Tiếng anh

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) trong tiếng Anh

Bài 1: Điền từ thích hợp để tạo thành mệnh đề trạng ngữ

1. Although the movie received rave reviews, it failed to impress me due to its slow pacing.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

2. When I am stressed, I find it difficult to focus on anything else.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

3. Because he missed the bus, he was late for his meeting with the client.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

4. Even though he is a talented musician, he didn’t get accepted into the music school.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

5. As I was feeling sick, I decided to stay home instead of going to the party.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

6. As soon as I finish my work, I’ll join you for lunch.

➡ …………….…………….…………….……………………….…………….…………

Bài 2: Chọn đáp án đúng để tạo thành mệnh đề trạng ngữ

1. What did you do on Sunday? It was ………… day that I went to the lake.

A. Such nice

B. Such a nice

C. So nice

D. Very nice

2. Did you hear the phone ring last night?. I didn’t hear anything, I was ………… that I didn’t wake up.

A. Very tired

B. Such tired

C. So tired

D. Enough tired

3. Why wasn’t Mr. Fitzgerald offered a better room in the hotel?. I don’t know. It’s surprising how ………… important person is treat.

A. So

b. Such

c. A such

D. Such an

4. How many trips are there to Panama? Wonderful, except that we spent ………… money.

A. So much

B. Such much

C. Many

D. So many

5. What is your opinion of the Smiths?. They are ………… people.

A. Such an interesting

B. So interesting a

C. So interesting

D. Such interesting

6. Did you like the band last night?. Yes, ………… I bought their record”.

A. Such much

B. So much that

C. Very much that

D. Too much that

7. That’s a beautiful dress jean has on. She always wears ………… clothes”.

A. Such a lovely

B. So lovely

C. Such lovely

D. So much lovely

8. Paul is a very competent salesperson. He’s ………… good that I am going to give him a raise and a promotion.

A. Definite

B. Definitely

C. So

D. So much

Đáp án:

Bài 1: Điền từ thích hợp để tạo thành mệnh đề trạng ngữ

1. Although receiving rave reviews, it failed to impress me due to its slow pacing.

2. When stressed, I find it difficult to focus on anything else.

3. Missing the bus, he was late for his meeting with the client.

4. Even though a talented musician, he didn’t get accepted into the music school.

5. Feeling sick, I decided to stay home instead of going to the party.

6. On finishing my work, I’ll join you for lunch.

Bài 2: Chọn đáp án đúng để tạo thành mệnh đề trạng ngữ

Nắm bắt các loại mệnh đề trạng ngữ trong bài thi IELTS!

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về lý thuyết Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn sử dụng thành thạo và tự tin hơn trong quá trình ôn luyện Tiếng Anh.

Ngoài cấu trúc Mệnh đề trạng ngữ, bạn có thể học thêm các cấu trúc ngữ pháp khác bằng cách xem qua kho tài liệu ôn tập miễn phí từ IDP với các bài tập mẫu và đề thi. Nếu như bạn đang tìm kiếm một địa chỉ thi IELTS đáng tin cậy, IDP cung cấp cả hai bài thi IELTS trên máy tính và thi IELTS trên giấy . Điểm thi IELTS trên máy sẽ có sau 3-5 ngày làm bài thi, và sau 13 ngày đối với những bạn chọn thi trên giấy.

Đăng ký thi IELTS với IDP và bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi IELTS ngay hôm nay!

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button