Tiếng anh

Các Dạng Câu Điều Kiện Đặc Biệt Và Bài Tập (Có Đáp Án)

1. Câu điều kiện lược bỏ If (Câu điều kiện đảo ngữ)

1.1. Đảo ngữ loại 1 cho câu điều kiện

Should + S + V( dạng nguyên thể), S + will + V( dạng nguyên thể)

Example:

– Câu điều kiện chứa “if”: If I learn for my final test carefully, I will have high score for the exam.

-> Câu đảo ngữ: Should I learn for my test carefully, I will have high score for the exam.

1.2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

+ Nếu có động từ chính trong mệnh đề If là “to be” thì đảo “were” lên đầu, trước chủ ngữ:

Were + S + …., S + should/would + V(dạng nguyên thể)

Example:

– Câu điều kiện chứa “if”: If I were rich, I would buy all the expensive stuff.

– Câu đảo ngữ: Were I rich, I would buy all the expensive stuff.

Đảo were lên trước chủ ngữ và sử dụng động từ thêm to ở đằng sau (dạng to+ V nguyên thể), nếu động từ chính trong mệnh đề if là động từ thường

Were + S + to + V (dạng nguyên thể), S + should/would+ V (dạng nguyên thể)

Example:

– Câu điều kiện chứa “if”: If Jane stayed at home now, she would bake a lot of delicious cake.

-> Câu đảo ngữ: Were Jane to stay at home now, she would bake a lot of delicious cake.

1.3. Đảo ngữ câu loại 3 cho câu điều kiện

Đối với đảo ngữ câu điều kiện loại III đảo “had” lên trước chủ ngữ.

Had + S + V(PII), S + should/would + have + VPII

Example:

– Câu điều kiện chứa “if”: If Minh had gone to the cinema with Chi yesterday, they would have been satisfied with the film.

-> Câu đảo ngữ: Had Minh gone to the cinema with Chi yesterday, they would have been satisfied with the film.

CHÚ Ý:

Not sẽ đứng sau chủ ngữ nếu xuất hiện trong mệnh đề câu đảo ngữ.

Ví dụ:

– Câu điều kiện chứa “If”: If Mike hadn’t come on time, I would have stood in the rain.

-> Câu đảo ngữ: Had Mike not come on time, I would have stood in the rain.

Tổng hợp kiến thức về các dạng câu điều kiện đặc biệt

2. Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là dạng câu điều kiện kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và loại 3. Loại câu điều kiện này dùng để diễn đạt giả định về một giả định trái với thực tế trong quá khứ, nhưng kết quả lại muốn nói đến trái ngược với sự thật trong thời điểm hiện tại.

Công thức: S + had + VPII, S + should/would + V (dạng nguyên thể)

Sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại 3 ở mệnh đề giả định if, còn tại mệnh đề chính sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2 (should/would + V (dạng nguyên thể).

Ví dụ:

If Jason had told me the reason yesterday, I wouldn’t be sad now.

Ở vế If là một giả định trai với sự thật trong quá khứ là hôm qua còn hiện tại là bây giờ thì ở mệnh đề chính, đưa ra kết quả giả định trái với hiện thực.

Tham khảo ngay bộ sổ tay ôn tập kiến thức và tổng hợp kỹ năng xử lý mọi dạng bài tập trong đề thi THPT Quốc gia và thi ĐGNL

3. Câu điều kiện đặc biệt với Unless

Có: Unless (trừ khi) = if not

Ví dụ:

– If Mai doesn’t study hard, she will get bad marks.

= Unless Mai studies hard, she will get bad marks.

CHÚ Ý:

“Unless” chỉ được dùng trong câu điều kiện loại I (giả định một việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai).

Không sử dụng “unless” trong câu điều kiện loại 2 và 3.

Không sử dụng “unless” trong các câu hỏi.

Ví dụ:

Có thể dùng What will you do if Jadon doesn’t come?

Nhưng ta KHÔNG dùng What will you do unless Jadon comes?

4. Các cụm từ có thể thay thế if

4.1. Suppose/Supposing (giả sử)

Ví dụ: Supposing Mary doesn’t arrive till after midnight, will the guest-house still be open?

4.2. Even if (cho dù)

Nói về một hành động dù xảy ra hay không thì hiện thực vẫn không đổi

Ví dụ: My friends are going to the beach even if it is raining.

4.3. So long as, as long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là)

Ví dụ: My brother can have a dog as long as he promise to take care of it.

4.4. Without (không có)

Ví dụ: Without love, people wouldn’t exist.

=> If there were no love, people wouldn’t exist.

5. Các trường hợp nhấn mạnh

5.1. Sử dụng should/ should happen to

Sử dụng: “should” ở câu điều kiện loại 1 để nhấn mạnh giả định KHÓ xảy ra:

If + S + should + V(dạng nguyên thể), S + will + V(dạng nguyên thể)

Example:

– If Iris should go to the zoo with her family tomorrow, they will be very happy.

Khi ta thấy xuất hiện “should” sử dụng mệnh đề “If” của câu điều kiện loại 1 ta hiểu rằng giả định này khó có thể xảy ra.

5.2. Sử dụng may/might

Sử dụng: “may” trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I để nhấn mạnh khả năng sự việc có thể xảy ra cao.

If + S + V/V(s/es), S + may + V(dạng nguyên thể)

Ví dụ:

If it gets darker and darker, we may/might stop looking for Jack until tomorrow.

Ta thấy trong mệnh đề chính có sử dụng “may/might” nên ta hiểu câu này muốn nhấn mạnh việc sẽ dừng việc tìm kiếm lại đợi đến sáng hôm sau là điều sẽ xảy ra.

Đăng ký ngay để được các thầy cô tư vấn và xây dựng lộ trình ôn thi THPT Quốc gia đạt 9+ sớm và phù hợp nhất với bản thân

6. Các bài tập về câu điều kiện đặc biệt từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

1. _______it too cold, Jane will eat outside in the garden.

A. If

B. Unless

C. Incase

D. As long as

2. ____________________, Minh would have succeeded in this contest.

A. If you followed to my advice

B. Were you to follow my advice

C. Had you followed my advice

D. As long as you followed my advice

3. _________Jack’s assistance, I would not have completed my homework.

A. If

B. Unless

C. As long as

D. But for

4. You can use my father’s car_______you drive carefully.

A. If

B. As long as

C. Unless

D. In case

5. If you __________to Michael’s advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now.

A. Listen

B. Will listen

C. Listened

D. Had listened

6. Huong did exercise last night or …………………..the exam.

A. Will fail B. would fail C. fail D. A&B

7. Water the plants or Lan…………..her.

A. Would tell B. will tell C. could tell D. A&B

8. Your friends ………………here provided that they leave no mess.

A. Can camp B. could camp C. would camp D. B&C

9. Unless Jadon…………..me, I will kill him.

A. Don’t love B. doesn’t love C.love D.loves

10. If anything goes wrong, ………………..Michael a ring.

A. Give B. gives C. gave D. had given

11. Unless Mai ……………..home early, she won’t be watched this game show.

A. Doesn’t go B. go C. goes D. went

12. Unless Iris …………….do that, her father…………….her.

A. Do/will kill B. do/would C. does/will D. A&B

13. Van washes the dishes. But for that she ……………out.

A. Won’t go B. went C. would go D. wouldn’t go

14. Long washed the car. But for that he ………………for a walk.

A. Wouldn’t have gone B. would go C. won’t go D. A&B

15. Giang should be hungry or she……………late.

A. Would be B. could be C. might be D. will be

16. If you should need some more money, take an extra fifty. _______________________ take an extra fifty.

A. Were you need some more money,

B. Had you need some more money,

C. Should you need some more money,

17. If I were your teacher, I would insist you try harder. ____________________, I would insist you try harder.

A. Were I your teacher

B. I were your teacher

18. If my mother calls, please inform me. ____________________, please inform me.

A. Should my mother call

B. Should my mother call

19. If Lan had thought of the right things, she would have told him what she was thinking! ______________, she would have told him what she was thinking!

A. Lan had thought of the right things

B. Had Lan thought of the right things

20. If my father were a millionaire, I would not have to worry about buying expensive stuffs. ______________________, I would not have to worry about buying expensive stuffs.

A. Were my father a millionaire

B. Was my father a millionaire

C. My father was a millionaire

Đáp án:

1. B

2.C

3. D

4. B

5. D

6. B

7. A

8. D

9. D

10.A

11. D

12. C

13. A

14. C

15. C

16. B

17. A

18. A

19. B

20. A

Sau bài viết này, hy vọng các em đã nắm chắc được ngữ pháp phần câu điều kiện đặc biệt. Để có thêm nhiều kiến thức hay, các em có thể truy cập ngay Vuihoc.vn để đăng ký tài khoản hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để có được kiến thức tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nhé!

>> Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 Kèm Công Thức Quan Trọng Nhất

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button