Tiếng anh

HỌC TỐT TIẾNG ANH

Khoa học và công nghệ

Task 1. Match the inventors in A with their inventions in B.

(Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

Lời giải chi tiết:

1. Thomas Edison – the light bulb (bóng đèn dây tóc)

2. Sir Alexander Flemming – penicillin (thuốc penicillin)

3. Alexander Graham Bell — the telephone (điện thoại bàn)

4. The Wright brothers – the airplane (máy bay)

5. James Watt – the steam engine (động cơ hơi nước)

6. Mark Zuckerberg – Facebook (mạng xã hội Facebook)

7. Tim Berners-Lee – the Internet (mạng lưới toàn cầu)

Task 2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?)

Example:

A: The invention of the airplane is very important because it has changed the way people travel and transport goods around the world.

B: You are right. But I think the invention of penicillin is more useful because it has saved lots of lives.

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó đã thay đổi cách mà người đi du lịch và trao đổi hàng hóa khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

Lời giải chi tiết:

A: I think the light bulb the most important invention. Because the invention of the light bulb enables us to work at night. This greatly improves productivity, enhances the quality of our life, and reduces crime rates.

B: You are right. But I think the invention of the Internet is the most important in this modern life because it helps connect people around the world.

C: I think so, too.

Tạm dịch:

A: Tớ nghĩ bóng đèn điện là phát minh quan trọng nhất. Bởi vì bóng đèn điện có thể giúp chúng ta làm việc vào ban đêm. Nó còn làm tăng năng suất, tăng chất lượng cuộc sống và giảm thiểu tỉ lệ tội phạm.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh ra mạng xã hội toàn cầu là quan trọng nhất trong cuộc sống hiện đại bởi vì nó giúp kết nối mọi người trên thế giới.

C: Tớ cũng nghĩ vậy.

Task 3.a. Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, người phát minh ra điện thoại.)

Ha: When and where were you born?

Bell: I was born in 1847 in Scotland.

Ha: And did you go to school in Scotland?

Bell: Yes, I went to the Royal High School.

Ha: What subject did you like best?

Bell: I always liked sciences, especially biology.

Ha: Did you go to university?

Bell: Yes, I went to Edinburgh University, and then to the University of London.

Ha: And what did you do after that?

Bell: I taught the deaf-mute in Boston, USA.

Ha: When did you invent the telephone?

Bell: Well, I invented the telephone quite by chance in 1876 when I made a mistake while doing an experiment …

Ha: How interesting!

Tạm dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học Luân Đôn.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…

Hà: Thật thú vị!

Task 3.b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

1. He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

(Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.)

2. He told me that he always liked sciences, especially biology.

(Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học)

3. He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

(Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.)

4. He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

(Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại một cách tình cờ vào năm 1876.)

Task 4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn là một phóng viên, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.)

Tim Berners-Lee: British computer scientist, inventor of the Internet

– born 8 June 1955 – London

– 1973 – 1976: Oxford University

– 1978: joined company called D. G. Nash

– 1990: built first Web browser

– 6 August 1991: first website put online

Lời giải chi tiết:

A: When and where were you born?

B: I was born on 8 June 1955 in London.

A: Which university did you study?

B: I studied in Oxford University from 1973 to 1976.

A: Where did you work after that?

B: I joined company called D.G. Nash in 1978.

A: When did you build first Website?

B: I built first Web browser in 1990.

A: When did it finish?

B: I put online the first website on 6 August 1991.

Tạm dịch:

A: Ông sinh ra ở đâu và khi nào?

B: Tôi sinh ra vào ngày 8, tháng 6 năm 1955 ở London.

A: Ông đã học trường đại học nào?

B: Tôi học ở Oxford từ năm 1973 đến 1976.

A: Ông đã làm việc ở đâu sau đó?

B: Tôi vào làm công ty D.G Nash vào năm 1978.

A: Ông xây dựng trang web đầu tiên khi nào?

B: Vào năm 1990.

A: Khi nào nó hoàn thành?

B: Tôi đưa vào hoạt động vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button