Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 6 Lesson 2 trang 49, 50, 51 trong Unit 6: Community services Tiếng Anh 6 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6.

Tiếng Anh 6 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 49, 50, 51)

New words

a (trang 49 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Fill in the blanks. Listen and repeat. (Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

can

plastic bag

trash

plastic bottle

glass jar

Đáp án:

1. trash

2. plastic bottle

3. can

4. glass jar

5. plastic bag

Giải thích:

– can (n): cái lon

– plastic bag (n): túi nhựa/ túi ni lông

– trash (n): rác

– platis bottle (n): chai nhựa

– glass jar (n): lọ thủy tinh

b (trang 49 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. (Nối các từ được gạch dưới với định nghĩa của nó. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. Our school likes to recycle students’ used note paper.

2. I don’t like to throw away anything that I can use again.

3. I reuse bottles in my garden and grow plants in them.

4. I always pick up trash on the beach when I see it.

a. collect and remove

b. use something for another purpose

c. change trash into something different

d. put something in the trash can

Đáp án:

1. c

2. d

3. b

4. a

Giải thích:

1. recycle = change trash into something different: tái chế

2. throw away = put something in the trash can: vứt đi, ném đi

3. reuse = use something for another purpose: tái sử dụng

4. pick up = collect and remove: nhặt lên và mang đi nơi khác

c. Say what things you reuse. (Nói những thứ em tái sử dụng.)

Gợi ý:

I reuse plastic bags, used papes and cans and old clothes.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tái sử dụng túi nhựa, giấy, và lon thiếc đã qua sử dụng, và quần áo cũ.

Reading

(trang 49 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World):Sally blogs about saving the environment. Read her tips and write “True” or “False.” (Sally viết nhật ký điện tử về môi trường. Đọc các mẹo và viết “Đúng” hoặc “Sai”.)

Hi, everyone!

People ask me all the time what we should do to protect the Earth.

Here are my top tips.

Reuse glass bottles and jars. You can use them in your kitchen, bathroom, or even your garden. Glass bottles are really useful.

Don’t throw away old glass!

Recycle plastic bottles, cans, and paper. Find recyling bins near your house or school and take your recyling every week. It’s very easy!

Pick up trash. Nobody likes to see it in their town. Picking up trash makes our towns look better. After picking up the trash, make sure you recycle it!

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người!

Mọi người luôn hỏi tôi rằng chúng ta nên làm gì để bảo vệ Trái Đất.

Đây là những lời khuyên hàng đầu của tôi.

Tái sử dụng chai, lọ thủy tinh. Bạn có thể sử dụng chúng trong nhà bếp, phòng tắm hoặc thậm chí là khu vườn của bạn. Chai thủy tinh thực sự hữu ích.

Đừng vứt ly cũ đi!

Tái chế chai nhựa, lon và giấy. Tìm các thùng rác gần nhà hoặc trường học của bạn và mang đi tái chế mỗi tuần. Việc này rất dễ!

Nhặt rác. Không ai thích nhìn thấy rác trong thị trấn của mình. Nhặt rác làm cho thị trấn của chúng ta trông đẹp hơn. Sau khi nhặt rác, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tái chế nó!

1. We should reuse glass bottles.

2. We shouldn’t throw glass jars away.

3. It’s difficult to recycle paper.

4. We can make where we live look better.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên tái sử dụng chai thủy tinh.

2. Chúng ta không nên vứt lọ thủy tinh đi.

3. Rất khó để tái chế giấy.

4. Chúng ta có thể làm cho nơi chúng ta sống trông đẹp hơn.

Đáp án:

1. True

2. True

3. False

4. True

Grammar

a (trang 50 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Recycle bottles and cans. Don’t use plastic bags. (Hãy tái chế các chai và lon. Không sử dụng túi nhựa.)

b (trang 50 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Fill in the blanks with positive or negative imperative statements. (Điền vào chỗ trống với dạng khẳng định hoặc phủ định của câu mệnh lệnh.)

1. Don’t use plastic bags.

2. ________________ plastic bottles.

3. ________________ old newspapers.

4. ________________ papers in the park.

5. ________________ old cans to grow flowers in.

6. ________________ old clothes.

Đáp án:

1. Don’t use

2. Reuse

3. Recycle

4. Pick up

5. Reuse

6. Don’t throw away

Giải thích:

Câu mệnh lệnh:

– Dạng khẳng định: V (nguyên thể).

– Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể).

Hướng dẫn dịch:

1. Không sử dụng túi nhựa.

2. Hãy tái sử dụng các chai nhựa.

3. Hãy tái chế báo cũ.

4. Hãy nhặt giấy trong công viên.

5. Hãy tái sử dụng lon thiếc để trồng hoa trong đó.

6. Đừng vứt đi quần áo cũ.

c (trang 50 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Rewrite the sentences as negative or positive imperatives. (Viết lại câu dạng câu mệnh lệnh phủ định hoặc khẳng định.)

1. Don’t recycle plastic bags and jars.

2. Throw away glass jars and old newspapers.

3. Don’t pick up trash in the park.

4. Don’t recycle plastic bottles and old magazines.

5. Don’t reuse plastic bottles in your garden.

6. Throw away old clothes.

Đáp án:

1. Recycle plastic bags and jars.

2. Don’t throw away glass jars and old newspapers.

3. Pick up trash in the park.

4. Recycle plastic bottles and old magazines.

5. Reuse plastic bottles in your garden.

6. Don’t throw away old clothes.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Không tái chế túi, lọ nhựa.

2. Vứt bỏ lọ thủy tinh và báo cũ.

3. Đừng nhặt rác trong công viên.

4. Đừng tái chế chai nhựa và tạp chí cũ.

5. Đừng tái sử dụng chai nhựa trong khu vườn của bạn.

6. Vứt bỏ quần áo cũ.

B. Câu mới

1. Tái chế túi, lọ ni lông.

2. Đừng vứt lọ thủy tinh và báo cũ.

3. Nhặt rác trong công viên.

4. Tái chế chai nhựa và tạp chí cũ.

5. Tái sử dụng chai nhựa trong khu vườn của bạn.

6. Đừng vứt bỏ quần áo cũ.

d (trang 50 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Practice saying the sentence with a partner. (Thực hành nói các câu này với bạn.)

Pronunciation

a (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Focus on the /l/ sound. (Tập trung vào âm /l/.)

b (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Listen to the words and focus on the underlined letters. (Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.)

Bài nghe:

recycle, bottle

c (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

d (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Read the words with the correct sound to a partner. (Cùng với một người bạn đọc các từ với âm đúng.)

Practice

(trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World):Take turns saying imperative sentences. (Luân phiên nhau nói các câu mệnh lệnh.)

Đáp án:

2. Recycle plastic and glass bottles

3. Don’t throw away plastic bottles.

4. Reuse plastic bags.

5. Reuse plastic bottles to plant trees.

6. Don’t throw away clothes.

7. Recycle old papers.

8. Pick up trash/ plastic bottles.

Hướng dẫn dịch:

2. Tái chế chai nhựa, chai thủy tinh

3. Đừng vứt bỏ chai nhựa.

4. Tái sử dụng túi ni lông.

5. Tái sử dụng chai nhựa để trồng cây.

6. Đừng vứt bỏ quần áo.

7. Tái chế giấy cũ.

8. Nhặt rác/chai nhựa.

Speaking

a (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): You want to write an article about how to protect the Earth. Work in pairs. Discuss and choose six tips to add to your notes. (Em muốn viết một bài báo về cách bảo vệ Trái Đất. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn 6 mẹo thêm vào ghi chú của em.)

Gợi ý:

1. Pick up trash.

2. Recycle newspapers.

3. Reuse plastic bags and bottles.

4. Don’t throw away old books.

5. Recycle glass bottles.

6. Reuse old clothes.

7. Recycle used cans.

8. Don’t throw old tires.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhặt rác.

2. Tái chế báo.

3. Tái sử dụng túi ni lông và chai lọ.

4. Đừng vứt sách cũ đi.

5. Tái chế chai thủy tinh.

6. Tái sử dụng quần áo cũ.

7. Tái chế lon đã qua sử dụng.

8. Đừng ném lốp xe cũ.

b (trang 51 sgk Tiếng Anh 6 iLearn Smart World): Share your ideas with another pair. Now, discuss and choose three things you can do in your home or school. (Hãy chia sẻ ý kiến của em với cặp khác. Giờ thì, thảo luận và chọn 3 món việc em có thể làm ở nhà hoặc ở trường.)

Gợi ý:

– I think saving electricity is important.

– I agree.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi nghĩ tiết kiệm điện thì quan trọng.

– Mình đồng ý.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World hay khác:

  • Unit 6 Lesson 1 (trang 46, 47, 48 Tiếng Anh 6): a. Fill in the blanks. Listen and repeat. (Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)

  • Unit 6 Lesson 3 (trang 52, 53 Tiếng Anh 6): Circle the correct definitions of the underlined words. Listen and repeat. (Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới. Nghe và lặp lại.)…

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button