Tiếng anh

Lời giải bài tập Review 3 lớp 10 Language trang 96, 97 trong Review 3 Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Review 3.

Tiếng Anh 10 Review 3 Language (trang 96, 97) – Tiếng Anh 10 Global Success

PRONUNCIATION

(trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentence, then mark the stressed syllables in these words. Listen and check (Đọc những câu sau. Gạch chân các từ được nhấn trọng âm trong mỗi câu, sau đó đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ này. Nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

1. Our responsibility is to help the children in remote areas.

2. Viet Nam is an active member of many international organisations.

3. Our company has gained economic benefits from selling local products.

4. There are many new learning activities at schools now.

Lời giải:

1. Our responsi’bility is to help the ‘children in re’mote areas.

2. Viet Nam is an ‘active ‘member of many inter’national organi’sations.

3. Our ‘company has gained eco’nomic ‘benefits from ‘selling ‘local ‘products.

4. There are many new learning activities at schools now.

Hướng dẫn dịch:

1. Trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa.

2. Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế.

3. Công ty chúng tôi đã thu được lợi ích kinh tế từ việc bán các sản phẩm địa phương.

4. Có rất nhiều hoạt động học tập mới tại các trường học hiện nay.

VOCABULARY

1 (trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the words that go together. (Nối các từ đi với nhau.)

Lời giải:

1. c 2. d 3. a 4. b

Hướng dẫn dịch:

1. equal opportunities = cơ hội bình đẳng

2. traditional method = phương pháp truyền thống

3. face-to-face learning = học trực tiếp

4. economic growth = tăng trưởng kinh tế

2 (trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (Hoàn thành các câu với dạng đúng của các từ trong ngoặc)

1. Men and women should be treated _______ at work. (equal)

2. Joining international _______ will bring many benefits to a country. (organise)

3. More men are now taking jobs _______ done by women. (tradition)

4. _______ gives girls the opportunity to have a better life. (educate)

Lời giải:

1. equally 2. organisations 3. traditionally 4. Education

Giải thích:

equal (adj): công bằng => equally (adv): một cách công bằng

organise (v): tổ chức => organisation (n): tổ chức

tradition (n): truyền thống => traditionally (adv): theo truyền thống

educate (v): giáo dục => education (n): sự giáo dục

Hướng dẫn dịch:

1. Nam giới và phụ nữ nên được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

2. Gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho một quốc gia.

3. Ngày nay, ngày càng có nhiều nam giới nhận những công việc do phụ nữ làm theo truyền thống.

4. Giáo dục mang đến cho các cô gái cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

GRAMMAR

1 (trang 97 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the best relative pronoun to complete each sentence. (Chọn đại từ tương đối tốt nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. He bought all the books ______ he needs for his English course.

A. that B. who C. whose

2. This computer, ______ I often use to learn English, is a birthday present from my father.

A. which B. that C. whose

3. I like working with classmates ______ are responsible and creative.

A. whose B. which C. who

4. Nam, ______ father is a famous surgeon, wants to go to medical school.

A. which B. whose C. who

Lời giải:

1. A 2. A 3. C 4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đã mua tất cả những cuốn sách mà anh ấy cần cho khóa học tiếng Anh của mình.

2. Chiếc máy tính này, mà tôi thường dùng để học tiếng Anh, là quà sinh nhật của bố tôi.

3. Tôi thích làm việc với các bạn cùng lớp, những người có trách nhiệm và sáng tạo.

4. Nam, có bố là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, muốn đi học y khoa.

2 (trang 97 Tiếng Anh 10 Global Success): Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice ưithout changing their meanings (Viết lại các câu bằng cách sử dụng các tính từ so sánh và so sánh nhất hoặc giọng bị động mà không thay đổi nghĩa của chúng)

1. The United Nations is the largest international organisation.

No international organisation _______________________ the United Nations

2. We can’t accept your application today.

Your application __________________________________ today.

3. Viet Nam wasn’t as active as it is now in the region.

Now Viet Nam __________________ in the region than it was in the past.

4. I have never taken such an interesting online course.

This is __________________________ I have ever taken.

5. They should provide more job opportunities for women in mountainous areas.

More jobs opportunities _____________ in mountainous areas.

Lời giải:

1. is larger than

2. can’t be accepted

3. is more active

4. the most interesting online course

5. should be provided for women

Hướng dẫn dịch:

A. Câu gốc

1. Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất.

2. Chúng tôi không thể chấp nhận đơn đăng ký của bạn hôm nay.

3. Việt Nam không năng động như hiện nay trong khu vực.

4. Tôi chưa bao giờ tham gia một khóa học trực tuyến thú vị như vậy.

5. Họ nên cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ miền núi.

B. Câu mới

1. Không có tổ chức quốc tế nào lớn hơn Liên hợp quốc.

2. Không thể chấp nhận đơn đăng ký của bạn hôm nay.

3. Hiện Việt Nam đang hoạt động tích cực hơn trong khu vực so với trước đây.

4. Đây là khóa học trực tuyến thú vị nhất mà tôi từng tham gia.

5. Cần cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ miền núi.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Unit 7: Viet Nam And Internatioanl Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn
 • Unit 9: Protecting The Environment
 • Unit 10: Ecotourism
 • Review 4

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button