Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Language Focus trang 37 trong Unit 3: The past sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus trang 37 – Friends plus 7

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 3 Language focus trang 37 – Chân trời sáng tạo – Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with “was, were,wasn’t, weren’t”. Then check your answersin the text on page 36. (Hoàn thành các câu với “was, were,wasn’t, weren’t”. Sau đó, kiểm tra câu trả lời của bạn trong phần văn bản ở trang 36.)

Hướng dẫn giải:

1. Last week I was with my friends in the History Museum of Ho Chi Minh City.

2. The clothes weren’t comfortable at all.

3. The school trip to the Natural History Museum wasn’t boring.

4. The exhibits were really interesting.

5. Was Bluebird strange?

Yes, it was very big and long.

Hướng dẫn dịch:

1. Tuần trước tôi cùng các bạn đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quần áo không thoải mái chút nào.

3. Chuyến đi của trường đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không hề nhàm chán.

4. Các cuộc triển lãm thực sự thú vị.

5. Bluebird có lạ không?

Vâng, nó rất lớn và dài.

2 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” (Nhìn vào các câu trong bài tập 1. Sau đó, hoàn thành các Quy tắc bằng cách sử dụng dạng đúng của “was” và “were”)

Hướng dẫn giải:

1. were

2. wasn’t

3. was

4. was

Hướng dẫn dịch:

1. Trong câu khẳng định, ta dùng was/ were.

2. Trong câu phủ định, ta dùng wasn’t/ weren’t.

3. Trong câu hỏi Yes/ No, ta dùng was + S + phrase.

4. Trong câu trả lời ngắn, ta dùng Yes/ No + pronoun + was/ wasn’t hoặc were/ weren’t.

3 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with “was, were, wasn’t weren’t” (Hoàn thành các câu với “was, were, wasn’t weren’t”)

Hướng dẫn giải:

1. The clothing exhibition wasn’t boring.

2. Bluebird wasn’t a motorbike.

3. The Nguyễn Dynasty was from 1802 to 1945.

4. Was the Natural History Museum interesting? – Yes, it was.

5. Were the dinosaurs unpopular? – No, they weren’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Triển lãm quần áo không hề nhàm chán.

2. Bluebird không phải là một chiếc xe máy.

3. Thời Nguyễn từ 1802 đến 1945.

4. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có thú vị không? – Đúng.

5. Có phải khủng long không được ưa chuộng? – Không, không phải vậy.

4 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Write questions and short answers for the sentences in exercise 3. (Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn cho các câu trong bài tập 3.)

Hướng dẫn giải:

1. Was the clothing exhibitionboring? – No, it wasn’t.

2. Was Bluebird a motorbike? – No, it wasn’t.

3. Was The Nguyễn Dynasty from 1802 to 1945? – Yes, it was.

4. Was the Natural History Museum interesting? – Yes, it was.

5. Were the dinosaurs unpopular? – No, they weren’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Buổi triển lãm quần áo có nhàm chán không? – Không, không phải vậy.

2. Bluebird có phải là xe máy không? – Không, không phải vậy.

3. Nhà Nguyễn từ 1802 đến 1945 phải không? – Đúng.

4. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có thú vị không? – Đúng.

5. Có phải khủng long không được ưa chuộng? – Không, không phải vậy.

5 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct words. (Chọn các từ đúng)

Hướng dẫn giải:

1. There was a car from 1964.

2. There were lots and lots of cars.

3. There wasn’t a good café.

4. There weren’t any exciting animals.

Hướng dẫn dịch:

1. Có một chiếc ô tô từ năm 1964.

2. Có rất nhiều và rất nhiều xe hơi.

3. Không có một quán cà phê tốt.

4. Không có bất kỳ động vật thú vị nào.

6 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Write sentences about an event in your town / city last year. Use “There was” and “There were”. Think about: (Viết câu về một sự kiện ở thị trấn / thành phố của bạn vào năm ngoái. Sử dụng “There was” và “There were”. Nghĩ về:)

Gợi ý:

– There was a festival in Ha Noi in January. Thousands of people joined it.

– There were lots of music festivals every year in Viet Nam. Many famous singers appeared at those festivals.

Hướng dẫn dịch:

– Tháng Giêng có lễ hội ở Hà Nội. Hàng ngàn người đã tham gia nó.

– Hàng năm có rất nhiều lễ hội âm nhạc tại Việt Nam. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã xuất hiện tại các lễ hội đó.

7 (trang 37 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Write questions with “was/were” and the words in the box. Then ask and answer the questions with your partner. (Viết câu hỏi với “was / were” và các từ trong hộp. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. Where were you at 8 o’clock this morning? – I was at school.

2. Who was your first teacher? – Mr Duong.

3. Who was Le Quy Don? – A very famous Vietnamse person.

4. When was your last English test? – Last Friday.

5. When was your first visit to a museum? – Last year.

6. When was the last SEA Games? – In 2019.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã ở đâu vào lúc 8 giờ sáng nay? – Tôi đã ở trường.

2. Ai là giáo viên đầu tiên của bạn? -Mr Dương.

3. Lê Quý Đôn là ai? – Một người Việt Nam rất nổi tiếng.

4. Bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng của bạn là khi nào? – Thứ sáu trước.

5. Lần đầu tiên bạn đến thăm viện bảo tàng là khi nào? – Năm ngoái.

6. SEA Games cuối cùng là khi nào? – Vào năm 2019.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button