Tiếng anh

5e. Writing – Unit 5. The environment – SBT Tiếng Anh 10 Bright

Bài 1

1. Read the paragraph and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

How to help reduce traffic in big cities

A Improving public transport and introducing laws to limit the number of cars are the two effective ways to

solve the issue of heavy traffic. B Firstly, we can improve public transport by making trains and buses

better and cheaper. By doing this, more people will use them. C Furthermore, it would be a good idea to introduce laws to limit the number of cars that can go into in the city centre. In this way, there will be fewer cars in the area and it will be safer and healthier for people walking in the town centre. D All in all, I believe that doing these two things allows us to solve the traffic issue and make our city a nicer place to live in.

1 In which part(s) does the writer state the problem?

2 In which part(s) does the writer give his/her suggestions and expected results?

3 In which part(s) does the writer summarize his/her points?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A Cải thiện giao thông công cộng và đưa ra luật để hạn chế số lượng ô tô là hai cách hiệu quả để giải quyết

vấn đề giao thông đông đúc. B Thứ nhất, chúng ta có thể cải thiện giao thông công cộng bằng cách làm

cho xe lửa và xe buýt tốt hơn và rẻ hơn. Bằng cách này, nhiều người sẽ sử dụng chúng hơn. C Hơn nữa, sẽ

là một ý kiến hay nếu ban hành luật để hạn chế số lượng ô tô có thể đi vào trung tâm thành phố. Bằng cách này, sẽ có ít ô tô hơn trong khu vực và sẽ an toàn và lành mạnh hơn cho những người đi bộ trong trung tâm

thị trấn. D Nhìn chung, tôi tin rằng làm được hai điều này cho phép chúng ta giải quyết vấn đề giao thông và biến thành phố của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Lời giải chi tiết:

1. In which part(s) does the writer state the problem?

→Part A

(Người viết nêu vấn đề ở (những) phần nào?- Phần A)

2. In which part(s) does the writer give his/her suggestions and expected results?

→Parts B and C

(Người viết đưa ra gợi ý và kết quả mong đợi ở phần nào?- Phần B và C)

3. In which part(s) does the writer summarise his/her points?

→Part D

(Người viết tóm tắt luận điểm của mình ở phần nào?- Phần D)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button