Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 10 Reading trang 31, 32 trong Unit 3: Music Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3.

Tiếng Anh 10 Unit 3 Reading (trang 31, 32) – Tiếng Anh 10 Global Success

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 3: Reading – Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

1 (trang 31 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận các câu hỏi sau)

What are these shows? What do you know about them?

Gợi ý:

These shows are American Idol and The X Factor. They are famous TV shows.

Hướng dẫn dịch:

– Những chương trình này là gì? Bạn biết gì về chúng?

– Những chương trình này là American Idol và The X Factor. Chúng là những chương trình truyền hình nổi tiếng.

2 (trang 31 Tiếng Anh 10 Global Success): Read a text about a famous music show. Match the highlighted words and phrases in the text with the meanings below. (Đọc một văn bản về một chương trình ca nhạc nổi tiếng. Nối các từ và cụm từ được đánh dấu trong văn bản với các nghĩa bên dưới.)

American Idol was shown for the first time on television in January 2002. At that time, there were many movies and TV series, but no reality competitions on TV. The participants in this programme are ordinary people who the audience can really identify with.

First, judges travel all around America in search of the best singers and bring them to Hollywood. Twenty-four to thirty-six participants are then chosen to go on to the next stages where they perform live on TV, and receive the judges’ opinions. From the semi-final onwards, people over 13 and living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes is eliminated. On the final night, the most popular singer becomes the winner of that American Idol season.

People watch American Idol not only to see the participants sing, but also hear the comments of the judges, who play an important role in the competition. Their different opinions and interesting arguments make the show very exciting.

The first season of Vietnam Idol was shown in 2007. It included three stages: short performances to choose participants, semi-finals and finals. The winners of the show’s different seasons have become famous singers in Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

American Idol được chiếu lần đầu tiên trên truyền hình vào tháng 1 năm 2002. Vào thời điểm đó, có rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng không có cuộc thi thực tế nào trên truyền hình. Những người tham gia chương trình này là những người bình thường mà khán giả thực sự có thể xác định được.

Đầu tiên, các giám khảo đi vòng quanh nước Mỹ để tìm kiếm những ca sĩ xuất sắc nhất và đưa họ đến Hollywood. Hai mươi bốn đến ba mươi sáu người tham gia sau đó được chọn để đi tiếp vào các giai đoạn tiếp theo, nơi họ biểu diễn trực tiếp trên TV và nhận ý kiến của ban giám khảo. Từ trận bán kết trở đi, những người trên 13 tuổi và sống ở Mỹ, Puerto Rico hoặc Quần đảo Virgin có thể bình chọn cho ca sĩ mà họ yêu thích trực tuyến hoặc thông qua tin nhắn. Ca sĩ có số phiếu bình chọn thấp nhất bị loại. Trong đêm chung kết, ca sĩ được yêu thích nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong mùa American Idol đó.

Người ta xem American Idol không chỉ để xem thí sinh hát mà còn để nghe nhận xét của giám khảo, những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi. Những ý kiến khác nhau và những tranh luận thú vị của họ khiến chương trình trở nên vô cùng sôi động.

Mùa đầu tiên của Vietnam Idol được chiếu vào năm 2007. Bao gồm ba chặng: biểu diễn ngắn để chọn thí sinh, bán kết và chung kết. Những người chiến thắng trong các mùa khác nhau của chương trình đều là những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Lời giải:

1. b

2. a

3. d

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. loạt – một tập hợp các chương trình TV hoặc đài phát thanh về cùng một chủ đề

2. xác định với – cảm giác rằng chúng giống nhau và có thể hiểu chúng

3. tìm kiếm – tìm kiếm

4. bị loại bỏ – bị loại khỏi cuộc thi

3 (trang 32 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text again and choose the best answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. What is American Idol?

A. A game show on TV

B. A TV singing competition

C. A live dancing competition

2. Which of the following statements is correct?

A. From the semi-final, singers who can go to the next stage are decided by the audience vote.

B. The judges choose as many singers as they can.

C. People around the world can vote for the songs they like.

3. Who wins American Idol?

A. The singer with the highest number of votes on the final night.

B. The singer with the highest number of votes and highest score from the judges.

C. The singer with the highest score from the judges.

4. Which of the following statements about the judges is NOT mentioned?

A. They give comments after each live performance.

B. They have different views about singers’ performances.

C. They are not in favour of choosing ordinary people.

5. What can be inferred about the competition in Viet Nam?

A. The audience decides who makes it to the final stage.

B. All the singers will be famous.

C. It can help develop participant’s singing careers.

Lời giải:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

Giải thích:

1. Thông tin: At that time, there were many movies and TV series, but no reality competitions on TV.

2. Thông tin: From the semi-final onwards, people over 13 and living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes is eliminated.

3. Thông tin: From the semi-final onwards, people over 13 and living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes is eliminated. On the final night, the most popular singer becomes the winner of that American Idol season.

4. Đáp án C không được nhắc tới trong văn bản.

5. Thông tin: The winners of the show’s different seasons have become famous singers in Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

1. American Idol là gì?

– Cuộc thi hát trên truyền hình

2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

– Từ vòng bán kết, ca sĩ được đi tiếp hay không là do khán giả bình chọn.

3. Ai chiến thắng American Idol?

A. Ca sĩ có lượng bình chọn cao nhất đêm chung kết.

B. Ca sĩ có số lượt bình chọn cao nhất và số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

C. Ca sĩ có số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

4. Câu nào sau đây về các giám khảo KHÔNG được đề cập?

– Họ không ủng hộ việc chọn những người bình thường.

5. Có thể suy luận gì về cuộc thi ở Việt Nam?

– Nó có thể giúp phát triển sự nghiệp ca hát của những người tham gia.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 10

 • Getting Started (trang 28, 29)

 • Language (trang 29, 30)

 • Speaking (trang 32)

 • Listening (trang 33)

 • Writing (trang 33, 34)

 • Communication and Culture (trang 34, 35)

 • Looking Back (trang 36)

 • Project (trang 37)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button