Tiếng anh

Skills – trang 34 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Reading 2

2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph.

(Đọc bài viết sau về ô nhiễm bụi than. Chọn tiêu đề thích hợp (a-d) cho mỗi đoạn.)

a. Soot and global warming

b. The effect of soot on human health

c. The origin of soot

d. Ways to reduce soot emissions

Nowadays we know a lot about the link between carbon dioxide (C02) emissions and global warming. However, we seem to be unaware of one very dangerous pollutant, soot also called black carbon.

1.________

Soot comes from the incomplete combustion or coal, oil, wood and other fuels. In other words diesel

engines, vehicle exhaust pipes, farming machines, construction equipment, or simply fires in grills, fireplaces, and stoves are potential sources of soot. It appears in our daily life and can easily affect every one of us.

2._______

Soot like all black things absorbs sunlight and heats up the atmosphere. According to recent research, it is the second most damaging greenhouse gas after C02, and twice as harmful to the climate. Although black carbon remains in the atmosphere for no more than seven days it is particularly damaging to frozen areas. Soot emissions might be responsible for the quick melting of the Arctic. Controlling black carbon can help to slow down global warming.

3._______

Soot does not only have an impact on globs warming and climate change, but is also unhealthy. A soot particle is very tiny – smaller than dust and mould, and about 1/30 the width of a human hair. It can easily go into our bloodstream and lungs via the nose and throat. As a result, breathing in the tiny particles car cause asthma attacks, heart disease, bronchitis and many other respiratory illnesses.

4._______

Large quantities of man-made soot enter the atmosphere every year. The effects are most damaging regionally, especially in South and East Asia, Latin America and parts of Africa. In developing countries, reducing soot emissions can be achieved by replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers and heaters. Installation of filters to remove black carbon from diesel vehicles can also reduce soot. Changing to electric or hydrogen vehicles will also reduce the impact on the environment.

In conclusion, reducing black carbon will have immediate benefits in slowing down global warming and the melting of the Arctic snow and ice. It would also prevent many soot-related deaths and illnesses.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a. Bụi than và sự nóng lên toàn cầu

b. Ảnh hưởng của bụi than đến sức khoẻ con người

c. Nguồn gốc của bụi than

d. Cách để giảm lượng khí thải bụi than

Ngày nay chúng ta biết nhiều về sự liên quan giữa khí thải Co2 và sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta dường như không ý thức được một chất gây ô nhiễm rất nguy hiểm, bụi than, còn được gọi là carbon đen.

1. Nguồn gốc của bụi than.

Bụi than xuất phát từ quá trình cháy không hoàn toàn của than, dầu, gỗ và các nhiên liệu khác. Trong những nguồn khác như, động cơ diesel, ống xả xe, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng, hoặc lửa trong lò nướng, lò sưởi và bếp lò là những nguồn tiềm năng của buijt han. Nó xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

2. Bụi than và sự nóng lên toàn cầu

Bụi than giống như những thứ đen hấp thụ ánh sáng mặt trời và làm bầu khí quyển nóng lên. Theo nghiên cứu gần đây, đây là loại khí gây hại cho nhà kính thứ hai sau CO2, và gây hại gấp đôi cho khí quyển. Mặc dù carbon đen tồn tại trong không khí không quá 7 ngày, nhưng nó đặc biệt gây ảnh hưởng tới các vùng đóng băng. Khí thải bồ hóng có thể là nguyên nhân gây ra tan băng ở Bắc Cực. Kiểm soát carbon đen có thể giúp làm chậm sự nóng lên toàn cầu.

3. Ảnh hưởng của bụi than đến sức khỏe con người

Bụi than không chỉ có tác động đến sự nóng lên toàn cầu và thay đổi khí hậu, mà còn có hại cho sức khỏe. Một hạt bụi than rất nhỏ nhỏ hơn bụi và nấm mốc, và chỉ bằng 1/30 chiều rộng của một sợi tóc người. Nó có thể dễ dàng đi vào máu và phổi của chúng ta thông qua mũi và họng. Kết quả là , khi hít phải những hạt nhỏ có thể gây ra bệnh hen suyễn, bệnh tim, viêm phế quản và nhiều bệnh về đường hô hấp khác.

4. Cách để giảm lượng khí thải bụi than

Hằng năm, một số lượng lớn bụi than do con người tạo ra vào bầu khí quyển. Những ảnh hưởng này gây tổn hại lớn nhất đến một số khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, Mỹ Latin và một phần của Châu Phi. Ở các nước đang phát triển, viêc giảm lượng bụi than có thể thực hiện được bằng cách thay thế các bếp lò truyền thống bằng bếp nấu vè lò sưởi sạch. Lắp đặt các bộ lọc để loại bỏ carbon đen từ động cơ diesel cũng có thể làm giảm lượng bụi than. Thay đổi sang xe điện hoặc phương tiện hydro sẽ có thể làm giảm tác động đến môi trường.

Tóm lại, giảm carbon đen sẽ có những lợi ích ngay lập tức trong việc làm giảm sự nóng lên toàn cầu và sự tan chảy của tuyết và băng ở Bắc Cực. Nó cũng sẽ ngăn ngừa nhiều cái chết và bệnh tật liên quan đến bụi than.

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b

4. d

Giải thích:

– Đoạn 1: “… are potential sources of soot” (là nguồn tiềm năng của bụi than) => nguồn gốc của bụi than

Đoạn 2: những cụm từ như “damaging greenhouse”, “quick melting of the Arctic”, “global warming.”… => liên quan đến global warming.

Đoạn 3: những cụm từ “unhealthy”, “…bloodstream and lungs”, “asthma attacks, heart disease, bronchitis and many other respiratory illnesses.” => những bệnh gây ra bởi bụi than tới sức khỏe con người.

Đoạn 4: by … replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers and heaters. ” => cách giảm bụi than

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button