Giáo dục

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè có file Word tải về

1. Bài thu hoạch chính trị hè là gì?

Bài thu hoạch chính trị hè là một hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực chính trị, thường được tổ chức trong mùa hè cho các sinh viên, học sinh hoặc các đối tượng tương tự. Khi tham gia bài thu hoạch chính trị hè, các cá nhân sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến chính trị, bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn. Các hoạt động trong bài thu hoạch chính trị hè có thể bao gồm các buổi thảo luận, chuyên đề, các hoạt động tìm hiểu và thực tế, các bài thuyết trình và bài viết về các chủ đề chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội và địa lý.

Bài thu hoạch chính trị hè có vai trò quan trọng trong việc giúp các cá nhân phát triển kỹ năng phân tích, lập luận và truyền đạt thông tin. Ngoài ra, nó cũng giúp các cá nhân hiểu rõ hơn về hoạt động của chính phủ, các tổ chức chính trị, văn hóa và xã hội, giúp tăng cường ý thức về vai trò của các cá nhân trong xã hội và đất nước.

2. Mẫu giấy làm bản thu hoạch chính trị hè:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

BÀI THU HOẠCH

Tìm hiểu về tư tưởng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: …………………………..

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THPT………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ Ngữ văn, trường …………………..

Qua quá trình tìm hiểu và học tập, bản thân đã thu hoạch được cho mình những nội dung sau đây:

1. Về tình hình chính trị hiện nay:

……………………………………………

2. Những ý kiến, nhận xét chung về tình hình chính trị hiện nay

……………………………………………………………………

3. Những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện nền chính trị

……………………………………………………………………

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

3. Những nội dunh chính của bản thu hoạch chính trị hè:

Bài thu hoạch chính trị hè thường bao gồm các nội dung cơ bản như:

– Phân tích tình hình chính trị hiện tại của đất nước và đưa ra một số nhận định chung.

– Trình bày bài học và nhận thức cá nhân sau khi hoàn thành khóa học chính trị hè.

– Tổng hợp những quyết định và chính sách phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước, giúp khắc phục những khó khăn và vượt qua thử thách.

– Đề xuất quan điểm, ý kiến, phương hướng và biện pháp giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong nền chính trị. Chất lượng của bài thu hoạch chính trị hè phụ thuộc vào khả năng suy nghĩ, đánh giá của từng cán bộ, giáo viên tham gia khóa học.

4. Vai trò bản thu hoạch chính trị hè:

Mục đích của việc hoàn tất bài thu hoạch chính trị hè là hai phần: đối với nền chính trị đất nước và đối với bản thân từng cán bộ, giáo viên tham gia.

– Về phía nền chính trị đất nước, bài thu hoạch chính trị hè cung cấp những ý kiến đóng góp, phương hướng giải quyết từ các cán bộ, giáo viên đã tham gia. Những đóng góp này có thể được nhà nước tham khảo và áp dụng nhằm xây dựng, củng cố đường lối chính trị trở nên chặt chẽ hơn.

– Đối với bản thân từng cán bộ, giáo viên tham gia, việc tham gia khóa học giúp họ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ. Qua quá trình thu thập thông tin, kiến thức để hoàn thành bài thu hoạch hè, họ cũng có thể kiểm tra lại, ôn tập và ghi nhớ những vấn đề đã học và nắm bắt được trong suốt quá trình rèn luyện và học tập.

5. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè:

BẢN THU HOẠCH

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG V KHÓA XII

– Họ và tên: Phương Thanh Huyền – Chức vụ: Giáo viên

– Đơn vị công tác: trường THCS An Thạnh.

Sau khi tham gia học tập và bồi dưỡng chính trị hè năm 2018, tôi đã nhận thức được các nội dung chủ yếu và đồng thời nhận thấy trách nhiệm của mình đối với địa phương và đơn vị trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

1. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng:

1.1. Nhận thức về thực trạng:

Trong quá trình học tập, tôi đã nắm được các nội dung, quan điểm chỉ đạo và giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương số 7, Khóa XII của Đảng. Cụ thể, qua 3 chuyên đề, tôi đã tiếp thu được các nội dung về đổi mới trong công tác cán bộ, cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm. Trong đó, tôi rất quan tâm đến chuyên đề 3 về Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

*Những thành tựu về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội. Hệ thống pháp luật và chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã được hoàn thiện và đồng bộ hơn, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế.

Chính sách bảo hiểm xã hội đã khẳng định vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải rủi ro trong cuộc sống. Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội.

Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội đã đổi mới từng bước, với khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phát huy vai trò, đồng thời tăng cường hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động cũng đã có nhiều tiến bộ. Tổng thể, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành

* Hạn chế:

Những hạn chế của hệ thống bảo hiểm xã hội thông qua việc thi hành những chính sách như sau:

– Chính sách và pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của một dân số già hóa và các mối quan hệ lao động mới.

– Trốn đóng, nợ đóng, gian lận và trục lợi bảo hiểm xã hội vẫn còn phổ biến và khó khắc phục.

– Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

– Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa đồng bộ với thị trường lao động, vẫn tập trung nhiều vào khu vực chính thức mà chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương). Ngoài ra, chính sách này còn chưa đáp ứng được các giải pháp phòng ngừa theo chuẩn quốc tế.

– Cơ chế quản lý, tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn nhiều điểm bất cập. Các chế độ bảo hiểm xã hội chưa đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc đóng – hưởng, không công bằng, không bình đẳng, không chia sẻ và không bền vững.

* Nguyên nhân của hạn chế:

– Sự thiếu quyết đoán trong lãnh đạo và chỉ đạo của một số cấp uỷ và chính quyền.

– Năng lực, hiệu quả, và hiệu lực của quản lý nhà nước còn thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao.

– Một số người lao động và nhà tuyển dụng chưa đầy đủ nhận thức về vai trò, mục đích và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội.

– Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn bất cập.

– Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa đạt được hiệu quả cao, gây khó khăn trong việc thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động:

– Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội để đảm bảo an sinh xã hội và mở rộng diện bảo hiểm xã hội với tầm nhìn đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, hiện đại và tích hợp với quốc tế, áp dụng nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và đáp ứng nhu cầu của người dân.

– Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn đến năm 2021: Nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động lên khoảng 35%, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân và lao động khu vực phi chính thức đạt khoảng 1%; đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khoảng 28%; đảm bảo khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tăng tỷ lệ giao dịch điện tử lên 100%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp xuống mức ASEAN 4; đạt chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025: Nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động lên khoảng 45%, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân và lao động khu vực phi chính thức đạt khoảng 2,5%; đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khoảng 35%; đảm bảo khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; đạt chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các chế độ bảo hiểm như thất nghiệp, hưu trí, ốm đau… được thanh toán đầy đủ và đúng quy trình cho cán bộ hưu trí và cán bộ Công đoàn, Viên chức Lao động đang công tác.

Là một đảng viên giáo viên, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức trách nhiệm và đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phát triển. Tôi sẽ kiểm tra và theo dõi thường xuyên các chế độ bảo hiểm của mình, đồng nghiệp và góp ý cho cán bộ kế toán phụ trách để đảm bảo quá trình trích nộp bảo hiểm hàng tháng, năm được chính xác và tránh thiếu sót. Điều này sẽ giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, viên chức, công đoàn và người lao động trong quá trình lao động, thời gian về hưu và các chế độ bảo hiểm khác.

3. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân:

– Đối với Bảo hiểm xã hội, đề nghị tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra chặt chẽ thường xuyên để cập nhật chính xác các chế độ chính sách cho CBVCLĐ. Ngoài ra, cần thông báo kịp thời về bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo hiểm cho CBCCVCLĐ để có thể điều chỉnh kịp thời.

– Đối với các đơn vị, cán bộ phụ trách trích nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng và hàng năm cần thực hiện kiểm tra và rà soát chính xác các chế độ bảo hiểm của CBVC trong đơn vị để tránh sai sót.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

PHƯƠNG THANH HUYỀN

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button