Tiếng anh

Looking Back trang 56 Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ / cụm từ cho trong khung.)

overcrowded city dweller advanced technology urban planner infrastructure detect

1.Local authorities should find ways to limit the use of private cars and encourage __________ to use public transport.

2. The __________ of our city needs upgrading. It’s in an extremely poor condition now.

3. I hate travelling during the rush hour. The trains and buses are all __________.

4. My father is very optimistic about the future of our city. He believes the government will use __________ to solve the pollution problems successfully.

5. Researchers are developing low-cost devices that can __________ water pollutants in rivers and lakes.

6. While carrying out projects to develop a city, __________ look at the needs of local people and the environment in order to maintain natural habitats and biodiversity.

Lời giải chi tiết:

1. city dwellers

2. infrastructure

3. overcrowded

4. advanced technology

5. detect

6. urban planners

1. city dwellers: dân cư

Local authorities should find ways to limit the use of private cars and encourage city dwellers to use public transport.

(Chính quyền địa phương nên tìm cách hạn chế việc sử dụng xe ô tô tư nhân và khuyến khích người dân thành phố sử dụng phương tiện giao thông công cộng.)

2. infrastructure (n): cơ sở hạ tầng

The infrastructure of our city needs upgrading. It’s in an extremely poor condition now.

(Cơ sở hạ tầng của thành phố chúng tôi cần nâng cấp. Nó đang trong tình trạng cực kỳ nghèo nàn.)

3. overcrowded (adj): đông đúc

I hate travelling during the rush hour. The trains and buses are all overcrowded.

(Tôi ghét đi du lịch trong giờ cao điểm. Xe lửa và xe buýt đều đông người.)

4. advanced technology: công nghệ tiên tiến

My father is very optimistic about the future of our city. He believes the government will use advanced technology to solve the pollution problems successfully.

(Cha tôi rất lạc quan về tương lai của thành phố chúng ta. Ông tin rằng chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề ô nhiễm thành công.)

5. detect (v): phát hiện

Researchers are developing low-cost devices that can detect water pollutants in rivers and lakes.

(Các nhà nghiên cứu đang phát triển các thiết bị có chi phí thấp có thể phát hiện các chất ô nhiễm trong sông và hồ.)

6. urban planners: nhà quy hoạch đô thị

While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment in order to maintain natural habitats and biodiversity.

(Trong khi thực hiện các dự án phát triển thành phố, các nhà quy hoạch đô thị xem xét nhu cầu của người dân và môi trường để duy trì môi trường sống tự nhiên và đa dạng sinh học.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button