Tiếng anh

Tiếng Anh 10 Unit 9 Project

Đề bài

AN ENVIRONMENTAL ORGANISATION

(Một tổ chức môi trường)

Work in groups. Find information about a local or an International environmental organisations and complete the table. Present it to the class.

(Làm việc nhóm. Tìm thông tin về một địa phương hoặc một tổ chức môi trường Quốc tế và hoàn thành bảng. Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết

1. Name of the organisation (Tên tổ chức)

Education for Nature – Vietnam (ENV)

(Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên – Việt Nam (ENV)

2. Set up in (Thành lập vào)

2000

3. Aims (Mục tiêu)

focused on wildlife conservation

(tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã)

4. Activities (Các hoạt động)

– end Vietnam’s illegal wildlife trade

(chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã của Việt Nam)

– to provide support to law enforcement in addressing wildlife crime

(hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc giải quyết tội phạm về động vật hoang dã)

– to engage the public to reduce consumer demand and mobilize public action to protect wildlife

(thu hút công chúng để giảm nhu cầu của người tiêu dùng và vận động cộng đồng hành động để bảo vệ động vật hoang dã)

We have found information about a local environmental organisation, Education for Nature – Vietnam (ENV). It was established in 2000 as the Vietnam’s first non-governmental organization that focused on wildlife conservation. ENV has made every effort to end Vietnam’s illegal wildlife trade, provide support to law enforcement in addressing wildlife crime, and engage the public to reduce consumer demand and mobilize public action to protect wildlife.By establishing many clubs with the same name across the country, ENV seems to have the largest number of volunteers in Vietnam.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã tìm thấy thông tin về một tổ chức môi trường địa phương, Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên – Việt Nam (ENV). Nó được thành lập vào năm 2000 với tư cách là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Việt Nam tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã. ENV đã nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã của Việt Nam, hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc giải quyết tội phạm về động vật hoang dã và thu hút công chúng để giảm nhu cầu của người tiêu dùng và vận động cộng đồng hành động để bảo vệ động vật hoang dã. Với việc thành lập nhiều câu lạc bộ cùng tên trên khắp cả nước, ENV dường như có số lượng tình nguyện viên lớn nhất ở Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button