Tiếng anh

Communication trang 11 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

1. Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questions.

(Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát về bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.)

QUESTIONNAIRE

(BẢNG CÂU HỎI)

Please help us complete the questionnaire by circling the correct answer A, B, or C.

(Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. Noise is .

A. any sound that makes you relaxed and peaceful

B. any sound that is loud and constant

C. any sound you hear in the street

2. A unit used to measure the loudness of sounds is a decibel (dB). Noise pollution happens when a sound’s loudness is .

A. more than 30 dBs

B. more than 50 dBs

C. more than 70 dBs

3. Which of the following noises can cause permanent hearing loss after eight hours?

A. Motorcycle

B. Ocean wave

C. Whistling

4. Which of the following noises can cause immediate and permanent hearing loss?

A. Motorcycle

B. Concert

C. Vacuum cleaner

5. If you experience noise pollution for a long time, you can have and hearing loss.

A. headaches

B. high blood pressure

C. both A and B

6. If you are listening to music and other people can hear the sounds from your headphones, what does it mean?

A. The sounds are too loud.

B. You like the music a lot.

C. Other people don’t like the music.

7. What is a symptom showing that noise is affecting you?

A. There seems to be a ringing or buzzing in your ears.

B. You jump up and down.

C. You fall asleep as soon as you lie down in bed.

8. Which of the following ways can reduce the effects of noise pollution?

A. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events

B. Listening to music through headphones or headsets at safe levels

C. Both A and B.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Ô nhiễm tiếng ồn là…

A. bất bỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên

B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt

C. bất kỳ âm thanh nào mà bạn nghe trên đường

2. Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là…

A. hơn 30 dBs

B. hơn 50 dBs

C. hơn 70 dBs

3. Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ?

A. xe máy

B. tiếng sóng biển

C. tiếng huýt sáo

4. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức?

A. xe máy

B. buổi hòa nhạc

C. máy hút bụi

5. Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị … và mất khả năng nghe.

A. đau đầu

B. huyết áp cao

C. cả A và B

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?

A. Âm thanh quá lớn.

B. Bạn thích âm nhạc rất nhiều.

C. Những người khác không thích âm nhạc.

7. Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn?

A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.

B. Bạn nhảy lên xuống.

C. Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường.

8. Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn?

A. Mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.

B. Nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn.

C. Cả A và B.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

1. B

(Ô nhiễm tiếng ồn là… => B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt)

2. C

(Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là… => C. hơn 70 dBs)

3. A

(Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ? => A. xe máy)

4. B

(Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức? => B. buổi hòa nhạc)

5. C

(Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị … và mất khả năng nghe. => C. cả A và B (đau đầu và huyết áp cáo).)

6. A

(Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì? => A. Âm thanh quá lớn.)

7. A

(Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn? => A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.)

8. C

(Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn? => C. Cả A và B.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button