Tiếng anh

Tiếng Anh 11 Bright Unit 1 1c Listening

Tiếng Anh Bright 11 Unit 1 trang 20

Giải bài tập SGK tiếng Anh 11 Bright Unit 1 trang 20 hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 Bright Unit 1 Generation gap and Independent life giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh 11 Bright Unit 1 1c Listening

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and match the people (1-4) to their personalities (a-e). How does each person describe themselves? There is one extra personality.

(Lắng nghe và ghép những người (1-4) với tính cách của họ (a-e). Mỗi người mô tả bản thân mình như thế nào? Có dư một tính cách.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. e

2. c

3. d

4. b

Nội dung bài nghe

Mark: My friends say that I don’t often agree with them and ask sometimes like I know everything. I guess I can be hard to deal with that times, hmm not the easiest person, but I really do care about my friends.

Joss: Everyone thinks I’m a lot older than 14. I am not interested in social media or fashion like most teenagers. I like to read and learn about the past like the 1920s or 30s. I like the way people lived back then, sometimes I feel like I’m from a different generation.

Jennifer: I always help my friends and family. They can ask me to do something and I always get it done, they know they can trust me. My parents taught me to be very responsible and helpful. I am proud to be this way.

Carmen: I am not afraid to do things on my own. I have a large extended family that encourages me to do my best and believe in myself. I do my school work and go to all my after-school activities on my own. I don’t like to ask for help. I am just trying to do my own thing.

2. You are going to listen to a radio interview. Read the questions (1-3) and underline the key words. Which of the answer choices do you think will be the right ones?

(Bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Đọc các câu hỏi (1-3) và gạch chân các từ khóa. Những lựa chọn trả lời nào bạn nghĩ sẽ là những lựa chọn đúng?)

Gợi ý đáp án

3. Listen to the interview. For questions (1-3), choose the best answer (A, B, C or D).

(Nghe cuộc phỏng vấn. Đối với câu hỏi (1-3), chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D).)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. D

2. A

3. C

Fun time

Look at the picture. Circle the correct phrasal verb.

(Nhìn vào bức tranh. Khoanh tròn cụm động từ đúng.)

Gợi ý đáp án

carry on

Xem tiếp: Unit 1 tiếng Anh lớp 11 Bright 1d Speaking trang 21 MỚI

Trên đây là Unit 1 tiếng Anh lớp 11 Bright 1c Listening trang 20 đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button