả năng nhận thức của con người

b)Quan hệ giữa vật chất với ý thức, tinh thần với tự nhiên và con người có khả năng nhận thức được thế giới không?

c)Quan hệ giữa vật chất với ý thức; tinh thần với tự nhiên; tư duy với tồn tại và con người có khả năng nhận thức được thế giới không?

Câu 7: Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không

nằm trong quan hệ quyết định nhau, đây là quan điểm:

a)Duy vật b)Duy tâm c) Nhị nguyên

Câu 8:Chủ nghĩa duy vật chất phác trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã:

a) Đồng nhất vật chất với nguyên tử và khối lượng

b) Đồng nhất vật chất với một hoặc một số sự vật cụ thể, cảm tính

c) Đồng nhất vật chất với vật thể

Câu 9: Khi cho rằng:” tồn tại là được tri giác”, đây là quan điểm:

a) Duy tâm chủ quan b) Duy tâm khách quan c) Nhị nguyên

Câu 10: Khi thừa nhận trong những trường hợp cần thiết thì bên cạnh cái “ hoặc là…hoặc là…” còn có cả cái “ vừa là.. vừa là…” nữa; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó vừa không phải là nó; thừa nhận cái khẳng định và cái phủ định vừa loại trừ nhau vừa gắn bó với nhau, đây

là: a) Phương pháp siêu hình b) Phương pháp biện chứng c) Thuyết không thể biết

Câu 11: Hệ thống triết học không chính thống ở An Độ cổ đại bao gồm 3 trường phái:

a) Sàmkhya, Đạo Jaina, Đạo Phật

b) Lokàyata, Đạo Jaina, Đạo Phật

c) Vêdànta, Đạo Jaina, Đạo Phật

Câu 14: Thế giới được tạo ra bởi bốn yếu tố vật chất là đất, nước, lửa và không khí; đây là quan

điểm của trường phái: a) Lokàyata b) Nyaya c) Sàmkhya

Câu 18: Ông cho rằng bản tính con người không thiện cũng không ác, thiện hay ác là do hình

thành về sau. Ông là ai? a) Khổng Tử b) Mạnh Tử c) Cao Tử

Câu 19: Ông cho rằng bản tính con người thiện, ác lẫn lộn. Ông là ai?

a) Mạnh Tử b) Cao Tử c) Dương Hùng

Câu 20: Ai là người đưa ra quan điểm: “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (dân là trọng

hơn cả, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn)?a) Khổng Tử b) Tuân Tử c) Mạnh Tử

Câu 21: Tác giả của câu nói nổi tiếng: “ Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt “. Ông là ai?

a) Hàn Phi Tử b) Trang Tử c) Lão Tử

Câu 22: Ông cho rằng sự giàu nghèo, sống chết, hoạ phúc, thành bại không phải do số mệnh

quy định mà là do hành vi con người gây nên. Ông là ai?

a) Khổng Tử b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử

Câu 24: Ông cho rằng trong tự nhiên không có ý chí tối cao, ý muốn chủ quan của con người

không thể nào thay đổi được quy luật khách quan,vận mệnh của con người là do tự con người tự

quyết định lấy. Ôâng là ai?

a) Trang Tử b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử

Câu 26 : Ông cho rằng vũ trụ không phải do Chúa trời hay một lực lượng siêu nhiên thần bí nào

tạo ra . Nó “ mãi mãi đã, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh viễn đang không ngừng bùng cháy và tàn

lụi”. Ôâng là ai? a) Đêmôcrít b) Platôn c) Hêracơlít

Câu 27:Luận điểm bất hủ:” Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông “ là của ai?

a) Aritxtốt b) Đêmôcrít c) Hêracơlít

Câu 28: Ông cho rằng linh hồn luôn luôn vận động sinh ra nhiệt làm cho cơ thể hưng phấn và

vận động, nơi cư trú của linh hồn là trái tim. Ông là ai?

a) Aritxtốt b) Đêmôcrít c) Platôn

Câu 29: Ông cho rằng thế giới ý niệm có trước thế giới các sự vật cảm biết, sinh ra thgiới cảm

biết. Ông là ai? a) Đêmôcrít b) Hêracơlít c) Platôn

Câu 30: Người đề xuất phương pháp nhận thức mới phương pháp quy nạp khoa học.Ông là ai?

a) Rơnê Đêcáctơ b) Tômat Hốpxơ c) Phranxi Bêcơn

Câu 31: Tác giả của câu nói nổi tiếng: ”Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”. Ôâng là ai?

a) Phranxi Bêcơn b) Rơnê Đêcáctơ c) Tômat Hốpxơ

Câu 35: Người đề ra thuyết mặt trời là trung tâm đã đánh đổ thuyết trái đất là trung tâm của

Ptôlêmê. Ôâng là ai?a) Bru nô b) Côpécních c) Galilê

Câu 38: Ông nói rằng: “ Bản tính con người là tình yêu”. Ôâng là ai?

a) I.Cantơ b) L. Phoiơbắc c) Hêghen

Câu 39: Triết học Mác ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp:

a) Thế giới quan duy vật của Hêghen và phép biện chứng của Phoiơbắc

b) Thế giới quan duy vật của Phoiơbắc và phép biện chứng của Hêghen

c) Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của cả Hêghen và Phoiơbắc

Câu 40: Lênin đã định nghĩa vật chất như sau :

a) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tồn tại khách quan….”

b) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan…”

c) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tất cả ~ gì tồn tại bên ngoài, độc lập với YT”

Câu 43: Khi ta sống thì ý thức tồn tại , còn khi ta chết thì:

a) Ý thức mất đi

b) Ý thức vẫn tồn tại

c) Về cơ bản ý thức mất đi nhưng còn một bộ phận của ý thức được “vật chất hoá “ thành âm thanh, ngôn ngữ, hình ảnh…và nó vẫn tồn tại

Câu 44: Trong các yếu tố cấu thành của ý thức như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí…yếu tố quan trọng nhất có tác dụng chi phối các yếu tố khác là :

a) Ý chí b) Niềm tin c) Tri thức

Câu 45: Theo quan điểm của triết học Mác _ Lênin , bản chất của ý thức là:

a) Hình ảnh về thế giới khách quan

b) Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan

c) Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan là sự phản ánh tự giác, sáng tạo về tg khách quan

Câu 46:Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin: Các sự vật, các hiện tượng và các quá trình

khác nhau của thế giới có mối liên hệ qua lại , tác động, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại

biệt lập, tách rời nhau?

a) Các sự vật , hiện tượng tồn tại biệt lập , tách rời nhau, cái này tồn tại cạnh cái kia. Chúng

không có sự phụ thuộc, không có sự ràng buộc và quy định lẫn nhau.

b) Các sự vật,hiện tượng vừa tồn tại độc lập,vừa quy định, tác động qua lại chuyển hoá lẫn nhau

c) Các sự vật , hiện tượng vừa quy định vừa tác động qua lại chuyển hóa lẫn nhau

Câu 47:Theo qđiểm của triết học Mác_ Lênin thì cơ sở quy định mối liên hệ của các sv,htượg:

a) Do một lực lượng siêu nhiên nào đó

b) Do ý thức, cảm giác của con người

c) Tính thống nhất vật chất của thế giới

Câu 50:Quan điểm duy vật biện chứng cho rằng:

a) Cái riêng chỉ tồn tại tạm thời, thoáng qua, không phải cái tồn tại vĩnh viễn. Chỉ có cái chung

mới tồn tại vĩnh viễn, thật sự độc lập với ý thức con người

b) Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự, còn cái chung là những tên gọi trống rỗng do tư tưởng

con người bịa đặt ra , không phản ánh cái gì trong hiện thực cả

c) Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối liên hệ

hữu cơ với nhau.

Câu 51: Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin, nguyên nhân là:

a) Sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật

b) Sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật

c) Sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra

một biến đổi nhất định nào đó

Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho rằng :

a) Tất nhiên và ngẫu nhiên không có tính quy luật.

b) Chỉ có tất nhiên có tính quy luật còn ngẫu nhiên không có tính quy luật.

c) Cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều có tính quy luật

Câu 54: Bản chất và hiện tượng có thể chuyển hoá lẫn nhau khi thay đổi mối quan hệ?

a) Có b) Không

Câu 55: Khái niệm hiện thực dùng để chỉ:

a) Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại độc lập với ý thức con người

b) Các sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tế và cả những gì đang tồn tại một cách chủ quan trong ý thức con người

c) Hiện thực khách quan

Câu 56:Khả năng là cái “ hiện chưa có” nhưng sẽ có, sẽ tới khi có điều kiện tương ứng.Vậy khả

năng là cái :

a) Không tồn tại

b) Đã tồn tại

c) Các sự vật được nói trong khả năng chưa tồn tại, nhưng bản thân khả năng để xuất hiện sự vật đó thì tồn tại

Câu 57: Khả năng được hình thành do:

a) Quy luật vận động nội tại của sự vật b) Các tương tác ngẫu nhiên c) Cả hai trường hợp trên

Câu 58: Quy luật là :

a) Bản thân các sự vật, hiện tượng

b) Các thuộc tính của sự vật , hiện tượng

c) Mối liên hệ giữa các sự vật hay giữa các thuộc tính của sự vật biểu hiện trong sự vận

động của nó.

Câu 59: Quy luật đóng vai trò là hạt nhân (cốt lõi) của phép biện chứng duy vật là:

a) Quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại

b) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

c) Quy luật phủ định của phủ định

Câu 60:Chất của sự vật là:

a) Bất kỳ thuộc tính nào của sv

b)Thuộc tính cơ bản của sv

c)Tổng hợp các thuộc tính cơ bản của sự vật

Câu 61: Quan niệm nào sau đây về độ là quan niệm đúng:

a) Độ là mối liên hệ giữa chất và lượng của sự vật

b) Độ là sự thống nhất giữa chất và lượng của sự vật

c) Độ là giới hạn thống nhất giữa chất và lượng của sự vật ,là giới hạn trong đó sự thay đổi

về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật ấy

Câu 62: Mặt đối lập biện chứng là :

a) Các mặt có đặc điểm, thuộc tính, có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau

b) Các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau

c) Các mặt cùng tồn tại trong một sự vật, chúng có mối liên hệ hữu cơ,ràng buộc , làm tiền

đề tồn tại cho nhau nhưng lại phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau

Câu 63: Mâu thuẫn nào trong số các mâu thuẫn sau đây là mâu thuẫn cơ bản :

a) Mâu thuẫn quy định bản chất của sự vật , tồn tại từ đầu đến cuối trong suốt quá trình tồn

tại, phát triển của sự vật. Khi mâu thuẫn này được giải quyết thì làm thay đổi căn bản chất

của sự vật

b) Mâu thuẫn chỉ đặc trưng cho một phương diện nào đó của sự vật

c) Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn phát triển nhất

định của sự vật

Câu 64: Phủ định biện chứng là :

a) Sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác trong quá trình vận động và phát triển

b) Sự phủ định có tính khách quan và tính kế thừa

c) Sự phủ định có sự tác động của sự vật khác

Câu 65: Thực tiễn là :

a) Toàn bộ những hoạt động của con người

b) Toàn bộ những hoạt động vật chất có tính xh và lịch sử nhằm cải tạo hiện thực khách quan

c) Toàn bộ hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần của con người

Câu 67: Nhận thức lý tính bao gồm các hình thức:

a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý

Câu 68: Chân lý bao gồm các tính chất:

a) Tính khách quan và tính cụ thể b) Tính tuyệt đối và tính tương đối c) Cả hai điều trên

Câu 69: Tư liệu sản xuất bao gồm:

a) Con người và công cụ lao động

b) Đối tượng lao động và tư liệu lao động

c) Con người lao động, công cụ lao động và đối tượng lao động

Câu 70: Sản xuất vật chất là gì:

a) Sx xã hội, sản xuất tinh thần b) Sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần c) Sx của cải vật chất

Câu 71: Trong 4 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào là đặc trưng bao trùm và chi phối các

đặc trưng khác?

a) Khác nhau về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất của xã hội

b) Khác nhau về vai trò trong tổ chức quản lý sản xuất và quy mô thu nhập

c) Tập đoàn này có thể tước đoạt lao động của tập đoàn khác

Câu 72: Cách hiểu nào sau đây về đấu tranh giai cấp là đúng :

a) Xung đột cá nhân b) Xung đột của các nhóm nhỏ c) Đấu tranh trên quy mô toàn xã hội

Câu 73: Kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm:

a) Toàn bộ quan hệ sản xuất của xã hội

b) Toàn bộ những tư tưởng xã hội các thiết chế xã hội tương ứng

c) Toàn bộ những quan điểm chính trị , pháp quyền , …và những thiết chế xã hội tương ứng

như : nhà nước, giáo hội …. được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định

Câu 74: Trong ba chức năng cơ bản của nhà nước dưới đây, chức năng nào là cơ bản nhất?

a) Chức năng thống trị chính trị của giai cấp

b) Chức năng xã hội

c) Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại

Câu 75: Trong các hthức nhà nước dưới đây, hthức nào thuộc về kiểu nhà nước phong kiến?

a) Quân chủ lập hiến, cộng hòa đại nghị

b) Quân chủ phân quyền,quân chủ tập quyền

c) Chính thể quân chủ, chính thể cộng hoà

Câu 76: Nguyên nhân sâu xa nhất của cách mạng xã hội là :

a) Nguyên nhân chính trị b) Nguyên nhân kinh tế c) Nguyên nhân tư tưởng

Câu 77: Điều kiện khách quan của cách mạng xã hội là:

a) PP cách mạng c)Tình thế cách mạg c) Thời cơ cách mạg d) Cả b và c đều đúng

Câu 78:Ytố nào sau đây là yếu tố qtrọng nhất trong tính độc lập tương đối của ý thức xã hội:

a)Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội và có thể phản ánh vượt trước tồn tại xã hội

b) Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội

c) Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó

Câu 79: C. Mác đã định nghĩa bản chất con người như sau:

a) Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội dựa trên nền

tảng sinh học của nó

b) Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong

tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội

c) Bản chất con người là tổng hòa tất cả những quan hệ của xã hội

Câu 80: Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, quần chúng nhân dân là :

a) Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần

b) Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị, áp bức và những giai cấp, tầng lớp xã hội

thúc đẩy sự tiến bộ xã hội

c) Cả hai quan điểm trên

Câu 81. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm:

a) 3 bộ phận cấu thành b) 4 bộ phận cấu thành c) 5 bộ phận cấu thành

Câu 82. Chủ nghĩa Mác ra đời vào:

a) Đầu thế kỷ XIX b) Giữa thế kỷ XIX c) Cuối thế kỷ thứ XIX

Câu 83. Sự ra đời của triết học Mác bị quyết định bởi:

a)3 tiền đề b)4 tiền đề c)5 tiền đề

Câu 84. Triết học Mác ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp:

a)Thế giới quan duy vật của Hê-ghen và phép biện chứng của Phơ-bách

b)Thế giới quan duy vật của Phơ-bách và phép biện chứng của Hê-ghen

c)Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của cả Hê-ghen và Phơ-bách

Câu 85. Triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện là bước ngoặt cách mạng trong sự phát

triển của triết học. Biểu hiện vĩ đại nhất của bước ngoặt cách mạng đó là:

a)Việc thay đổi căn bản tính chất của triết học, thay đổi căn bản đối tượng của nó và mối

b)quan hệ của nó đối với các khoa học khác

c)Việc gắn bó chặt chẽ giữa triết học với phong trào cách mạng của giai cấp vô sản và của

quần chúng lao động.

d)Việc ság tạo ra chủ nghĩa DV lsử làm thay đổi hẳn quan niệm của con người về xh.

Câu 87. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, có thể định nghĩa về vật chất như sau:

a) VC là ~ chất tạo nên vũ trụ b)VC là tồn tại khách quan c)VC là thực tại khách quan

Câu 88. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, vận động là:

a)Mọi sự thay đổi về vị trí b)Mọi sự thay đổi về vật chất c)Mọi sự thay đổi nói chung

Câu 89. Theo Ph.Ăngghen, có thể chia vận động thành:

a) 4 hình thức vận động cơ bản b) 5 hình thức c) 6 hình thức

Câu 90. Chọn quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau đây:

a)Vận động là phương thức tồn tại của vật chất

b)Không gian, thời gian là những phương thức tồn tại của vật chất

c) Vận động, không gian, thời gian là những phương thức tồn tại của vật chất

Câu 93. Phép biện chứng ra đời từ thời cổ đại. Trong quá trình phát triển của nó, phép biện chứng đã thể hiện qua: a) 2 hình thức cơ bản b) 3 hình thức cơ bản c) 4 hình thức cơ bản

Câu 94. Phép biện chứng duy vật có nội dung hết sức phong phú, phản ánh một cách khái quát

nhất nội dung ấy là:

a) Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển

b) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển và 3 quy luật cơ bản (Quy

luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn

đến những thay đổi về chất và ngược lại; Quy luật phủ định của phủ định)

c) Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển, 3 quy luật cơ bản và 6 cặp

phạm trù (Cái riêng và cái chung; Nguyên nhân và kết quả; Tất nhiên và ngẫu nhiên; Nội

dung và hình thức; Bản chất và hiện tượng; Khả năng và hiện thực)

Câu 95. Quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể là những quan điểm được rút ra từ:

a) Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

b) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

c) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển

Câu 96. Quy luật được coi là hạt nhân của phép biện chứng duy vật là:

a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

b) Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại

c) Quy luật phủ định của phủ định

Câu 97. Cách thức của sự phát triển là:

a) Đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn

b) Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

c) Quá trình phủ định cái cũ và sự ra đời của cái mới

Câu 98. Loại mâu thuẫn đặc thù chỉ có trong lĩnh vực xã hội là:

a) Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu

b) Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản

c) Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng

Câu 99. Quan điểm ủng hộ cái mới, chống lại cái cũ, cái lỗi thời kìm hãm sự phát triển là quan

điểm được rút ra trực tiếp từ:

a) Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập

b) Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại

c) Quy luật phủ định của phủ định

Câu 100. Tư tưởng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn phản ánh trực tiếp việc:

a) Không vận dụng đúng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

b) Không vận dụng đúng quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về

chất và ngược lại

c) Không vận dụng đúng quy luật phủ định của phủ định

Câu 101. Quan điểm phát huy tính năng động chủ quan biểu hiện trực tiếp từ sự vận dụng:

a) Nội dung mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

b) Nội dung các nguyên lý của phép biện chứng duy vật

c) Nội dung các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Câu 102. Thực tiễn là: a) Hđộng vc b) Hđộng tinh thần c) hđộng vc và một số hđộng tinh thần

Câu 103. Hình thức cơ bản nhất của thực tiễn là:

a) Hoạt động chính trị – xã hộib) Hoạt động sản xuất ra của cải vật chấtc) Thực nghiệm khoa học

Câu 104. Lý luận có nhiều chức năng trong đó chức năng quan trọng nhất của lý luận là:

a) Giáo dục b) Nhận định, đánh giá c) Định hướng

Câu 105. Cơ sở của nhận thức, động lực của nhận thức là:

a) Hoạt động lý luận b) Hoạt động thực tiễn c) Hoạt động nghiên cứu khoa học

Câu 106. Chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa giáo điều là biểu hiện trực tiếp của việc:

a) Không tôn trọng quan điểm toàøn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể

b) Không tôn trọng nguyên tắc khách quan

c) Không tôn trọng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn

Câu 108. Cơ sở của sự tiến bộ xã hội là:

a) Hoạt động của bộ máy nhà nước

b) Hoạt động sản xuất ra các giá trị tinh thần

c) Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất

Câu 110. Yếu tố giữ vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất là:

a) Công cụ lao động b) Người lao động c) Khoa học – công nghệ

Câu 111. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, nó là qhệ:

a) Tồn tại chủ quan, bị quy định bởi những người lãnh đạo các cơ sở sản xuất

b) Tồn tại chủ quan, bị quy định bởi chế độ chính trị xã hội

c) Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người

Câu 112. Quan hệ giữ vai trò quyết định đối với những quan hệ khác trong quan hệ giữa người với người của quá trình sản xuất là:

a) Quan hệ phân phối sản phẩm lao động

b) Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất

c) Quan hệ tổ chức, quản lý và phân công lao động

Câu 113. Cơ sở hạ tầng của một hình thái kinh tế – xã hội là:

a) Toàn bộ những quan hệ sản xuất tạo thành cơ sở kinh tế của xã hội

b) Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất tạo thành cơ sở vật chất – kỹ

thuật của xã hội

c)Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất và những con người sử dụng

nó để tiến hành các hoạt động xã hội

Câu 114. Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội:

a) Là quá trình lịch sử tự nhiên

b) Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của giai cấp cầm quyền

c) Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của đảng cầm quyền

Câu 115. Nguyên nhân sâu xa của việc ra đời giai cấp thuộc:

a) Lĩnh vực quyền lực chính trị b) Lĩnh vực kinh tế c) Lĩnh vực tôn giáo

Câu 116. Đặc trưng quan trọng nhất của giai cấp là:

a) Sự khác nhau về vai trò trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất

b) Sự khác nhau về sở hữu tư liệu sản xuất

c) Sự khác nhau về quan hệ phân phối của cải xã hội

Câu 117. Chọn quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau đây:

a) Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội

b) Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội

c)Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội có giai cấp

Câu 118. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là nguyên tắc được rút ra trực tiếp từ:

a) Học thuyết về nhận thức

b) Hthuyết hình thái kt – xh

c)Hthuyết về gcấp và đấu tranh giai cấp

Câu 119. Theo sự phát triển của xã hội, thứ tự sự phát triển của các hình thức cộng đồng trong

lịch sử là:

a) Bộ lạc – Bộ tộc – Thị tộc – Dân tộc

b) Bộ tộc – Thị tộc – Bộ lạc – Dân tộc

c)Thị tộc – Bộ lạc – Bộ tộc – Dân tộc

Câu 120. Sự phát triển của phong trào dân tộc trên thế giới có thể chia thành :

a) 3 thời kỳ

b) 4 thời kỳ

c)5 thời kỳ

Câu 121. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước:

a) Là hiện tượng mang tính khách quan, bị quyết định bởi quá trình phát triển của xã hội

b) Là hiện tượng mang tính chủ quan, phụ thuộc vào nguyện vọng của giai cấp cầm quyền

c)Là hiện tượng mang tính chủ quan, phụ thuộc vào nguyện vọng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc

Câu 122. Nhà nước có: a) 2 đặc trưng b) 3 đặc trưng c)4 đặc trưng

Câu 123. Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là:

a) Sự thay đổi chính quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị đã lỗi thời sang tay giai cấp cm

b) Sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức hoạt động sản xuất ra của cải vật chất trong xã hội

c)Sự thay đổi về hệ tư tưởng nói riêng và toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội nói chung

Câu 124. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tiến bộ xã hội là:

a) Sự trong sạch và vững mạnh của bộ máy nhà nước

b) Sự phát triển của phương thức sản xuất

c) Trình độ học vấn, ý thức đạo đức, lối sống của nhân dân

Câu 125. Động lực chủ yếu của tiến bộ xã hội là:

a) Sự phát triển của lực lượng sản xuất

b) Sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật

c) Sự phát triển của các quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế

Câu 126. Bản chất của con người theo triết học Mác- leenin được quyết định bởi:

a) Nỗ lực của mỗi cá nhân

b) Nền giáo dục của gia đình

c) Các quan hệ xã hội

Câu 127. Nền tảng của mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là:

a) Quan hệ luật pháp

b) Quan hệ đạo đức

c)Quan hệ lợi ích

Câu 128. Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là:

a) Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất

b) Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức bóc lột, đối kháng với nhân dân

c) Những tầng lớp xã hội khác thúc đẩy sự tiến bộ xã hội

Câu 129. Chủ thể của lịch sử, lực lượng sáng tạo ra lịch sử là:

a) Vĩ nhân, lãnh tụ

b) Quần chúng nhân dân

c) Nhân dân lao động

Câu 131. Vận động là:

a) Sự chuyển động của các vật thể trong không gian

b) Sự chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác của sự vật hiện tượng

c) Sự thay đổi vị trí của các sự vật hiện tượng trong không gian, thời gian

d) Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật hiện tượng trong không gian và thời gian

Câu 132. Thống nhất của hai mặt đối lập biện chứng là:

a) Sự bài trừ, gạt bỏ lẫn nhau giữa hai mặt đối lập biện chứng

b) Sự liên hệ, qui định, xâm nhập vào nhau tạo thành một chủ thể thống nhất.

c) Hai mặt đối lập có tính chất, đặc điểm, khuynh hướng phát triển trái ngược nhau.

d) Quá trình cái mới ra đời thay thế cái cũ.

Câu 133. Đấu tranh của hai mặt đối lập biện chứng là:

a) Sự liên hệ, tác động, bài trừ, phủ định, chuyển hóa lẫn nhau làm cho sự vật luôn vận

động, phát triển và biến đổi.

b) Sự hỗ trợ lẫn nhau

c) Sự gắn bó lẫn nhau giữa hai mặt đối lập biện chứng

d) Sự tác động lẫn nhau giữa hai mặt đối lập biện chứng

Câu 134. Ví dụ nào dưới đây về chất là đúng:

a) Chất của cái nhà là xi măng, gạch, thép

b) Chất của xí nghiệp là công nhân, máy móc, sản phẩm

c) Chất là sự tốt, xấu của sự vật, là hiệu quả của hoạt động con người

d) Cả ba đều sai

Câu 135.Phủ định biện chứng là:

a)Sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ

b)Sự vật mới ra đời sau sự vật cũ

c)Sự phủ định khách quan và mang tính kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật cũ

d)Sự phủ định có tác động của sự vật khác.

Câu 136Cái mới là cái:

a)Ra đời sau, phù hợp với qui luật

b)Ra đời từ cái cũ và kế thừa những yếu tố tích cực của cái cũ

c)Mở đường cho sự phát triển tiếp theo

d)Bao hàm cả ba điểm a, b, và c

Câu 137. Cách viết nào sau đây là đúng:

a)Hình thái kinh tế, xã hội

b)Hình thái kinh tế của xã hội

c)Hình thái xã hội

d)Hình thái kinh tế – xã hội

Câu 140. Cơ sở hạ tầng của xã hội là:

a) Đường xá, cầu cống, sân bay, bến cảng,…vv.

b) Toàn bộ cơ sở vật chất của xã hội.

c) Toàn bộ quan hệ sản xuất của xã hội hợp thành cơ sở kinh tế của xã hội

d) Toàn bộ quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất của xã hội.

Câu 141. Chân lý là:

a) Những ý kiến thuộc về số đông

b) Những lý luận có lợi cho con người

c) Sự phù hợp giữa nhận thức với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm

d) Những cái mọi người đều thừa nhận.

Đáp án:1a 2c 3c 4c 5a 6b 7c 8b 9a 10b 11b 12c 13b 14a 15b 16c 17b 18c 19c 20c 21c 22c 23b 24b 25c 26c 27c 28b 29c 30c 31b 32b 33a 34b 35b 36a 37a 38b 39b 40b 41b 42c 43c 44c 45c 46b 47c 48c 49a 50c 51c 52c 53c 54b 55b 56c 57c 58c 59b 60c 61c 62c 63a 64b 65b 66b 67c 68c 69b 70c 71a 72c 73c 74a 75b 76b 77d 78b 79b 80c 81a 82b 83a 84b 85c 86b 87c 88c 89b 90c 91a 92c 93b 94a 95b 96a 97b 98c 99c 100b 101a 102a 103b 104c 105b 106c 107a 108c 109c 110b 111c 112b 113a 114a 115b 116b 117c 118a 119c 120a 121a 122b 123a 124b 125a 126c 127c 128a 129b 130c 131d 132b 133a 134d 135c 136d 137d 138d 139c 140c 141c

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button