Tiếng anh

Language – trang 48 Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới

Grammar 2

2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don’t need to use all the verbs.

(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

1. I hope none of my friends __________ school this term.

2. John often __________ us without warning.

3. The government is trying not to __________ the money they are spending on vocational training.

4. David doesn’t __________ his wife. They’re always arguing.

5. Linda was about to take a part-time job, but she decided to __________ her studies.

6. Hoa is a brilliant student. It’s difficult to __________ her if you don’t try very hard.

7. I usually __________ my childhood with great pleasure.

8. The trainee __________ his trainer and was kicked out of the group.

Lời giải chi tiết:

1. drop out of

2. drops in on

3. cut down on

4. get on with

5. go on with

6. keep up with

7. think back on

8. talked back to

1. I hope none of my friends drop out of school this term

(Tôi hy vọng không ai trong số bạn bè của tôi bỏ học trong học kỳ này.)

2. John often drops in on us without warning.

(John thường ghé thăm chúng tôi mà không có báo trước.)

3. The government is trying not to cut down on the money they are spending on vocational training.

(Chính phủ đang cố gắng không cắt giảm số tiền họ dành cho đào tạo nghề.)

4. David doesn’t get on with his wife. They’re always arguing.

(David không hòa thuận với vợ mình. Họ luôn cãi nhau.)

5. Linda was about to take a part-time job, but she decided to go on with her studies.

(Linda làm việc bán thời gian, nhưng cô quyết định tiếp tục học.)

6. Hoa is a brilliant student. It’s difficult to keep up with her if you don’t try very hard.

(Hoa là một học sinh xuất sắc. Thật khó để theo kịp cô ấy nếu bạn không cố gắng rất nhiều.)

7. I usually think back on my childhood with great pleasure.

(Tôi thường nghĩ về thời thơ ấu của tôi với nhiều niềm vui.)

8. The trainee talked back to his trainer and was kicked out of the group.

(Học viên cãi lại huấn luyện viên của mình và bị đuổi ra khỏi nhóm.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button